Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the picture and complete the words

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

1. _ lide

2. g _ o_es

3. _ at

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

4. f_id_e

5. _ u_ _ish

6. sh_ _ p

Exercise 2: Match

1. help

A. swimming

2. go

B. my dad

3. have

C. my homework

4. do

D. a music lesson

Exercise 3: Underlined the correct word

1. What (do/ does/ doesn’t) you like?

2. (Has/ Have/ Is) you got a pizza? - No, I (hasn’t/ have/ haven’t)

3. What does (I/ they/ he) like?

4. I (go/ do/ have) to bed at nine o’clock

5. She (have/ has/ haves) dinner at 7 o’clock

Exercise 4: Read the text and write T (true) or F (false)

My name’s Lily. I get up at six o’clock in the morning. I have breakfast at seven o’clock with my mum and my brother. I like eggs for breakfast. My brother likes bread and jam! I go to school at eight o’clock. I like maths and P.E. I play with my friends in the playground everyday. We have lunch at one o’clock. I have sandwiches and a banana or an orange. I go home at four o’clock. I do my homework then I watch TV. At nine o’clock I go to bed.

1. Lily gets up at seven o’clock

2. She likes eggs for breakfast

3. She has breakfast with her dad

4. She doesn’t like P.E

5. She has sandwiches for lunch

Exercise 5: Put the words and write

1. open/ the/ ./ Don’t/ door/

___________________________________________________

2. today/ got/ I/ ./ English/ haven’t/

___________________________________________________

3. Billy/ football/ park/ plays/ the/ in/

___________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

Exercise 1: Look at the picture and complete the words

1. Slide

2. Gloves

3. Hat

4. Fridge

5. Rubbish

6. Sheep

Exercise 2: Match

1. B

2. A

3. D

4. C

Exercise 3: Underlined the correct word

1. What do you like?

2. Have you got a pizza? - No, I haven’t

3. What does he like?

4. I go to bed at nine o’clock

5. She has dinner at 7 o’clock

Exercise 4: Read the text and write T (true) or F (false)

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

Exercise 5: Put the words and write

1. Don’t open the door.

2. I haven’t got English today.

3. Billy plays football in the park

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 950
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm