Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 9 tuần 27 - Nghỉ dịch nCoV

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2019 - 2020
PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9
I. Rút gọn biểu thức:
Bµi 1:
Cho biÓu thøc:
2 1 1
1
1 1
x x
A
x
x x
víi x≥0; x≠ 1
a) Rót gän A;
b) TÝnh gi¸ trÞ cña A khi
2 2
2 1 2 1
x
c) T×m x ®Ó
2
x
A
Bµi 2: Cho biÓu thøc:
xxx
x
x
M
1
3
1
:
3
1
9
víi x > 0; x 9 ;
a) Rót gän biÓu thøc M;
b) T×m x ®Ó
2
1
M
.
Bµi 3:
Cho biÓu thøc:
9
311
3
1
3
2
x
x
x
x
x
x
M
víi x>0; x
9
a) Rót gän M;
b) TÝnh gi¸ trÞ cña M t¹i x = 81;
c) T×m x sao cho
Bµi 4: Cho biÓu thøc:
1 2
4 2
2
x x
B
x
x
víi x
0; x
4
a) Rót gän biÓu thøc B;
b) T×m x ®Ó
2
3
B
;
c) Tìm x để
4
5
B
d) Tìm giá trị nhỏ nhất của B.
Bài 5: Cho biểu thức
2 1
:
4
2 2
x
P
x
x x
với x 0; x≠ 4.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. Chứng minh
2
1
x
P
x
b. Tìm giá trị lớn nhất của P.
Bài 6: Cho biểu thức
2 4
:
1
1 1
x x x
A x
x
x x
với x 0; x≠ 1; x≠ 4.
a. Rút gọn A.
b. Tìm x để
1
2
A
.
c. Tìm giá trị nhỏ nhất của A.
II. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình
Bµi 1
®ã lµm viÖc 30 phót, råi quay nhµ (b»ng con ®¬ng ®· ®i) víi vËn tèc 8 km/h. BiÕt
thêi gian tæng céng 4h30phót. TÝnh qu·ng ®êng nhµ lªn huyÖn.
Bµi 2: Mét ngêi ®Þnh ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 14km/h trong mét thêi gian ®· ®Þnh.
Nhng sau khi ®i ®îc nöa ®êng ngêi Êy ®· gi¶m vËn tèc 2km/h nªn ngêi Êy ®Õn B
chËm h¬n dù ®Þnh 5/28 giê. TÝnh qu·ng ®êng AB?
Bµi 3:
Mét can« xu«i A i B vµ ngîc B A hÕt 8h20phót. TÝnh qu·ng ®êng AB
biÕt vËn tèc riªng cña ca 20km/h vËn tèc dßng níc 4 km/h.
Bµi 4: Mét ngêi ®i xe ®¹p A ®Õn B víi vËn tèc 12 km/h. Khi ®i B trë A, ngêi ®ã
®i b»ng con ®êng kh¸c ng¾n h¬n ®êng tríc 22 km nªn ngêi ®ã ®i víi vËn tèc 10km/h
thêi gian vÉn Ýt h¬n thêi gian ®i 1h20 phót. TÝnh qu·ng ®êng ®i A ®Õn B.
Bµi 5: Mét ngêi ®i xe m¸y A ®Õn B víi vËn tèc 24 km/h. Sau khi nghØ 30 phót ngêi
®ã tiÕp tôc ®i B ®Õn C víi vËn tèc 32 km/h. Thêi gian ®i hai qu·ng ®êng thêi
gian nghØ 2 giê 30 phót. TÝnh qu·ng ®êng AB BC biÕt qu·ng ®êng BC ng¾n h¬n
qu·ng ®êng AB 6km.
Bµi 6: Mét ngêi ®Þnh ®i A ®Õn B víi n tèc 30km/h trong mét thêi gian ®· ®Þnh.
Nhng sau khi ®i ®îc 30 phót ngêi Êy thÊy ®êng ®i nªn ®· t¨ng vËn tèc thªm 5km/h
nªn ngêi Êy ®Õn B sím h¬n ®Þnh 2/7 giê. TÝnh qu·ng ®êng AB?
Bµi 7: Mét ®éi s¶n xuÊt ®Þnh lµm mçi ngµy ®îc 40 s¶n phÈm. Khi thùc hiÖn mçi ngµy
®éi ®· s¶n xuÊt ®îc 52 s¶n phÈm do ®ã ®· hoµn thµnh sím h¬n ®Þnh 2 ngµy vît
møc ho¹ch 4 s¶n phÈm. TÝnh s¶n phÈm ®éi ph¶i s¶n xuÊt theo ho¹ch?
Bµi 8: Mét tËp ®oµn ®¸nh ®Þnh i tuÇn ®¸nh b¾t 20 tÊn c¸, nhng ®· vît møc 6
tÊn mçi tuÇn. Nªn ch¼ng nh÷ng ®· hoµn thµnh sím h¬n 1 tuÇn cßn vît møc ho¹ch
10 tÊn. Hái lîng cÇn ®¸nh b¾t theo ®Þnh.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 9: Một phân xưởng may xuất khẩu, theo kế hoạch mỗi ngày phải may được 150 chiếc
áo. Nhưng nhờ cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày đã máy được 180 chiếc áo. Nên chẳng những
hoàn thành trước kế hoach sớm 2 ngày còn vượt mức 40 chiếc áo nữa. Tính số áo phải
may theo kế hoạch?
Bài 10: Tìm số tự nhiên hai chữ số, biết rằng tổng hai chữ số của bằng 11. nếu đổi
chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới hơn số 45.
Bài 11: Một ca chạy trên sông trong 7 giờ,xuôi dòng 108km ngược dòng 63km.Một
lần khác cũng trong 7 giờ ca xuôi dòng 81km ngược dòng 84km.Tính vận tốc nước
chảy vận tốc ca nô.
Bài 12: Một chiếc ca nô đi xuôi dòng theo một khúc sông trong
3
giờ đi ngược dòng
trong vòng
4
giờ, được
380 .km
Một lần khác, ca này đi xuôi dòng trong
1
giờ ngược
dòng trong vòng
30
phút được
85 .km
. Hãy tính vận tốc thật (lúc nước yên lặng) của ca
vận tốc của dòng nước (vận tốc thật của ca vận tốc dòng nước hai lần như
nhau).
III. Hình học
Bài 1: Cho tam giác ABC ba góc nhọn, đường cao AH nội tiếp đường tròn (O),
đường kính AM.
a. Tính
ACM
b. Chứng minh
BAH OCA
c. Gọi N giao điểm AH với đường tròn (O). Tứ giác BCMN hình gì? sao?
Bài 2: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BD CE cắt nhau tại
H. Vẽ đường kính AF.
a. Tứ giác BFCH hình gì?
b. Gọi M trung điểm của BC. Chứng minh ba điểm H, M, E thẳng hàng.
c. Chứng minh
1
2
OM AH
Bài 3: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R điểm C nằm ngoài nửa đường
tròn. CA cắt nửa đường tròn tại M, CB cắt nửa đường tròn tại N. Gọi H giao điểm của
AN và BM.
a. Chứng minh
CH AB
b. Gọi I trung điểm của CH. Chứng minh MI là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O).
Bài 4: Trên đường tròn (O) lấy 3 điểm A, B C. Gọi M, N P theo thứ tự điểm
chính giữa của c cung AB, BC AC. Tia BP cắt AN tại I, NM cắt AB tại E. Gọi D
giao điểm của AN BC. Chứng minh

Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 9 tuần 27

Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 9 được VnDoc chia sẻ. Đây là tài liệu hay nhằm giúp các bạn ôn tập, rèn luyện trong thời gian nghỉ phòng chống viêm phổi cấp. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch viêm phổi cấp gây nên, các bạn học sinh cũng cần ôn tập để không xao nhãng việc học. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 tự ôn luyện tại nhà để ghi nhớ kiến thức, VnDoc giới thiệu Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 9 tuần 27 - Nghỉ dịch nCoV. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn học tốt môn Toán lớp 9 đồng thời chuẩn bị bài tốt hơn để chuẩn bị cho những bài học sắp tới.

.........................................

Ngoài Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 9 tuần 27 - Nghỉ dịch nCoV. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 1.016
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 9 Xem thêm