Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 có đáp án

Bài tập Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 6 The Environment

Mã số: 10426. Đã có 156 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 9 chương trình cũ Unit 6: The Environment

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập từ vựng Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tập dưới nhiều dạng cậu hỏi Tiếng Anh khác nhau giúp hoc sinh lớp 9 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Môt số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

1. Adjective form of "Environment" is _________________.
2. Noun form of "Violent" is ____________.
3. ____________: Sự phá rừng
4. Synonym of "Rubbish" is ______________.
5. __________: Thư rác
6. ______________ fishing is banned by the Government.
7. Match English word with Vietnamese definition.
i. Pollute a. Bị ô nhiễm
ii. Pollutant b. Chất gây ô nhiễm
iii. Polluted  c. Ô nhiễm
iv. Pollution d. Sự ô nhiễm
i. Pollute - ...
ii. Pollutant - ....
iii. Polluted - ...
iv. Pollution - ...
8. Choose the word which has this English definition.
To treat things that have already been used so that they can be used again.
9. Junk- yard: _______________
9. Junk- yard: _______________
10. ______________: Người bảo vệ môi trường
11. _____________ the Internet is one of the most popular activities in free time.
Bắt đầu ngay
1 156