Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa lần 4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
THANH A
TRƯỜNG THPT HỒNG PHONG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 6 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 4
KHỐI:12
NĂM HỌC 2018 -2019
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
đề thi 001
Câu 1. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho
a = 2
j 3
k . Khi đó toạ độ của véc
a
A. (2; 0; 3). B. (2; 3; 0). C. (0; 2; 3). D. (0; 2; 3).
Câu 2. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như sau
x
y
0
y
−∞
1
0
1
+
0
+
0
0
+
++
22
33
22
++
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (1; +). B. (0; 1). C. (1; 0). D. (−∞; 0).
Câu 3. Cho log
a
b = 2 và log
a
c = 3. Tính P = log
a
(b
2
c
3
).
A. P = 108. B. P = 30. C. P = 13. D. P = 31.
Câu 4. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d :
x = 2 t
y = 1 + 2t
z = 3 + t
một véc-tơ chỉ phương
A.
u
2
= (2; 1; 1). B.
u
3
= (2; 1; 3). C.
u
4
= (1; 2; 1). D.
u
1
= (1; 2; 3)..
Câu 5. hiệu A
k
n
số các chỉnh hợp chập k của n phần tử
(
1 k n
)
. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. A
k
n
=
n!
(
n k
)
!
. B. A
k
n
=
n!
(
n + k
)
!
. C. A
k
n
=
n!
k!
(
n k
)
!
. D. A
k
n
=
n!
k!
(
n + k
)
!
.
Câu 6. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) : x + 2y + 3z 5 = 0 một véc-tơ pháp tuyến
A.
n
3
= (1; 2; 3). B.
n
1
= (3; 2; 1). C.
n
4
= (1; 2; 3). D.
n
2
= (1; 2; 3).
Câu 7.
Cho hàm số y = ax
3
+ bx
2
+ cx + d (a, b, c, d R) đồ thị như hình v bên. Số điểm
cực tr của hàm số đã cho
A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.
x
y
O
Câu 8. Số phức nào dưới đây số thuần ảo ?
A. z = 2. B. z =
3 + i. C. z = 3i. D. z = 2 + 3i.
Câu 9. Thể tích V của hình lăng trụ diện tích đáy S và chiều cao h được tính theo công thức nào sau
đây ?
A. V =
1
3
S.h. B. V =
1
2
S.h. C. V = S.h. D. V = 3S.h.
Câu 10. Tìm họ nguyên hàm F
x
của hàm số f
x
= 3 sin x +
2
x
.
A. F
x
= 3 cos x + 2 ln |x| + C. B. F
x
= 3 cos x + 2 ln |x| + C.
C. F
x
= 3 cos x 2 ln |x| + C. D. F
x
= 3 cos x 2 ln |x| + C.
Trang 1/6 đề 001
Câu 11.
Đường cong trong hình v bên của hàm số nào dưới đây?
A. y = x
4
+ 3x
2
1. B. y = x
3
+ 3x
2
1.
C. y = x
4
3x
2
1. D. y = x
3
3x
2
1.
x
y
O
Câu 12. Cho
b
R
a
f (x) dx = 2 và
b
R
a
g(x) dx = 3. Tính I =
b
R
a
[2 f (x) 3g(x)] dx.
A. I = 13. B. I = 13. C. I = 5. D. I = 5.
Câu 13. Cấp số cộng
(
u
n
)
số hạng đầu u
1
= 5 công sai d = 3. Tính u
15
.
A. u
15
= 47. B. u
15
= 57. C. u
15
= 27. D. u
15
= 37.
Câu 14. Diện tích mặt cầu bán kính R bằng
A. 4πR
2
. B. 2πR
2
. C. πR
2
. D.
4
3
πR
2
.
Câu 15. Tìm tập nghiệm S của phương trình log
2
x
2
4x + 3
= log
2
(
4x 4
)
.
A. S =
{
1
}
. B. S =
{
7
}
. C. S =
{
1; 7
}
. D. S =
{
3; 7
}
.
Câu 16. Hàm số f (x ) đạo hàm f
0
(x) = x
5
(2x + 2019)
4
(x 1). Số điểm cực tr của hàm số f (x)
A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.
Câu 17. Cho hình tr bán kính đáy 3 cm, đường cao 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.
A. 24π cm
2
. B. 36π cm
2
. C. 24 cm
2
. D. 36 cm
2
.
Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tính khoảng cách từ điểm M(1; 2; 3) đến mặt phẳng
(P) : x + 2y 2z 2 = 0.
A. 1. B.
11
3
. C.
1
3
. D. 3.
Câu 19. Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu tâm I
(
2; 10; 4
)
và tiếp xúc với mặt phẳng
(
Oxz
)
.
A.
(
x + 2
)
2
+
(
y 10
)
2
+
(
z + 4
)
2
= 100. B.
(
x + 2
)
2
+
(
y 10
)
2
+
(
z + 4
)
2
= 10.
C.
(
x 2
)
2
+
(
y + 10
)
2
+
(
z 4
)
2
= 100. D.
(
x + 2
)
2
+
(
y 10
)
2
+
(
z + 4
)
2
= 16.
Câu 20. Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục trên R và bảng biến thiên như sau:
x
y
0
y
−∞
2
0
+
+
0
0
+
−∞−∞
00
44
++
Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f (x) = m 1 ba nghiệm thực
phân biệt.
A. (4; 0). B. R. C. (3; 1). D. [3; 1].
Câu 21. Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = e
x
, y = 0, x = 0, x = 2. Mệnh đề nào
dưới đây đúng?
A. S = π
2
Z
0
e
2x
dx. B. S =
2
Z
0
e
2x
dx. C. S =
2
Z
0
e
x
dx. D. S = π
2
Z
0
e
x
dx.
Câu 22. Cho log
3
5 = a. Giá tr log
15
75 theo a là:
A.
1 + a
2 + a
. B.
1 2a
1 + a
. C.
1 + 2a
1 + a
. D.
1 a
1 + a
.
Trang 2/6 đề 001
Câu 23. Giá tr lớn nhất của hàm số y = x
4
4x
2
+ 9 trên đoạn [2; 3] bằng
A. 201. B. 9. C. 2. D. 54.
Câu 24. Tập nghiệm của bất phương trình
2 + 1
x
2
+x
2 1
2
tập nào trong các tập sau?
A. (−∞; 2] [1, +). B. [2; 1]. C. (−∞; 2) (1; +). D. R.
Câu 25.
Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên
như hình dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số
đã cho bao nhiêu tiệm cận?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
x
−∞
+
2
0
y
0
+
y
+
1
−∞
0
Câu 26. Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông cân tại A; AB = AC = a cạnh bên
S A vuông góc với đáy S A = a
3. Tính thể tích của khối chóp.
A. V =
3a
3
6
. B. V = a
3
3. C. V =
3a
3
3
. D. V =
3a
3
2
.
Câu 27.
Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a S A
(ABCD) S A = a
2. Gọi M trung điểm S B (tham khảo hình vẽ bên).
Tính tan của góc giữa đường thẳng DM và (ABCD).
A.
2
5
. B.
5
5
. C.
10
5
. D.
2
5
.
A
B
M
C
D
S
Câu 28. Tìm đạo hàm của hàm số y = ln
x
2
+ x + 1
.
A. y
0
=
(
2x + 1
)
x
2
+ x + 1
. B. y
0
=
1
x
2
+ x + 1
. C. y
0
=
2x + 1
x
2
+ x + 1
. D. y
0
=
1
x
2
+ x + 1
.
Câu 29. Gọi z
1
và z
2
nghiệm phức của phương trình 4z
2
4z + 3 = 0 . Giá tr của biểu thức |z
2
1
| + |z
2
2
|
bằng:
A. 3
2. B.
3. C.
3
2
. D. 2
3.
Câu 30. Cho số phức z = a + bi (a, b R) thỏa mãn z
(
2i 3
)
8i.z = 16 15i. Tính S = a + 3b.
A. S = 6. B. S = 5. C. S = 3. D. S = 4.
Câu 31.
Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật, AB = 2a, BC = a,
tam giác S AB tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.
Gọi E trung điểm của CD. Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng
BE S C.
A.
a
30
10
. B. a. C.
a
3
2
. D.
a
15
5
.
B
A D
S
C
E
Câu 32. Một miếng tôn dạng hình tròn bán kính 20 cm. Người ta cắt miếng tôn thành hai phần bằng
nhau thành hai chiếc phễu.
Trang 3/6 đề 001

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa lần 4. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 4.868
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm