Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 11

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội với những câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm của bài học nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau trong chương trình học lớp 11.

Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

 • 1
  Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đầu xây dựng là
 • 2
  Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?
 • 3
  Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta
 • 4
  Nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào dưới đây?
 • 5
  Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển
 • 6
  Một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội pử Việt Nam là
 • 7
  Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ là
 • 8
  Nguyên nhân nào dưới đây lí giải cho việc nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn?
 • 9
  Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức nào dưới đây?
 • 10
  Chủ trương “hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
 • 11
  Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời quá đọ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là
 • 12
  Đời sống của nhân dân giữa những vùng, miền của đất nước còn có sự chênh lệch là đặc điểm của thời kì quá độ trong lĩnh vực nào dưới đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 5.642
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm GDCD 11

Xem thêm