Tinh giản chương trình môn Văn lớp 9 theo Công văn 4040 năm 2021 - 2022

Tinh giản chương trình môn Văn lớp 9 theo Công văn 4040 năm 2021 - 2022

Tinh giản chương trình môn Văn lớp 9 theo Công văn 4040 năm 2021 - 2022 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tinh giản chương trình môn Văn lớp 9 này là mẫu giảm tải chuẩn của của Bộ theo Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH thay thế công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH (năm 2020) của Bộ GDĐT cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học khi nghỉ dịch Covid 19. Dưới đây là tài liệu chi tiết mời quý thầy cô cùng tham khảo

HƯỚNG DẪN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DC PH THÔNG CẤP THCS MÔN NG VĂN LP 9

(Kèm theo Công văn s .....BGDĐT-GDTrH ngày ....tháng ......... năm 2021. ca Bộ trưng Bộ GDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

ng dẫn thực hiện

1

Văn học

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chuyện cũ trong ph chúa Trịnh (trích

Trung tùy bút) của Phạm Đình Hổ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) của

Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyn Kiều)

của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lục n Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân

Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bếp lửa của Bằng Việt

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức

Chương trình địa phương (Phần Văn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Khúc hát ru những em lớn trên ng mẹ của

Nguyễn Khoa Điềm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ánh trăng của Nguyễn Duy

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cố ơng của Lỗ Tấn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những đứa trẻ (trích Thi thơ u) của M. Go-

rơ-ki

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mi của Vũ

Khoan

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chó Sói Cừu trong truyện ngụ ngôn của La

Phông-ten (trích) của Hi-pô-lít Ten

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bến quê (trích) của Nguyễn Minh Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con của Chế Lan Viên

Cả bài

Không dạy

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích -bin-

xơn Cru-xô) của Đe-ni-ơn Đi-phô

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập về truyện

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

của G. Lân-đơn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bắc Sơn (trích hồi bốn) của Nguyễn Huy

Tưởng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tôi chúng ta (trích cảnh ba) của Lưu Quang

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Tổng kết phần Văn học

- Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

- Tổng kết Văn học nước ngoài

Cả 03 bài

Lựa chọn những nội dung dạy chính thức để hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức.

- Ôn tập về thơ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

- Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

2

Tiếng

Việt

- Các phương châm hội thoại

- Các phương châm hội thoại (tiếp theo).

Cả 2 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào các Phần I, II, III.1, III.2, III.4, Bài Các phương châm hội thoại; Phần I, II, III, IV.3, VI.4

Bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo).

Các phương châm hội thoại (tiếp theo, gồm các nội dung: quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp; những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại; luyện tập).

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Xưng hô trong hội thoại

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Sự phát triển của từ vựng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thuật ngữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Trau dồi vốn từ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Tổng kết về từ vựng

Phần I, II, V, VI, VII.

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Phần IV, V.

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Phần I.

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tập làm thơ tám chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

- Các thành phần biệt lập

- Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần

I, II của mỗi bài.

- Nghĩa tường minh và hàm ý

- Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Cả 02 bài

- Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh học Phần I, Bài Nghĩa tường minh và hàm ý; Phần II, Bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo).

- Tổng kết về ngữ pháp

- Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Cả 02 bài

Lựa chọn những nội dung đọc học chính

thức để hệ thống hóa kiến thức.

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

3

Tập m văn

Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Liên kết câu và liên kết đoạn văn

- Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào các nội dung: liên kết chủ đề, liên kết lô-gíc (liên kết nội dung); phép lặp từ ngữ, đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng, phép thế và phép nối (liên kết hình thức); bài tập 2, 4 , Bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập).

- Nghị luận trong văn bản tự sự

- Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Nghị luận trong văn bản tự sự và Phần II, Bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.

- Phép phân tích và tổng hợp

- Luyện tập phân tích và tổng hợp

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần

I, Bài Phép phân tích và tổng hợp; bài tập

1, 4, Bài Luyện tập phân tích và tổng hợp.

- Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn

trích)

- Cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

- Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); Phần II, Bài Cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); Thực hành lập dàn ý bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ; Phần II, Bài Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ; Thực hành luyện nói tại

lớp.

- Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

- Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh thực hành viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật.

- Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết

minh

- Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh thực hành viết văn bản thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả.

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn -

tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

Biên bản

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập viết biên bản

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hợp đồng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập viết hợp đồng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ôn tập phần Tập làm văn

Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu 3, 6, Bài Ôn tập phần Tập làm văn; yêu cầu 8, 9, 10, Bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo).

4

Chủ đề tích hợp

Ch đề: Truyện Kiều của Nguyn Du

- Truyện Kiều của Nguyễn Du

- Chị em Thúy Kiều (trích Truyn Kiều) của

Nguyễn Du

- Kiều lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

của Nguyễn Du

- Miêu tả trong văn bản tự sự

- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Cả 05 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Chủ đề: Nghị luận xã hội

- Bàn về đọc sách (trích) của Chu Quang Tiềm

- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Cả 05 bài

Tích hợp thành một bài

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Tham khảo thêm: Kế hoạch giảng dạy học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn năm học 2019 - 2020

Thông báo: Để việc học tập của các em học sinh lớp 9 không bị gián đoạn do dịch Covid-19 và đáp ứng nhu cầu học online của các em trong thời gian này, VnDoc mời bạn đọc truy cập vào những đường link dưới đây để học online lớp 9, tải và làm bài tập ở nhà các môn lớp 9 khác:

Học trực tuyến lớp 9

Phiếu bài tập ở nhà lớp 9 được cập nhật từng ngày

Nhóm Facebook tài liệu học tập lớp 9

Lịch học trực tuyến lớp 9 trên các đài truyền hình

Tinh giản chương trình môn Văn lớp 9 theo Công văn 4040 năm 2021 - 2022 bao gồm nội dung giảm tải trong chương trình môn Ngữ văn lớp 9 cho quý thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học khi nghỉ dịch Covid 19. Ngoài ra, trong quá trình học online tại nhà các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu ôn tập lớp 9 sau đây:

.......................................................................

Ngoài Tinh giản chương trình môn Văn lớp 9 theo Công văn 4040 năm 2021 - 2022. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 3.798
Sắp xếp theo
    Ngữ văn 9 Xem thêm