Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 6 Tuần 10

Bài tập cuối tuần lớp 6 môn tiếng Anh tuần 10 có đáp án

Bài tập cuối tuần 10 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 6 theo tuần năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phiếu bài tập cuối tuần 10 tiếng Anh lớp 6 mới có đáp án được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh 6 Unit 4 My neighbourhood giúp các em ghi nhớ kiến thức trọng tâm tuần 10 hiệu quả.

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. chea B. si C. mee D. She
2. A. tin B. this C. three  D. sister
3. A. swee B. where  C. chea D. sheep
4. A. leave  B. bread C. repeat D. peaceful
5. A. stree B. mea C. coffee D. clean

Odd one out

1. A. square  B. railway station  C. art gallery  D. narrow
2. A. convenient  B. noisy  C. statue  D. polluted
3. A. sleepy  B. factory  C. happy  D. friendly
4. A. faster  B. clever  C. hotter D. noisier
5. A. neighbour  B. suburbs  C. backyard  D. park

Choose the correct words to complete the sentences.

1. That building is _____________ than this one.

a. Tall

b. taller

c. more tall

d. more taller

2. I’d like _________ you some things about my neighbourhood.

a. To tell

b. tell

c. telling

d. a & c

3. The town has many motorbikes. It’s very _________________.

a. Quiet

b. noisy

c. hot

d. peaceful

4. Is Hanoi more _________________ than Dalat?

a. Exciting

b. hot

c. large

d. noisier

5. Excuse me. I need some stamps and envelops. Is there a _________________ near here?

a. Park

b. cathedral

c. chemist’s

d. post office

6. Every house _________________ a backyard and a front yard.

a. Have

b. has

c. is

d. are

7. I think we _________________

a. Lost

b. are lost

c. lose

d. are losing

8. People here are _________________

a. Friendly

b. more friendly

c. more friendlier

d. all are correct

9. _________________ go to the museum this weekend?

a. Would you like

b. Shall we

c. Let’s

d. all are correct

10. It is _________________ here because there’s always a lot of traffic.

a. Quiet

b. noisy

c. historic

d. all are correct

Write sentences with the cues given. Follow the model

Ex: Hanoi / small / Saigon Hanoi is smaller than Saigon.

1. The United States / big / Great Britain.

________________________________________

2. December / long / February.

________________________________________

3. England / warm / California.

________________________________________

4. Christie / old / Sam

________________________________________

5. A dog / heavy / a cat.

________________________________________

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập cuối tuần tiếng Anh 6 mới tuần 10 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm