100 Bài tập Hình học 9 ôn thi vào lớp 10

100
1
Baøi 51:Cho (O), töø moät ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng troøn (O), veõ hai tt AB vaø AC vôùi
ñöôøng troøn. Keû daây CD//AB. Noái AD caét ñöôøng troøn (O) taïi E.
1. C/m ABOC noäi tieáp.
2. Chöùng toû AB
2
=AE.AD.
3. C/m goùc
AOC ACB
vaø BDC caân.
4. CE keùo daøi caét AB ôû I. C/m IA=IB.
1/C/m: ABOC nt:(HS töï c/m)
2/C/m: AB
2
=AE.AD. Chöùng minh ADB ABE , vì coù
E
chung.
=
2
1
sñ cung
BE
(goùc giöõa tt vaø 1 daây)
BDE
=
2
1
BE
(goùc nt chaén
BE
)
3/C/m
AOC ACB
* Do ABOC nt
AOC ABC
(cuøng chaén cung AC); AC = AB (t/c 2 tt caét
nhau) ABC caân ôû A
ABC ACB AOC ACB
* sñ
=
2
1
BEC
(goùc giöõa tt vaø 1 daây); sñ
BDC
=
2
1
BEC
(goùc nt)
BDC
=
maø
=
(do CD//AB)
BDC BCD
BDC caân ôû
B.
4/ Ta coù
I
chung;
IBE ECB
(goùc giöõa tt vaø 1 daây; goùc nt chaén cung BE)
IBEICB
IC
IB
IB
IE
IB
2
=IE.IC
Xeùt 2 IAE vaø ICA coù
I
chung;
IAE
=
2
1
(
DB BE
) mBDC caân ôû B
DB BC
IAE
=
1
sñ (BC-BE) = CE= sñ ECA
2
IAEICA
IA
IE
IC
IA
IA
2
=IE.IC Töø vaøIA
2
=IB
2
IA=IB
Hình 51
I
E
D
C
B
O
A
2
Baøi 52:
Cho ABC (AB=AC); BC=6; Ñöôøng cao AH=4(cuøng ñôn vò ñoä daøi), noäi tieáp
trong (O) ñöôøng kính AA’.
1. Tính baùn kính cuûa (O).
2. Keû ñöôøng kính CC’. Töù giaùc ACA’C’ laø hình gì?
3. Keû AKCC’. C/m AKHC laø hình thang cn.
4. Quay ABC moät voøng quanh truïc AH. Tính dieän tích xung quanh cuûa
hình ñöôïc taïo ra.
Hình bình haønh. Vì AA’=CC’(ñöôøng kính cuûa ñöôøng troøn)AC’A’C laø hình chöõ
nhaät.
3/ C/m: AKHC laø thang caân:
ta coù AKC=AHC=1vAKHC noäi tieáp.HKC=HAC(cuøng chaén cung HC) maø
OAC caân ôû OOAC=OCAHKC=HCAHK//ACAKHC laø hình thang.
Ta laïi coù:KAH=KCH (cuøng chaén cung KH) KAO+OAC=KCH+OCAHình
thang AKHC coù hai goùc ôû ñaùy baèng nhau.Vaäy AKHC laø thang caân.
4/ Khi Quay ABC quanh truïc AH thì hình ñöôïc sinh ra laø hình noùn. Trong ñoù
BH laø baùn kính ñaùy; AB laø ñöôøng sinh; AH laø ñöôøng cao hình noùn.
Sxq=
2
1
p.d=
2
1
.2.BH.AB=15
V=
3
1
B.h=
3
1
BH
2
.AH=12
1/Tính OA:ta coù BC=6;
ñöôøng cao AH=4
AB=5; ABA’ vuoâng ôû
BBH
2
=AH.A’H
A’H=
AH
BH
2
=
4
9
AA’=AH+HA’=
4
25
AO=
8
25
2/ACA’C’ laø hình gì?
Do O laø trung ñieåm AA
vaø CCACA’C’ laø
Hình 52
H
K
C'
C
A'
A
O
B

100 Bài tập Hình học 9 ôn thi vào lớp 10

100 Bài tập Hình học 9 ôn thi vào lớp 10 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập lại kiến thức môn Toán, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi vào lớp 10 sắp tới. Sau đây là 100 bài tập cùng lời giải mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2021

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn năm 2021

Bài tập Hình học 9 ôn thi vào lớp 10 được VnDoc chia sẻ trên đây bao gồm 100 câu hỏi kèm theo đáp án. Giúp cho các bạn học sinh rèn luyện kĩ năng giải đề thi đồng thời biết phân bổ thời gian làm bài. Chúc các bạn ôn thi tốt

Ngoài 100 Bài tập Hình học 9 ôn thi vào lớp 10. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2023 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
20 31.750
Sắp xếp theo

    Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán

    Xem thêm