Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at these pictures and match

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2

A. Library

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2

B. Swimming pool

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2

C. Play basketball

4. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2

D. Camel

5. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2

E. CD player

Exercise 2: Give the correct form of the verbs in brackets

I ________ (1. get up) at 7 o’clock during the week. First I _________ (2. wash) and I _______ (3. get dressed), while Mum ________ (4. make) breakfast. I only _______ (5. have) fruit juice and toast, because I _________ (6. not like) cereal. My sister Sandra (7. stay) in bed for ages, so she always _________ (8. eat) her breakfast in a hurry. We ______ (9. walk) to school, because we _________ (10. not have) bikes.

Exercise 3: Match

1. Does Tom like playing baseball?

A. No, I don’t

2. Do Mum and Dad like playing the piano?

B. Yes, he does

3. Do we like fishing?

C. No, she doesn’t

4. Does Kate like playing chess?

D. No, they don’t

5. Do you like painting?

E. Yes, we do

Exercise 4: Read and circle

1. He don’t/ doesn’t catch the train to work

2. Alex wasn’t/ weren’t at the cinema

3. They wasn’t/ weren’t angry

4. What time do/ does you go to school?

5. I play/ plays with my friends in the park

Exercise 5: Put the words in the correct order

1. sometimes/ gets home/ John/ midnight/ at/ ./

____________________________________________________

2. Go swimming/ do/ on Tuesdays/ we/ ?

____________________________________________________

3. you/ Can/ please/ the/ turn up/ radio/ ?

____________________________________________________

4. My brother and I/ climbing/ like/ trees/ ./

____________________________________________________

5. Jack./ Tom/ than/ was/ faster/

____________________________________________________

-The end-

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2

Exercise 1: Look at these pictures and match

1. C

2. E

3. D

4. B

5. A

Exercise 2: Give the correct form of the verbs in brackets

I ___get up_____ (1. get up) at 7 o’clock during the week. First I ____wash_____ (2. wash) and I ___get dressed____ (3. get dressed), while Mum ____makes____ (4. make) breakfast. I only ___have____ (5. have) fruit juice and toast, because I ____don’t have_____ (6. not like) cereal. My sister Sandra (7. stay) in bed for ages, so she always ___stays______ (8. eat) her breakfast in a hurry. We ___walk___ (9. walk) to school, because we ____don’t have_____ (10. not have) bikes.

Exercise 3: Match

1. B

2. D

3. E

4. C

5. A

Exercise 4: Read and circle

1. He doesn’t catch the train to work

2. Alex wasn’t at the cinema

3. They weren’t angry

4. What time do you go to school?

5. I play with my friends in the park

Exercise 5: Put the words in the correct order

1. John sometimes gets home at midnight

2. Do we go swimming on Tuesdays?

3. Can you turn up the radio please?

4. My brother and I like climbing trees

5. Tom was faster than Jack.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 1.257
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm