Bài tập về giới từ chỉ vị trí UNDER và BELOW

Bài tập về giới từ tiếng Anh - Bài tập về giới từ chỉ vị trí

Bài tập về giới từ chỉ vị trí UNDER và BELOW sau đây gồm 20 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm nhằm đào sâu kiến thức về mảng phân biệt các từ hay nhầm lẫn trong tiếng Anh. Một số chú ý cho bạn khi làm bài: Dùng Under khi muốn nói về cái gì bị che phủ, che khuất bởi cái gì, chạm trực tiếp vào vật đó. Under còn dùng để nói về việc đang ở trong một quá trình, một hoạt động gì đó. Below được dùng khi câu mang nghĩa thấp hơn trong đo đạc về nhiệt độ, chiều cao hay bất cứ thứ đo đạc nào có thang điểm hay cấp bậc.

Bài tập về tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Hậu tố của tính từ 'ible' hay 'able'

 • 1. The man is _________ the hat.
 • 2. The pen is ____________ the table.
 • 3. The cat is sleeping _______________ the table.
 • 4. There is a mole ______________ his left eye.
 • 5. She put the money _____________ the mattress.
 • 6. She hides all her money _______________ the bed.
 • 7. Please hang the picture ______________ the clock.
 • 8. We live ____________ the sky.
 • 9. The gold is buried ____________ the ground.
 • 10. The knives are in the cupboard ____________ the sink.
 • 11. The sun disappeared ______________ the horizon.
 • 12. He was wearing a blue shirt ___________ his sweater.
 • 13. The whole village was ____________ water.
 • 14. The temperature is five degrees ___________ zero.
 • 15. Parts of the city are __________ sea level.
 • 16. There were ____________ ten students in the class.
 • 17. You can’t get a driving license if you are ____________ 18.
 • 18. The fish swims ________ the surface of the water.
 • 19. The baby is __________ the blanket.
 • 20. She is ____________ average in intelligence.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 468
Sắp xếp theo
  Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm