Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 2

Trang 1/7 Mã đề thi 102
S GD&ĐT QUẢNG TR K THI TH THPT QUC GIA LN 2 NĂM 2019
TRƯỜNG THPT TX QUNG TR Môn thi: TOÁN
ĐỀ THI CHÍNH THC Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian giao đề
thi có 07 trang)
Hc sinh làm bài bng cách chn và tô kín mt ô tròn trên Phiếu tr li trc nghiệm tương ng với phương án
tr lời đúng của mi câu.
H, tên của thí sinh:……………………………………………………
S báo danh:………………...Phòng thi số:…………………………..
Câu 1. Đưng cong trong hình v bên là đồ th ca hàm s nào dưới đây?
A.
42
2 2.y x x
B.
3
3 2.y x x
C.
3
3 2.y x x
D.
42
2 2.y x x
Câu 2. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình ch nht vi
, 2 .AB a AD a
Cnh bên
SA
vuông góc với đáy
3.SA a
Th tích ca khi chóp
.S ABCD
bng
A.
3
2.a
B.
3
6.a
C.
3
.a
D.
3
3.a
Câu 3. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau
Hàm s đã cho có bao nhiêu điểm cc tiu?
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
0.
Câu 4. Tìm tp nghim
S
của phương trình
2
23
3 27.
x
A.
3.S
B.
3.S
C.
3; 3 .S 
D.
3;3 .S 
Câu 5. Trong không gian
,Oxyz
cho ba điểm
1;0;3 , 2;2;3 , 5;1;0 .A B C
Trng tâm ca tam giác
ABC
có to độ
A.
6;3;6 .
B.
2;1;2 .
C.
6; 3; 6 .
D.
2; 1; 2 .
Câu 6. Cho hai hàm s
y f x
y g x
đồ th
giao nhau tại hai điểm phân biệt hoành độ
a
.b
Gi
H
hình phẳng được gii hn bởi đồ th hai hàm s này
(phần đậm hình v). Din tích ca
H
được tính theo
công thc:
A.
.
b
a
S f x g x dx




B.
.
b
a
S g x f x dx




C.
.
b
a
S f x g x dx




D.
.
b
a
S f x g x dx



Mã đề thi: 102
Trang 2/7 Mã đề thi 102
Câu 7. Nguyên hàm ca hàm s
sin4f x x
A.
cos 4 .xC
B.
1
cos 4 .
4
xC
C.
4cos4 .xC
D.
4cos4 .xC
Câu 8. Môđun của s phc
23zi
bng
A.
2.
B.
3.
C.
13.
D.
13.
Câu 9. Tính th tích
V
ca khi cu có bán kính
3.Ra
A.
3
4 3 .Va
B.
3
12 3 .Va
C.
3
43
.
3
a
V
D.
3
4
.
3
a
V
Câu 10. Trong không gian
,Oxyz
đường thng
1 2 2
:
2 3 1
x y z
có một vectơ chỉ phương là
A.
1
1; 2; 2 .u

B.
2
2; 3; 1 .u
C.
3
1;2;2 .u 
D.
2
2; 3; 1 .u
Câu 11. Hàm s
2
log 2 3yx
có tập xác định là
A.
.D
B.
3
;.
2
D


C.
3
\.
2
D







D.
3
;.
2
D



Câu 12. Trong không gian
,Oxyz
tìm to độ điểm
M
là giao điểm ca mt phng
: 4 0P x y z
vi
đường thng
1
: 2 .
xt
d y t
zt


A.
1; 2;0 .M
B.
4;0;0 .M
C.
3;0; 1 .M
D.
2; 1; 1 .M 
Câu 13. T 1 gm
10
bn học sinh. Có bao nhiêu cách để cô giáo ch nhim chn ra
4
em đi bưng bàn ghế?
A.
4
10
.C
B.
4!.
C.
4
10
.A
D.
6!.
Câu 14. S giao điểm của đường cong
3
: 2 1C y x x
và đường thng
:1d y x
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
0.
Câu 15. Dãy s
 
n
u
có công thc s hng tổng quát nào dưới đây là một cp s nhân?
A.
2
3.
n
n
u
B.
3 1.
n
un
C.
2.
n
n
u
D.
1
.
n
u
n
Câu 16. Cho hàm s
ax b
y
xc
đồ th như hình vẽ bên. Giá
tr
23a b c
bng
A.
6.
B.
2.
C.
8.
D.
0.
Câu 17. Phương trình tiếp tuyến của đồ th hàm s
32
32y x x x
tại điểm có hoành độ bng
1
A.
2 5.yx
B.
2 1.yx
C.
2 2.yx
D.
10 23.yx
Trang 3/7 Mã đề thi 102
Câu 18. Cho khi nón có thiết din qua trc một tam giác đều cnh bng
2.a
Th tích ca khối nón đã cho
bng
A.
3
3.Va
B.
3
43
.
3
a
V
C.
3
3
.
3
a
V
D.
3
4 3 .Va
Câu 19. Phương trình
32
log 4 4 1 log 1x x x x
có tt c bao nhiêu nghim thc?
A.
2.
B.
1.
C.
0.
D.
3.
Câu 20. Cho các hàm s
,,y x y x y x
đồ th trên cùng
mt h to độ như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
. 
B.
. 
C.
. 
D.
. 
Câu 21. Cho hàm s
fx
liên tc trên
tho mãn
3
1
2.f x dx
Tính
1
0
2 1 2 1 .I f x x dx



A.
11.I
B.
3.I
C.
14.I
D.
6.I
Câu 22. Cho hàm s
y f x
xác định trên
đạo hàm
4
' 1.f x x
Hàm s đã cho bao nhiêu
điểm cc tr?
A.
2.
B.
1.
C.
3.
D.
4.
Câu 23. hiu
1
z
nghim phc phn o âm ca phương trình
2
2 5 0.zz
Giá tr ca
1
26zi
bng
A.
5.
B.
5.
C.
73.
D.
73.
Câu 24. Cho hình chóp t giác đu có góc gia mt bên vi mt phẳng đáy bằng
0
45 .
Gi
là góc gia cnh
bên vi mt phẳng đáy. Tính
tan .
A.
tan 2.
B.
tan 3.
C.
1
tan .
2
D.
1
tan .
3
Câu 25. Cho khi chóp tam giác
.S ABC
th tích bng
36.
Gi
,MN
lần lượt trung điểm ca
AB
.AC
Th tích ca khi chóp
.S MNCB
bng
A.
18.
B.
24.
C.
27.
D.
12.
Câu 26. Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
2;1;1A
mt phng
: 2 3 0.P x y z
Mt phẳng đi
qua điểm
,A
vuông góc vi mt phng
P
và song song vi trc
Oz
có phương trình là
A.
2 1 0.x y z
B.
1 0.z 
C.
1 0.xy
D.
3 0.xy
Câu 27. Trong không gian
,Oxyz
mt cu
S
tâm
1;2; 3I
tiếp xúc vi mt phng
Oyz
phương trình là
A.
2 2 2
1 2 3 1.x y z
B.
2 2 2
1 2 3 1.x y z
C.
2 2 2
1 2 3 13.x y z
D.
2 2 2
1 2 3 13.x y z
Câu 28. Cho
,ab
các s thực dương thoả mãn
2
21
2
log log 5ab
4 10
4
2
log log 7 0.ab
Giá tr
2ab
bng
A.
15.
B.
32.
C.
18.
D.
7.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 326
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm