Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Đạo Đức năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi học 2 lớp 2 môn Đạo Đức năm học 2018 - 2019
Đề 1
(Thêi gian 40 phót)
C©u 1
(3®): Khi nhÆt ®îc cña r¬i em lµm g×?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
C©u 2(4®):- §èi víi nh÷ng ngêi khuyÕt tËt em n ph¶i lµm ®Ó gãp phÇn lµm gi¶m
bít nh÷ng khã kh¨n thiÖt thßi cho hä?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Em y nh÷ng viÖc em ®· lµm ®Ó gióp ®ì ngêi khuyÕt tËt?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
C©u 3(3®):
H·y ghi l¹i vµo giÊy kiÓm tra nh÷ng ý kiÕn em cho lµ ®óng trong c¸c ý kiÕn sau:
a) Gióp ®ì ngêi khuyÕt tËt viÖc mäi ngêi nªn lµm.
b) ChØ n gióp ®ì ngêi khuyÕt tËt th¬ng binh.
c) Ph©n biÖt ®èi víi b¹n khuyÕt tËt vi ph¹m quyÒn trÎ em.
d) Gióp ®ì ngêi khuyÕt tËt gãp phÇn lµm gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n thiÖt thßi
cho hä.
Đề 2
Phßng Gi¸o
dôc …………….
§Ò kh¶o s¸t chÊt lîng cuèi n¨m
häc 2018- 2019
M«n §¹o ®øc p 2
(Thêi gian lµm bµi 40 phót)
vµ tªn: ......................................................................................... Líp 2 .....
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi 1:
§¸nh dÊu + o « trèng tríc nh÷ng ý kiÕn em cho ®óng :
Tr¶ i cña r¬i ngêi thËt thµ ®¸ng quÝ träng.
ChØ nªn tr¶ i cña r¬i khi ngêi biÕt.
C lÞch khi ®Õn nhµ ngêi kh¸c träng n träng c nhµ.
Ph©n biÖt ®èi xö i b¹n khuyÕt tËt vi ph¹m quyÒn trÎ em .
TÊt c c¸c con vËt ®Òu cÇn thiÕt cho cuéc sèng con ngêi .
B¶o loµi vËt cã Ých gãp phÇn o i trêng .
Bµi 2: Trong giê häc vÏ, Nam quªn bót ch× trong khi b¹n Mai bªn c¹nh 2 bót ch× .
Theo em b¹n Nam nªn lµm ? H·y ghi ch÷ § vµo « trèng tríc c¸ch øng em cho
phï hîp:
a. lÊy bót cña Mai dïng ,kh«ng cÇn hái mîn .
b. a hái võa lÊy ®Ó dïng , kh«ng cÇn biÕt b¹n ®ång ý cho mîn hay kh«ng .
c. Hái mîn ch nÕu b¹n cho phÐp míi lÊy dïng.
Bµi 3
: Em trong t×nh huèng sau:
Em sang nhµ b¹n ch¬i i biÕt cña b¹n ®ang èm .
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bµi 4: Ghi i 5 viÖc em thÓ lµm ®Ó gióp ®ì ngêi khuyÕt tËt :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Đạo Đức

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Đạo Đức là đề kiểm tra môn Đạo đức lớp 2 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu dành cho các em và thầy cô làm tài liệu tham khảo, học tập giúp các bạn ôn tập, rèn luyện, chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Đạo Đức trên. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em lớp 2 hoặc các bài tập Tiếng Anh lớp 2, bài tập nâng cao Tiếng Việt 2bài tập nâng cao Toán 2 mà VnDoc.com đã đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
2 3.022
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 Xem thêm