Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 31

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 31
vµ tªn:.........................
Líp 2.……
I. To¸n:
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:
234 + 324
…………
…………
506 + 233
…………
…………
…………
40 - 32
…………
…………
…………
574 204
…………
…………
…………
348 317
…………
…………
…………
34 + 29
…………
…………
…………
91 46
…………
…………
………
Bµi 2: T×m x:
x + 135 = 287
…………………
…………………
…………………
x 78 = 210
…………………
…………………
…………………
327 x = 225
…………………
…………………
…………………
512 + x = 987 41
…………………
…………………
…………………
…………………
Bµi 3: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
a) Tê giÊy b¹c 500 ®ång thÓ ®æi thµnh mÊy t× giÊy b¹c 100 ®ång?
A. 3 B. 4 C. 5
b) giÊy b¹c 1000 ®ång thÓ ®æi thµnh:
A. 2 giÊy b¹c 200 ®ång 4 giÊy b¹c 100 ®ång.
B. 3 giÊy c 200 ®ång 4 giÊy b¹c 100 ®ång.
C. 4 giÊy b¹c 200 ®ång 1 giÊy b¹c 100 ®ång.
Bµi 4: Mét nhµ m¸y 175 c«ng nh©n nam, c«ng nh©n nhiÒu h¬n ng nh©n
nam 22 c«ng nh©n. Hái nhµ y bao nhiªu c«ng nh©n n÷?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bµi 5:
An 1000 ®ång, An mua hµnh hÕt 500 ®ång mua ít hÕt 200 ®ång. Hái An
cßn i bao nhiªu tiÒn?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
II. TiÕng ViÖt:
Bµi 1: T×m nh÷ng ng÷ ca ngîi B¸c Hå?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bµi 2: §Æt c©u:
a) Em h·y ®Æt c©u víi B¸c :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
a) Em h·y ®Æt c©u víi ®¹m b¹c:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bµi 3:
Chän dÊu chÊm hoÆc dÊu chÊm hái ®Ó ®iÒn vµo c « trèng sao cho ®óng:
Qua suèi
Mét lÇn, trªn ®êng ®i c«ng t¸c, c c¸c chiÕn b¶o ph¶i qua mét
con suèi Trªn dßng suèi cã nh÷ng hßn ®¸ b¾c thµnh lèi ®i Khi B¸c ®· sang ®Õn
bªn kia, mét chiÕn ®i phÝa sau bçng sÈy ch©n ng· B¸c dõng l¹i, ®îi anh chiÕn
®i tíi, ©n n i:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Chó ng· ®au kh«ng
Anh chiÕn véi ®¸p:
- Tha c, kh«ng sao ®©u ¹!
B¸c b¶o:
- ThÕ th× tèt Nhng t¹i sao chó ng·
- Tha c, t¹i hßn ®¸ kªnh ¹
- Ta nªn l¹i ®Ó ngêi kh¸c qua suèi kh«ng ng· n÷a
Anh chiÕn quay l¹i hßn ®¸ cho ch¾c ch¾n Xong ®©u ®Êy, hai B¸c ch¸u míi
tiÕp c lªn ®êng
Tham khảo thêm tài liệu môn Toán Tiếng Việt lớp 2:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-2

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 31

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 31 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Tiếng Việt. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 31. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 32

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 31 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
9 5.914
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm