Bài tập cuối tuần 24 môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Traveling Around Viet Nam

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 8
UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Chủ đề:
-Du lịch thắng cảnh
-Một số địa danh nổi tiếng của Việt Nam
Ngữ pháp cấu trúc:
-Ôn tập: Dạng động từ V ed V ing
-Câu đề nghị với:
Do/ Would you mind + V ing?
Do you mind closing the door?
Do / Would you mind if ?
Do you mind if I take a photo?
Từ vựng:
-Động từ dạng động từ
-Từ vựng về du lịch
I. Chọn một từ cách phát âm khác với các t còn lại phần gạch chân.
1.A. corn
B. import
c. comfort
D. resort
2. A. Southern
B. sunbathing
c. breathe
D. thunder
3. A. houses
B. faces
c. horses
D. places
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. A. paddy
B. paddle
c. cave
D. various
5. A. island
B. rescue
c. institute
D. limestone
II. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau.
1.The man________ in the accident was taken to hospital.
A. injured B. injuring C. was injured D. he injured
2. Do you know the boy_____________ to Mrs. Nga?
A. talked B. talking C. is talking D. he talks
3. Do you mind if I________ the fan?
A. turn on B. turned on C. will turn on D. would turn on
4. Through the car window, we can see a boy_________ water buffalo.
A. pushing B. sitting C. playing D. riding
5. The black car________ in the USA is 1 million dollars.
A. brought B. thought C. made D. done
6. Would you mind________ the door for me?
A. close B. closing C. to close D. to closing
7. Da Lat is known________ the city of Eternal spring.
A. with B. for C. as D. like
8. Was Ha Long Bay ___________ by UNESCO as a World Heritage Site in 1995?
A. proposed B. created C. introduced D. recognized
9. Donna is thinking__________________ importing flowers from Viet Nam.
A. of B. at C. on D. in
10. In the afternoon, we decided to __________ around West Lake in a canoe.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. swim B. paddle C. drive D. cycle
III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1.Do you know the woman (talk)________________ to Nga?
2. The police (investigate)________________ the crime are looking for three men.
3. There was a big red car (park)________________ outside the house.
4. There were some children (swim)________________ in the river.
5. was woken up by a bell (ring)_________________ .
6. The boy (injure) in the accident was taken to hospital.
7. Some of the people (invite)________________ to the party can’t come.
8. Most of the goods (make)________________ in this factory are exported.
9. Can you think of the name of a follower (begin)_______________ with “T”?
10. The road (join)_________________ the two villages is very narrow.
IV. Điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu sau.
1.Hoa got__________________________ late as her alarm clock didn’t go .
2. Mary leaned_______ to pick______ the paddle she dropped.
3. Because the Brooks came _________ a tour, their accommodation was included _____
the ticket price.
4. Mount Rushmore can be seen_______ more than 100 kilometers_______ .
5. The mother seemed worried her little son. He was too small to take care _______
himself.
V. Tìm một lỗi sai trong 4 phần được gạch chân mỗi câu sau rồi chữa lại cho đúng.
1.The people are waiting for the bus in the rain are getting wet.

Revise English lớp 8 Unit 11: Traveling Around Viet Nam

Tài liệu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 8 tuần 24 có đáp án nằm trong bộ đề Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh 8 tập 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ Unit 11 giúp học sinh lớp 8 ôn tập lại kiến thức Tiếng Anh trọng tâm Unit 11 hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung của: Bài tập cuối tuần 24 môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Traveling Around Viet Nam. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 388
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm