Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 3

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 3 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Match

1. visit

A. photos

2. read

B. family

3. take

C. music

4. listen to

D. a kite

5. fly

E. comics

Exercise 2: Look at the pictures and complete the word

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 3

1. s p _ _ n

2. CD p _ _ _ e _

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 3

3. _ _ e _ _ s

4. w _ t _ r s _ i

Exercise 3: Circle the correct word

1. Children like reading these because they’re funny

2. You wear lots of clothes in this season

3. You do this in a lake or river

4. People collect these on the beach

5. You take photos with this

books/ comics

winter/ summer

fishing/ gymnastics

shells/ posters

CD player/ camera

Exercise 4: Write the correct forms

1. Anna likes _________ (play) the piano.

2. He loves _________ (shop) with friends.

3. Ian hates ________ (write) emails.

4. They enjoy ________ (travel).

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. turn down/ you/ television/ please/ Can/ the/ ?

____________________________________________________

2. Fred/ play/ in/ wasn’t/ policeman/ a/ the

____________________________________________________

3. Tom/ Is/ garden/ in/ playing/ the?

____________________________________________________

4. like singing/ your sister/ Does/ ?

____________________________________________________

5. go swimming/ do/ on Tuesdays/ we/ ?

____________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 3

Exercise 1: Match

1. B

2. E

3. A

4. C

5. D

Exercise 2: Look at the pictures and complete the word

1. spoon

2. CD player

3. shells

4. waterski

Exercise 3: Circle the correct word

1. Comics

2. Winter

3. Fishing

4. Shells

5. Camera

Exercise 4: Write the correct forms

1. Playing

2. Shopping

3. Writing

4. Travelling

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Can you turn down the television please?

2. Fred wasn’t a policeman in the play.

3. Is Tom playing in the garden?

4. Does your sister like singing?

5. Do we go swimming on Tuesdays?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends, Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends - Đề 2..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 656
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm