Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên

Môn toan - Mã đ 095 Trang 1
SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT YÊN MỸ
(Không kể thời gian phát đề)
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài : 90 phút
Họ và tên học sinh :............................................................... Số báo danh :
Câu 1: Biết rằng đồ thị m số
21x
y
x
đồ thị m số
1 1 2 2
; , ;x y x y
là tọa độ của hai điểm đó. Tìm
12
yy
.
A.
12
0yy
. B.
12
2yy
. C.
12
6yy
. D.
12
4yy
.
Câu 2: Cho hàm số
xác định, liên tục trên
3
1;
2



đồ
thị đường cong như hình vẽ. Gtrị lớn nhất M giá trị nhỏ nhất
m của hàm số
fx
trên
3
1;
2



là:
A.
4, 1Mm
. B.
4, 1Mm
.
C.
7
,1
2
Mm
. D.
7
,1
2
Mm
.
Câu 3: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?
A.
42
2 4 1y x x
. B.
2
2
1yx
.C.
32
6 9 5y x x x
. D.
42
34y x x
.
Câu 4: Cho hàm số
y f(x)
x
lim f(x) 3

x
lim f(x) 3


. Khẳng định nào sau đây khẳng
định đúng ?
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 3 và y = - 3.
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 3 và x = - 3.
Câu 5: Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số
21
1
x
y
x
là đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biến trên
\1R
. B. Hàm số luôn đồng biến trên
;1
1;
.
C. Hàm số luôn nghịch biến trên
;1
1;
D. Hàm số luôn đồng biến trên
\1R
.
Câu 6: Gọi V thể tích của khối lập phương
. ' ' ' ',ABCD A B C D
V’ thể tích khối tdiện
'.A ABD
Hệ thức nào sau đây là đúng?
4
2
2
-1
y
1
4
3
2
-1
O
x
Mã đề238
y x
2
x1
cắt nhau tại hai điểm,
hiệu
Môn toan - Mã đ 095 Trang 2
A. V = 4V’ B. V = 8V’ C. V= 6V’ D. V=2V’
Câu 7: Đồ thị của hàm số
4 3 2
y 3x 4x 6x 12x 1
đạt cực tiểu tại
11
M(x ;y )
. Khi đó giá trị của
tổng
11
xy
bằng:
A. 7. B. -11. C. - 13. D. 6.
Câu 8: Phương trình
42
83x x m
có bốn nghiệm phân biệt khi:
A.
13 3.m
B.
3.m
C.
13m 
. D.
13 3.m
Câu 9: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Hàm số
32
31y x x
đồng biến trên khoảng:
A.
0;2
. B.
;1
. C. R. D.
;0 , 2;
.
Câu 11: Cho hai điểm
(2;3)M
( 2;5)N
. Đường thẳng
MN
một vectơ chỉ phương là:
A.
(4;2).u
B.
(4; 2).u 
C.
( 4; 2).u
D.
( 2;4).u 
Câu 12: Hàm số
42
y x 4x 1
nghịch biến trên mỗi khoảng nào sau đây
A.
3;0
;
2;
. B.
. C.
( 2; )
. D.
2;0 ; 2; 
.
Câu 13: Cho khối chóp tam giác đều. Nếu tăng cạnh đáy lên bốn lần và giảm chiều cao đi 2 lần thì
thể tích của khối chóp mới sẽ
A. Tăng lên tám lần B. Không thay đổi C. Giảm đi hai lần D. Tăng lên hai lần
Câu 14: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
A.
y cos x
3


B.
y sinx
C.
y 1 sinx
D.
y sinx+cosx
Câu 15: Tập xác định của hàm số
x1
y
x1
là:
A.
R \ 1
. B.
R \ 1
.C.
R \ 1
.D.
1; 
.
Câu 16: Phương trình tiếp tuyến của hàm số
x1
y
x2
tại điểm có hoành độ bằng -3 là:
A.
y 3x 5
B.
y 3x 13
C.
y 3x 13
D.
y 3x 5
Câu 17: Cho hàm số
42
23y x x
. Chọn phương án đúng trong các phương án sau
A.
[0;2]
[0;2]
max 3, min 2yy
. B.
[- 2;0]
[-2;0]
max 11, min 3yy
. C.
[0;1]
[0;1]
max 2, min 0yy
. D.
[0;2]
[0;2]
max 11, min 2yy
.
Câu 18: Tập xác định của hàm số
1 cos
sin 1
x
y
x
A.
\
2



k
B.
\k
C.
\2k
D.
\2
2



k
4
2
-2
-
2
2
-2
2
O
24
3xxy
24
2xxy
24
4xxy
24
3
4
1
xxy
Môn toan - Mã đ 095 Trang 3
Câu 19: Cho hàm số
x1
y
x2
. Đồ thị hàm số có phương trình đường tiệm cận ngang là
A. x + 2 = 0. B.
y 1;x 2
. C.
y1
. D.
y2
.
Câu 20: Hàm số
32
y x 3x 2
đạt cực trị tại các điểm:
A.
x1
. B. x = 0, x = 2. C.
x2
. D.
x 0,x 1
.
Câu 21: Lăng trụ đứng có đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 9 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 22: Tìm ảnh của đường tròn
22
( ): 2 1 4C x y
qua phép tịnh tiến theo vectơ
1;2v
.
A.
22
1 3 4xy
. B.
22
1 3 9xy
.
C.
22
3 1 4xy
. D.
22
3 1 4xy
.
Câu 23: Trong không gian , hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng ?
A. 5 B. 4 C. 2 D. Vô số
Câu 24: Cho bảng biến thiên hàm số : y =
2
3
x
x
, phát biểu nào sau đây là đúng :
x
-
2
+
y’
---
---
y
a
-
+
b
A. a là
lim
x
y

B. b là
lim
x
y

C. b là
1
lim
x
y
D. a là
lim
x
y

Câu 25: Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?
A. B. C. D.
Câu 26: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại
A. B. m = 2 C. D. Không tồn tại m
Câu 27: Khối lập phương thuộc loại khối đa diện đều nào?
A.
3;3
. B.
3;4
. C.
4;3
. D.
3;5
.
Câu 28: Cho hàm số
2
2 2 3
khi 2
1
+1 khi 2
x
x
fx
x
xx

. Khi đó,
22ff
bằng:
A. 6 B. 4 C.
5
3
D.
8
3
2
x 2x
khix 2
fx
x2
mx 4 khix 2

x 2.
m3
m2

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Mỹ - Hưng Yên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 117
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm