Trắc nghiệm đo độ hiểu biết về liên từ, từ nối

Bài tập về từ nối trong tiếng Anh

Vai trò của liên từ và từ nối là liên kết các câu, các ý trong một đoạn văn chặt chẽ hơn. Bài tập về từ nối trong tiếng Anh sau đây gồm 12 câu hỏi về liên từ, bạn hãy đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống để câu văn có nghĩa.

 • Chọn đúng liên từ điền vào các câu sau đây:
 • Câu 1. He jumped in the water to save the young girl, _______________ being unable to swim himself.
 • Câu 2. Someone once joked that dogs think you're family, _______________ cats think you're staff.
 • Câu 3. We didn't go anywhere exotic for our holiday. _______________, we had a simply wonderful time.
 • Câu 4. Take that ​chocolate away, _________ I'll ​eat it all.
 • Câu 5. She kept the old photos for sentimental reasons __________ she knew she would never see him again.
 • Câu 6. I'm not at all brave; __________, I'm a total chicken.
 • Câu 7. We cannot really reduce the destruction of our environment __________ we change our philosophy of consumerism in this society.
 • Câu 8. Recent polls show that most Canadians oppose censorship of the Internet. __________ the government is happy to ignore the issue of pornographic websites.
 • Câu 9. Koalas and humans are the only animals with unique fingerprints and, __________, koala prints cannot be distinguished from human fingerprints.
 • Câu 10. You need to come to class on time. __________, you need to work harder on your homework.
 • Câu 11. Your mark in History is somewhat low. __________, your Chemistry mark is excellent.
 • Câu 12. Studies show that if you are right-handed; your right fingernails will grow faster; __________ the fingernails on the left hand of a left-handed person.
  Trắc nghiêm đo độ hiểu biết về liên từ, từ nối
    
   Trắc nghiêm đo độ hiểu biết về liên từ, từ nối
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 193
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm