Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT PT Thực hành Sư Phạm - Đồng Nai

Trang 1/6 - Mã đề thi THPTQG2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG PT THỰC HÀNH SƯ PHẠM
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
001
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họtên thí sinh: ..................................................................... Lớp: ........................
Câu 1: Cho hình lăng trụ tam giác đều
.ABC A B C
′′
2AB a=
,
3AA a
=
. Tính thể tích khối lăng trụ
.ABC A B C
′′
.
A.
.
B.
3
4
a
.
C.
3
3
4
a
.
D.
3
a
.
Câu 2: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực đại của hàm số
( )
y fx=
A.
4
. B.
2
. C.
0
. D.
8
3
.
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho hai điểm
( )
2; 3; 4A
,
( )
6; 2; 2B
. Tìm tọa độ véctơ
.AB

A.
(
)
4;1;2AB
= −−

. B.
(
)
4; 3; 4
AB =

. C.
( )
2; 3; 4
AB =

. D.
( )
4; 1; 4AB =

.
Câu 4: Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của hàm số dạng
32
y ax bx cx d= + ++
( )
0a
. m
số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
1;1
. B.
( )
1; +∞
. C.
( )
;1−∞
. D.
( )
1; +∞
.
Câu 5: Với
a
b
là các số thực dương. Biểu thức
( )
2
log
a
ab
bằng
A.
2 log
a
b+
.
B.
2 log
a
b
.
C.
1 2log
a
b+
.
D.
2log
a
b
.
Câu 6: Cho biết
( )
2
0
d3fx x=
( )
2
0
d2gx x=
. Tính tích phân
( ) ( )
2
0
2 2dI x f x gx x=+−


.
A.
11I =
.
B.
5I =
. C.
18I =
.
D.
3I =
.
Câu 7: Thể tích khối cầu có đường kính
2a
bằng
Trang 2/6 - Mã đề thi THPTQG2019
A.
3
4
3
a
π
. B.
3
4 a
π
. C.
3
3
a
π
. D.
3
2 a
π
.
Câu 8: Tập nghiệm của phương trình
2
3
log ( 7) 2
x
−=
A.
{ 4;4}
. B.
{ 15; 15}
. C.
. D.
{ }
4
.
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
, phương trình mặt phẳng
( )
Oyz
A.
0x =
. B.
0z =
. C.
0
yz+=
. D.
0
y =
.
Câu 10: Nếu
( )
3
d
3
x
x
fx x e C= ++
thì
( )
fx
bằng
A.
(
)
2
x
fx x e= +
. B.
(
)
4
3
x
x
fx e= +
. C.
( )
2
3
x
fx x e= +
. D.
( )
4
12
x
x
fx e= +
.
Câu 11: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng
123
:
3 45
−+
= =
−−
xy z
d
đi qua điểm
A.
( )
1; 2; 3
. B.
( )
1; 2; 3−−
. C.
( )
3; 4; 5
. D.
( )
3;4;5−−
.
Câu 12: Cho tập hợp
A
20
phần tử, số tập con có hai phần tử của
A
A.
. B.
2
20
2A
. C.
2
20
2C
. D.
2
20
A
.
Câu 13: Cho cấp số cộng
( )
n
u
,
*
n
số hạng tổng quát
13
n
un=
. Tổng của
10
số hạng đầu tiên
của cấp số cộng bằng
A.
155
.
B.
59049
.
C.
59048
.
D.
310
.
Câu 14: Trong hình vẽ bên, điểm
M
biểu diễn số phức
z
. Số phức
z
A.
2 i
.
B.
12i+
.
C.
12i
.
D.
2 i+
.
Câu 15: Đồ thị như hình vẽ là của đồ thị hàm số nào?
x
y
-1
3
-1
1
O
1
A.
3
31yx x
=−+
. B.
32
31yx x=−+ +
. C.
32
31yx x
=−−
. D.
3
31yx x
=−−
.
Câu 16: Cho m số
( )
y fx=
xác định trên
đạo hàm
( )
2
46
fx x
=−−
. Giá trị nhỏ nhất của
hàm số
( )
fx
trên đoạn
[ ]
6;2019
bằng
A.
( )
2019f
. B.
( )
6f
. C.
( )
0f
. D.
( )
2015f
.
Câu 17: Cho hàm số
( )
=y fx
liên tục trên
, có đạo hàm
( ) ( )
( )( )
24
124
=−− fx x x x
. Số điểm cực
trị của hàm số
( )
=y fx
A.
1
. B.
2
. C.
4
. D.
3
.
Câu 18: Tìm tất cả giá trị thực
,x
y
sao cho
( )
1 25x yi y x i−− = +
, với
i
là đơn vị ảo
A.
2, 1xy= =
.
B.
3, 2xy= =
.
C.
2, 1xy=−=
.
D.
2, 9xy=−=
.
Trang 3/6 - Mã đề thi THPTQG2019
Câu 19: Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, cho hai điểm
( )
2;1;1A
,
( )
0; 3; 1B
. Mặt cầu
( )
S
đường
kính
AB
có phương trình là
A.
( )
(
)
22
2
12 3
x yz +− +=
.
B.
( )
2
22
23xy z+− +=
.
C.
( ) (
) ( )
2 22
1 2 19
xy z + ++ =
.
D.
( ) ( )
22
2
12 9x yz +− +=
.
Câu 20: Với
log 2
a=
, giá trị của
3
8
log
5
bằng
A.
41
3
a
. B.
41a
. C.
21
3
a
. D.
41
a +
.
Câu 21: Gọi
1
z
2
z
hai nghiệm phức của phương trình
2
6 11 0zz+=
. Giá trị của biểu thức
12
3zz
bằng
A.
2 11
. B.
11
. C.
22
. D.
11
.
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
, cho hai mặt phẳng
( )
: 2 2 60Px y z+ − −=
( )
: 2 2 30Qx y z+ +=
.
Khoảng cách giữa hai mặt phẳng
( )
P
( )
Q
bằng
A.
3
. B.
1
. C.
9
. D.
6
.
Câu 23: Tập nghiệm của bất phương trình
2
1
3
9
x+
A.
[
)
4; +∞
. B.
( )
;4−∞
. C.
( )
;0−∞
. D.
[
)
0; +∞
.
Câu 24: Gọi tam giác cong
()OAB
hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm s
2
2yx
=
,
3yx
=
,
0y =
(tham khảo hình vẽ bên). Diện tích của
( )
OAB
bằng
A.
8
3
. B.
5
3
. C.
4
3
. D.
10
3
.
Câu 25: Tính thể tích
V
của khối trụ có bán kính đáy và chiều cao đều bằng
2
.
A.
8V =
π
. B.
12
π
=V
. C.
16
π
=V
. D.
4V =
π
.
Câu 26: Cho hàm số
( )
y fx=
xác định trên
{ }
\0
, liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng biến
thiên như sau

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT PT Thực hành Sư Phạm - Đồng Nai. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT PT Thực hành Sư Phạm - Đồng Nai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 388
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm