Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

 • Câu 1:

  Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

 • Câu 2:

  Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình nào sau đây?

 • Câu 3:

  Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào?

 • Câu 4:

  Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai diễn ra vào thời gian nào?

 • Câu 5:

  Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất ứng với quá trình nào sau đây?

 • Câu 6:

  Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai ứng với qúa trình nào sau đây?

 • Câu 7:

  Thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật làn thứ nhất là gì?

 • Câu 8:

  Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất ứng dụng vào lĩnh vực nào?

 • Câu 9:

  Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai ứng dụng vào lĩnh vực nào?

 • Câu 10:

  Vì sao công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

 • Câu 11:

  Vì sao phải tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước?

 • Câu 12:

  Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì?

 • Câu 13:

  Cơ cấu kinh tế là tổng thể quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy đinh lẫn nhau về quy mô và trình độ của cơ cấu nào sau đây?

 • Câu 14:

  Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với phát triển yếu tố nào sau đây?

 • Câu 15:

  Em đồng ý với ý kiến nào sau đây

 • Câu 16:

  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tác dụng:

 • Câu 17:

  Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là:

 • Câu 18:

  Trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là vì:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.806
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm GDCD 11

  Xem thêm