Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
Bộ đề thi học 1 lp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Exercise 1: Look and write
1. ________________
2. ________________
3. ________________
4. ________________
5. ________________
6. ________________
Exercise 2: Read and circle
1. They have/ has breakfast at eight o’clock
2. My father get/ gets up at six o’clock
3. Does she brushes/ brush her teeth everyday?
4. I play/ plays with my friends after school
5. What time does/ do you start school?
Exercise 3: Complete
every day
at the weekend
First
Finally
Next
I get up at seven o’clock (1) ________. (2) __________, I brush my teeth. Then I have a
shower. (3) ________, I get dressed and brush my hair. (4) _________, I have breakfast.
Then I go to school. But I don’t go to school (5) __________.
Exercise 4: Write a, an or some
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
1. _______ pasta
2. _______ egg
3. _______ cereal
4. _______ onion
5. _______ lemon
Exercise 5: Complete the sentences
’s
’re
’m
1. Where are you from? I _______ from England.
2. Where’s he from? He _______ from Japan.
3. Where are you from? We ______ from USA.
4. Where are they from? They _____ from UK.
-The end-
Đề 2
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Exercise 1: Look at these pictures and match
1.
A. Library
2.
B. Swimming pool
3.
C. Play basketball
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2
6 1 8 8
4.
D. Camel
5.
E. CD player
Exercise 2: Give the correct form of the verbs in brackets
I ________ (1. get up) at 7 o’clock during the week. First I _________ (2. wash) and I
_______ (3. get dressed), while Mum ________ (4. make) breakfast. I only _______ (5.
have) fruit juice and toast, because I _________ (6. not like) cereal. My sister Sandra (7.
stay) in bed for ages, so she always _________ (8. eat) her breakfast in a hurry. We
______ (9. walk) to school, because we _________ (10. not have) bikes.
Exercise 3: Match
1. Does Tom like playing baseball?
A. No, I don’t
2. Do Mum and Dad like playing the
piano?
B. Yes, he does
3. Do we like fishing?
C. No, she doesn’t
4. Does Kate like playing chess?
D. No, they don’t
5. Do you like painting?
E. Yes, we do
Exercise 4: Read and circle
1. He don’t/ doesn’t catch the train to work
2. Alex wasn’t/ weren’t at the cinema
3. They wasn’t/ weren’t angry
4. What time do/ does you go to school?
5. I play/ plays with my friends in the park
Exercise 5: Put the words in the correct order

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh:

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends, Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 396
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 Xem thêm