Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 (LẦN 2)
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian giao đề)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang-50 câu trc nghim)
Mã đề thi: 132
Họ và tên thí sinh………………………………………
Số báo danh…………………………………………….
Câu 1: Hình ảnh bên đồ thị của hàm số nào
sau đây?
A.
42
23.yx x B.
42
23.yx x C.
42
23.yxx D.
42
3.yx x
Câu 2: Các khoảng nghịch biến của hàm số
42
24yx x
là:
A.
1;1 .
B.

;1 0;1.
C.
;1;0;1.
D.
;1 0;1
Câu 3: Tìm số phức z thỏa mãn
2112zz zz i
.
A.
1zi
B.
1zi
C.
1zi
D.
1zi
Câu 4: Trong không gian Oxyz cho ba vectơ

1; 1; 2 , 3; 0; 1 , 2; 5; 1abc

, vectơ
mabc

có tọa độ là
A.
6;6;0 . B.
6; 6;0 . C.
6;0; 6 . D.
0;6; 6 .
Câu 5: Tập xác định của hàm số:

2
3
log 4 3yxx
là:
A.
;1 3; 
.
B.
1; 3
. C.
;1 3; . 
.
D.
3; 
.
Câu 6: Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng
3
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A.
27 3
4
. B.
93
4
. C.
93
2
. D.
27 3
2
.
Câu 7: Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Mọi hàm số liên tục trên
()
;ab
đều có nguyên hàm trên
()
;ab
.
B.
()
()
()
d
f
xx fx
¢
=
ò
.
C.
()
Fx
là một nguyên hàm của
()
f
x
trên
(
)
(
)
(
)
(
)
/
;, ;ab f x F x x ab= "Î
.
D. Nếu
()
Fx
là một nguyên hàm của
()
f
x
trên
()
;ab
C là hằng số thì
() ()
d
f
xx Fx C=+
ò
.
Câu 8: Trong một lớp học 20 học sinh nữ 15 học sinh nam. Hỏi giáo viên chủ nhiệm bao nhiêu
cách chọn ba học sinh m ban các sự lớp.
A.
6554. B. 2475. C. 6545. D. 6830.
Câu 9: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số
7
yx=
?
A.
8
8
x
y =
. B.
8
yx=
. C.
7
8.yx=
D.
5
6yx=
.
Câu 10: Trong không gian
Ox
y
z
, cho

1; 3; 2a
và đim
2;5; 3M . Tìm tọa độ điểm
tha mãn
M
Na

.
A.
1; 2; 5N  . B.

1; 2; 5N . C.
3; 8;1N  . D.

3;8; 1N .
Câu 11: Trong không gian với hệ toạ độ
Ox
y
z
. Mặt phẳng (P) phương trình
320190xz
song
song với
A. Mặt phẳng Oxy. B. Trục Oy. C. Trục Oz. D. Trục Ox.
Câu 12: Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên ?
A.
3
log
y
x
.
B.
2
3
log
.
C.
e
4
x
y



.
D.
2
5
x
y



.
Câu 13: Một hình trụ diện tích xung quanh bằng
và có thiết diện qua trục hình vuông. Diện tích
toàn phần của hình trụ bằng:
A.
.
B.
10π
.
C.
.
D.
12π
.
Câu 14: Cấp số cộng
n
u có số hạng đầu
1
2u
, công sai
5d
, số hạng thứ sáu là
A.
6
27u
. B.
6
32u
. C.
6
32u
. D.
6
17u
.
Câu 15: Cho hàm số (C):
2
1
y
x
. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biến trên R B. Hàm số có 1 cực tiểu.
C. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận. D. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.
Câu 16: Cho hai đường thẳng
1
11
:
21 1
x
yz
d


;
2
1
:12
2
x
t
dy t
zt



. Đường thẳng vuông góc chung
của
12
,dd
có một vectơ chỉ phương là
A.

1; 3; 5n 
. B.

1; 3; 5n
. C.

5;1; 3n
. D.

1; 3; 5n
.
Câu 17: Cho khối tứ diện thể tích
V
. Gọi
V
thể tích khối đa diện các đỉnh trung điểm các
cạnh của khối tứ diện đã cho. Tính tỉ số
V
V
.
A.
1
4
V
V
.
B.
5
8
V
V
.
C.
1
2
V
V
.
D.
2
3
V
V
.
Câu 18: Một khối chóp tam giác đáy một tam giác đều cạnh
6cm
. Một cạnh bên độ dài bằng
3cm
và tạo với đáy một góc
60
. Thể tích của khối chóp đó là:
A.
3
27cm
.
B.
3
27
cm
2
.
C.
3
81
cm
2
D.
3
93
cm
2
.
Câu 19: Cho điểm

1; 2; 4M
, tìm tọa độ điểm N trên mặt phẳng

Oxy
để MN nhỏ nhất.
A.

1; 0; 4
. B.

1; 2; 0
. C.

0;2; 4
. D.

1; 2; 4
.
Câu 20: Tính tích phân
2
0
d
52
x
I
x
A.
ln 5
. B.
1
log 5
2
. C.
1
ln5
2
. D.
1
ln5
2
.
Câu 21: Cho số phức z thỏa mãn
134zi
Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức w xác định bởi
23 34wizi
là một đường tròn bán kính R. Tính R
A.
517R
B.
510R
C.
519R
D.
513R
Câu 22: Tìm m để đồ thị hàm số
42
21yx mx m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác nhận O làm
trực tâm.
A.
1m 
.
B.
2m
.
C.
0;1m
.
D.
1m
.
Câu 23: Giá trị a, b đ hàm s
1
ax b
y
x
đồ
thị như hình vẽ là
A.
1, 2ab
B.
1, 2ab
C.
1, 2ab
D.
1, 2ab 
Câu 24: Cho (H) là đồ thị của hàm số
2
1
x
y
x
và đường thẳng d:
2yxm
Tìm m để d cắt (H) tại hai
điểm phân biệt A và B sao cho trung điểm của đoạn thẳng AB thuộc trục Oy
A.
0m .
B.
1m  .
C.
2m  .
D.
1m .
Câu 25: Cho hàm s

yfx
bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao
nhiêu đường tiệm cận?
x

2
'
y
y

1

0
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 26: Phương trình
2
32 2
53
x
xx
một nghiệm dạng log
a
x
b vi
a
,
b
các số nguyên dương
lớn hơn
4 và nhỏ hơn
16
. Khi đó
2ab
bằng
A.
35
.
B.
25
.
C.
40
.
D.
30
.
Câu 27: Cho số phức z thỏa mãn
5
2
1
zi
i
z

. Tính
2
1.Pz z
A.
15 B. 5 C. 13
D.
13
Câu 28: Mt hình tr có trục
OO
chứa tâm của một mặt cầu bán kính
R
, các đường tròn đáy của hình
trụ đều thuộc mặt cầu trên, đường cao của hình trụ đúng bằng
R
. Tính thể tích
V
của khối trụ?
A.
3
3
4
R
V
.
B.
3
VR
.
C.
3
4
R
V
.
D.
3
3
R
V
.
Câu 29: E. coli vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy, đau bụng dữ dội. C sau
20
phút thì số lượng vi
khuẩn E. coli tăng gấp đôi. Ban đầu, chỉ
40
vi khuẩn E. coli trong đường ruột. Hỏi sau bao lâu, số
lượng vi khuẩn E. coli là
671088640
con?
A.
48
giờ.
B.
12 giờ.
C.
24 giờ.
D.
8
giờ.
Câu 30: Nghiệm của phương trình
1
23
x
A.
3
log 2 .
B.
2
log 3 .
C.
3
log 2 .
D.
2
log 3 .

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 143
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm