2 Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 với nội dung kiến thức bám sát SGK Macmillan book 2 giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 có đáp án - Đề số 1

I. Fill the blank. 

1. T_ble

2. Gl_ves

3. Grap_

4. Sl_de

5. _irthday

II. Read and match. 

1. Drink A. banana
2. Eat B. a bike
3. Play C. milk
4. Ride D. a picture
5. Draw E. games

III. Put the words in order.

1. about/ What/ you/ ?

________________________

2. a/ I'm/ cake/ making/ ./

________________________

3. brother/ he/ my/ is/ ./

________________________

4. ice-cream/ do/ I/ like/ not/ ./

________________________

5. tree/ apples/ There/ on/ five/ the/ are/ ./

________________________

ĐÁP ÁN

I. Fill the blank.

1. Table

2. Gloves

3. Grape

4. Slide

5. birthday

II. Read and match.

1 - C; 2 - A; 3 - E; 4 - B: 5 - D;

III. Put the words in order.

1 - What about you?

2 - I'm making a cake.

3 - He is my brother.

4 - I do not like ice-cream.

5 - There are five apples on the tree.

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án - Đề số 2

Bài 1: Điền từ còn thiếu vào chổ trống để hoàn thành các từ và viết nghĩa của chúng.

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 - 2020

Bài 2: Viết từ với hình tương ứng

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 - 2020

Bài 3: Nối

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 - 2020

Bài 4: Chọn từ có cách phát âm khác

1. Food balloon head scooter
2. Teacher breakfast baker driver
3. Coat Head bread sweater
4. Boat coach blouse coast
5. Trousers food mouse house

Bài 5: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

1. I / bread / like /.

………………………………………………….

2. This / my / is / father / .

…………………………………………………..

3. My / mother / a teacher / is .

………………………………............................…

4. I / see / can / a / house.

…………………………………….........................

ĐÁP ÁN:

Bài 1: Điền từ còn thiếu vào chổ trống để hoàn thành các từ và viết nghĩa của chúng.

1 - Teacher; 2 - Coat; 3 - House; 4 - Bread

5 - boat; 6 - Dancer; 7 - blouse; 8 - coast

Bài 2: Viết từ với hình tương ứng

1 - bus; 2 - sweater; 3 - bread

4 - balloon; 5 - trousers; 6 - bicycle

Bài 3: Nối

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - f; 5 - c’ 6 - b

Bài 4: Chọn từ có cách phát âm khác

1 - head; 2 - breakfast; 3 - Coat; 4 - blouse; 5 - food

Bài 5: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

1 - I like bread

2 - This my father.

3 - My mother is a teacher.

4 - I can see a house.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 2 học kì 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 11.877
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm