2 Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 với nội dung kiến thức bám sát SGK Macmillan book 2 giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 có đáp án - Đề số 1

I. Fill the blank. 

1. T_ble

2. Gl_ves

3. Grap_

4. Sl_de

5. _irthday

II. Read and match. 

1. DrinkA. banana
2. EatB. a bike
3. PlayC. milk
4. RideD. a picture
5. DrawE. games

III. Put the words in order.

1. about/ What/ you/ ?

________________________

2. a/ I'm/ cake/ making/ ./

________________________

3. brother/ he/ my/ is/ ./

________________________

4. ice-cream/ do/ I/ like/ not/ ./

________________________

5. tree/ apples/ There/ on/ five/ the/ are/ ./

________________________

ĐÁP ÁN

I. Fill the blank.

1. Table

2. Gloves

3. Grape

4. Slide

5. birthday

II. Read and match.

1 - C; 2 - A; 3 - E; 4 - B: 5 - D;

III. Put the words in order.

1 - What about you?

2 - I'm making a cake.

3 - He is my brother.

4 - I do not like ice-cream.

5 - There are five apples on the tree.

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 có đáp án - Đề số 2

Bài 1: Điền từ còn thiếu vào chổ trống để hoàn thành các từ và viết nghĩa của chúng.

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 - 2020

Bài 2: Viết từ với hình tương ứng

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 - 2020

Bài 3: Nối

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kì 1 năm 2019 - 2020

Bài 4: Chọn từ có cách phát âm khác

1. Foodballoonheadscooter
2. Teacherbreakfastbakerdriver
3. CoatHeadbreadsweater
4. Boatcoachblousecoast
5. Trousersfoodmousehouse

Bài 5: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

1. I / bread / like /.

………………………………………………….

2. This / my / is / father / .

…………………………………………………..

3. My / mother / a teacher / is .

………………………………............................…

4. I / see / can / a / house.

…………………………………….........................

ĐÁP ÁN:

Bài 1: Điền từ còn thiếu vào chổ trống để hoàn thành các từ và viết nghĩa của chúng.

1 - Teacher; 2 - Coat; 3 - House; 4 - Bread

5 - boat; 6 - Dancer; 7 - blouse; 8 - coast

Bài 2: Viết từ với hình tương ứng

1 - bus; 2 - sweater; 3 - bread

4 - balloon; 5 - trousers; 6 - bicycle

Bài 3: Nối

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - f; 5 - c’ 6 - b

Bài 4: Chọn từ có cách phát âm khác

1 - head; 2 - breakfast; 3 - Coat; 4 - blouse; 5 - food

Bài 5: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

1 - I like bread

2 - This my father.

3 - My mother is a teacher.

4 - I can see a house.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 2 học kì 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 14.344
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm