Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 19/03

Phiếu bài tập ngày 19/3 môn tiếng Anh lớp 6

Đề ôn tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona ngày 19/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án với nội dung bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 6 giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the best answer.

1. Do you know……………language is spoken in Kenya?

A. which

B. who

C. what

D. how

2. …………is your blood type?

A. Which

B. Who

C. What

D. How

3. ……do you play tennis? For exercise

A. Which

B. Who

C. What

D. Why

4. …………..can I buy some milk? At the supermarket.

A. Which

B. Where

C. What

D. How

5. ………..much do you weigh?

A. Which

B. Who

C. What

D. How

6. ………hat is this? It’s my brother’s?

A. Which

B. Who

C. What

D. Whose

7. …………can I park my car? Over there.

A. Where

B. Who

C. What

D. How

8. ……tall are you?

A. Which

B. Who

C. What

D. How

9. ……….do you like your tea? I like it with cream and sugar.

A. Which

B. Who

C. What

D. How

10. ……………book is this? It’s mine
A. Which

B. Who

C. What

D. Whose

11. ……usually gets up the earliest in your family?

A. Which

B. Who

C. What

D. How

12. …………….do you think of this hotel? It’s pretty good.

A. Which

B. Who

C. What

D. How

13. ………..does your father work at that company? Because It’s near our house.

A. Which

B. Why

C. What

D. How

14. …………….do you think of this hotel? It’s pretty good

A. Which

B. Who

C. What

D. How

15. ……..dances the best in your family?

A. Which

B. Who

C. What

D. How

Task 2. Make question for the answer bealow, using the word given.

1. They live in Blooklyn.

Where……………………………………………..?

2. The lesson begins at 8 o’clock.

What time………………………………………?

3. They get home at 6 o’clock every night.

What time……………………………………….?

4. She speaks French very well.

What……………………………….?

5. Those books costs one dollar.

How much…………………………………………..?

6. They travel by car.

How……………………………………………..?

7. She wants to learn English because she wants a better job.

Why………………………………………………?

8. They meet on the corner every morning.

Where………………………………………….?

9. She teaches us grammar.

What……………………………………………………?

10. He gets up at seven every morning.

When………………………………………………………..?

11. Those girls sell newspaper there.

What…………………………………………………..?

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the best answer.

1 - A; 2 - C; 3 - D; 4 - B; 5 - D;

6 - D; 7 - A; 8 - D; 9 - C; 10 - D;

11 - B; 12 - C; 13 - B; 14 - C; 15 - B

Task 2. Make question for the answer bealow, using the word given.

1 - Where do they live?

2 - What time does the lesson begin?

3 - What time do they get home every night?

4 - What language does she speak very well?

5 - How much are those books?

6 - How do they travel?

7 - Why does she want to learn English?

8 - Where do they meet every morning?

9 - What does she teach you?

10 - When does he get up every morning?

11 - What do these girls sell there?

* Xem thêm Phiếu bài tập ngày 20/3 tại:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/03

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 19-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
19 1.850
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm