Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 cụm trường THPT - TP Vũng Tàu lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 003
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BRVT
KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
CỤM TRƯỜNG THPT TP VŨNG TÀU
Bài thi: TOÁN
ĐỀ THI THỬ LẦN II
ề thi có 06 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ...............................................................
Số báo danh: ....................................................................
Câu 1: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
: 2 6 1 0P x y z
đi qua điểm nào dưới đây?
A.
3;2;0B
. B.
1;2; 6D
. C.
1; 4;1A 
. D.
1; 2;1C 
.
Câu 2: Tập xác định của hàm số
A.
33
;
22
D




. B.
33
;;
22
D
 


.
C.
33
;;
22
D
 
. D.
33
;
22
D




.
Câu 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol
2
31y x x
đường thẳng
1yx
được tính theo
công thức nào dưới đây?
A.
4
2
0
( 4 )dx x x
. B.
4
2
0
( 4 )dx x x
. C.
4
2
0
( 4 )dx x x
. D.
4
2
0
( 2 )dx x x
.
Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
có cạnh đáy bằng
2,a
tâm
,O
SO a
. Khoảng cách từ
O
đến
mặt phẳng
()SCD
bằng
A.
2
2
a
. B.
3a
. C.
5
5
a
. D.
6
3
a
.
Câu 5: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;2;3M
1;0;3N
. Đoạn thẳng
MN
có độ dài bằng
A.
8
. B.
22
. C.
2 10
. D.
4
.
Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?
A.
3
31y x x
.
B.
3
6y x x
.
C.
3
31y x x
.
D.
3
21y x x
.
Câu 7: Nếu một khối chóp có thể tích diện tích mặt đáy lần lượt bằng
3
a
2
a
thì chiều cao của khối
chóp bằng
A.
a
. B.
2a
. C.
3
a
. D.
3a
.
Câu 8: Cho cấp số cộng
()
n
u
có số hạng đầu
1
3u 
,
3
5u
. Giá trị
7
u
bằng
A. 9. B. 21. C. 29. D. 53.
Câu 9: Đạo hàm của hàm số
21x
ye
A.
21
'2
x
ye
. B.
21
'
x
ye
. C.
21
'2
x
y xe
. D.
21
1
'
2
x
ye
.
Mã đề thi 003
x
y
-
O
y
-
Trang 2/6 - Mã đề thi 003
Câu 10: Nguyên hàm của hàm số
( ) 2 sinf x x x
A.
2
cos x x C
. B.
2
cos 2x x C
. C.
2
2 cosx x C
D.
2
cos x x C
.
Câu 11: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
1 2 3
:
2 4 1
x y z
d

mặt phẳng
: 2 5 0x y z
, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
//d
. B.
d
.
C.
d
cắt
d
không vuông góc với
. D.
d
.
Câu 12: Cho
,,abc
là các số thực dương và
1a
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
log . log .log
a a a
b c b c
. B.
log log .log
a a a
b c b c
.
C.
log . log log
a a a
b c b c
. D.
log log log .
a a a
b c b c
Câu 13: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình bên
Số nghiệm thực của phương trình
2 3 0fx
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 14: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng
a
và chiều cao bằng
3a
. Diện tích toàn phần của hình trụ đã
cho bằng
A.
2
3a
. B.
2
2 3 1a
. C.
2
13a
. D.
2
2 1 3a
.
Câu 15: Đồ thị hàm số nào sau đây có ba đường tiệm cận?
A.
2
5
x
y
xx

. B.
2
2
4
x
y
x
. C.
2
1
1
y
x
. D.
1
1
x
y
x
.
Câu 16: Cho số phức z thoả mãn
(1 2 ) 6 9 1 2i z i i
. Gọi a phần thực, b phần ảo của z. Khi đó
a.b bằng
A.
87
25
. B. 15. C.
87
25
. D.
15
.
Câu 17: Cho số phức z thỏa mãn
2 ( 3)z i z
. Tính
z
.
A.
5.z
B.
35
2
z
. C.
5z
. D.
10z
.
Câu 18: Cho hàm số
42
,,y ax bx c a b c
đồ thị như hình vẽ
bên. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
A.
1x
.
B.
0x
.
C.
1x 
.
D.
2x
.
Câu 19: Cho lăng trụ đứng tam giác
.ABC A B C
đáy
ABC
tam giác vuông cân tại
B
với
BA BC a
, biết
AB
tạo với mặt phẳng
ABC
một góc
60
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A.
3
2a
. B.
3
3
6
a
. C.
3
3
2
a
. D.
3
2
a
.
x
y
-
O
y
-
Trang 3/6 - Mã đề thi 003
Câu 20: Môđun của số phức
52zi
bằng
A.
21
. B.
29
. C. 29. D. 21.
Câu 21: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
1
y
y'
+
2
0
0
1
x
+
+
2
Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng
;1
.
B. Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng
2;2
.
C. Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng
1;1
.
D. Hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng
1; 
.
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
, phương trình nào dưới đây là phương trình trục
Oy
?
A.
0
0
xt
y
z
. B.
0
0
x
y
zt
. C.
1
1
x
yt
z
. D.
0
0
x
yt
z
.
Câu 23: Cho hình cp
.S ABC
có
SA ABC
, tam gc ABC vuông tại B , SA = BC = 3, AB =
7
. Tính
bán kính
R
của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.
A.
5R
.
B.
5
2
R
. C.
5
2
R
. D.
5R
.
Câu 24: Cho
0, 1aa
. Tính
3
log
a
Pa
.
A.
1
3
P
. B.
1
6
P
. C.
3
2
P
. D.
2
3
P
.
Câu 25: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
32
2 4 5y x x x
trên đoạn
1; 3
bằng
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
3
.
Câu 26: Cho
3
1
( )d 18f x x
. Khi đó
3
1
5 2 ( ) df x x
bằng
A.
26
. B.
56
. C.
46
. D.
16
.
Câu 27: Cho lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
. Trên các cạnh AA’, BB’ lần lượt lấy các điểm E, F sao cho
' . 'AA k A E
,
' . 'BB k B F
. Mặt phẳng (C’EF) chia khối lăng trụ đã cho thành hai khối đa diện bao gồm
khối chóp C’.A’B’FE có thể tích V
1
và khối đa diện ABCEFC’ có thể tích V
2
. Biết rằng
1
2
2
7
V
V
, tìm k.
A. k = 4. B. k = 3. C. k = 1. D. k = 2.
Câu 28: Cho hàm số y =
1
2
x
x
có đồ thị (C) đường thẳng
:d y x m
với m là tham số. Tìm tất cả
các giá trị của m để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt.
A.
2
2
m
m

. B.
2m
. C.
2
2
m
m

. D.
22m
.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 cụm trường THPT - TP Vũng Tàu lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 cụm trường THPT - TP Vũng Tàu lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 790
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm