Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/03

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6 ngày 25/03

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 ngày 25 - 03 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona (COVID-19) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập môn tiếng Anh 6 được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 6 khác nhau chắc chắn sẽ là tài liệu luyện tập tiếng Anh 6 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Complete the passage by choosing suitable word for each blank.

Thuy Linh is my younger sister. She is six years (1)______ . This year is the first year she (2)______ to school. She likes school because she has a lot of (3)_______ there. She is beautiful. She is short and thin. She has an oval face and round eyes. Her lips are full. She (4)______ long black hair and a small nose. Her (5)_____ food is fish, meat and rice. Her favorite (6)_____is orange juice.

1. A. youngB. manyC. anyD. old
2. A. goB. goingC. goesD. to go
3. A. classesB. friendsC. drinksD. food
4. A. hasB. haveC. havingD. to have
5. A. tiredB. favoriteC. lightD. heavy
6. A. foodB. fishC. vegetableD. drink

Task 2. Read the passage and do the following tasks.

Long is my cousin. He is 15 years old. He has healthy lifestyle. Every day, he takes exercises and eats fit food, his favorite food is fruit because it has a lot of vitamins. He goes to bed early and doesn’t eat fast food. He usually has breakfast at home. His breakfast is big because his mother says that it is very important for our health. He often has eggs, some bread and fruit for breakfast, and then he has some milk or water. He doesn’t drink soda or coffee. He also goes swimming twice a week and sometimes plays sports. He always feels strong, so he can study well.

Read the passage and decide the sentences true or false:

1. Long is the writer’s cousin.

2. He doesn’t like to eat fruit.

3. Following to his mother, breakfast is essential the health.

4. Swimming and sport make him strong, too.

Read the passage again then choose the best answer

5. The word “it” in line 4 refers to:

A. lifestyle

B. breakfast

C. vitamins

D. food

6. Long’s healthy lifestyle is ____________.

A. taking exercises

B. Eat fit food

C. playing sports

D. all are correct

Task 3. Reorder the word to make meaningful sentence.

1. fruit / there / is / any / bananas / some / but / there / aren’t.

…………………………………………………………………………….........................

2. tired / down / he / like / feels / and / would / sit / to / he.

………………………………………………………………………….....................

3. like / children / eggs / the / bread / and / breakfast / for / their.

……………………………………………………………………………....................

4. favorite / your / what / food / is / father’s?

……………………………………………………………………………....................

5. likes / vegetables / but / doesn’t / Nhan / he / like / beans.

…………………………………………………………………………….....................

ĐÁP ÁN

Task 1. Complete the passage by choosing suitable word for each blank.

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B; 6 - D

Task 2. Read the passage and do the following tasks.

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - B; 6 - D

Task 3. Reorder the word to make meaningful sentence.

1 - There is some fruit but there aren't any bananas.

2 - He feels tired and he would like to sit down.

3 - Children like bread and eggs for their breakfast.

4 - What is your father's favorite food?

5 - Nhan like vegetables but he doesn't like beans.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 25-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 867
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm