Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên lần 2

SỞ GD ĐT PHÚ YÊN KỲ THI THỬ TH PT QUỐC GIA NĂM 2019
Trường THPT Ngô Gia Tự Môn thi thành phần: VẬT LÍ
MÃ ĐỀ: 102 (Thời gian làm bài: 50 phút - không kể thời gian phát đề)
Họ và tên:
......................................... …………………………….. Số báo danh: ………………..
Câu 1. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây của con lắc được bảo toàn?
A. Cơ năng và thế năng. B. Tổng động năng và thế năng.
C. Thếng. D. Động ng.
Câu 2. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm
thuần L mc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này là
A
.
22
R -(ωL)
R
B.
R
22
R +(ωL)
C.
R
22
R +L
. D.
22
R +(ωL)
R
Câu 3. Dùng ánh sáng trong vùng nhìn thấy chiếu vào kim loại nào sau đây sẽ gây ra hiện tượng quang
điện ngoài?
A. Đồng. B. Kẽm. C. Bạc. D. Xêsi.
Câu 4: Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng? Máy biến áp làm
A. giảm điện áp hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.
B. tăng điện áp hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.
C. thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
D. thay đổi cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.
Câu 5. Khi bị nung nóng đến 3000
0
C thì thanh vonfam phát ra
A. tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy.
B. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia Rơn-ghen.
C. tia tử ngoại, tia Rơn-ghen và tia hồng ngoại.
D. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại.
Câu 6. Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, hiệu điện thế giữa
hai điểm là U
MN
. Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là
A. q.U
MN
B. q
2
.U
MN
C.
MN
U
q
D.
MN
2
U
q
Câu 7. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Nếu gọi u là hiệu điện thế
giữa bản A và bản B của tụ điện thì điện tích của bản B biến thiên
A. trễ pha π/2 so với u. B. sớm pha π/2 so với u.
C. ngược pha với u. D. cùng pha với u
Câu 8. Giao thoa là sự tổng hợp của
A. chỉ hai sóng kết hợp trong không gian B. chỉ một sóng kết hợp trong không gian
C. các sóng cơ học trong không gian D. hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian
Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về phản ứng hạt nhân?
A. Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân tạo ra hai nhạt nhân nhẹ, có tính phóng xạ
B. Nếu hạt nhân nặng hấp thụ notron chậm vỡ thành 2 hạt nhân số khối trung bình thì toả năng
lượng
C. Nếu hai hạt nhân rất nhẹ kết hợp với nhau tạo thành hạt nhân nặng hơn thì toả năng lượng
D. Phản ứng nhiệt hạch phản ứng phân hạch đều toả năng lượng
Câu 10. Các hạt nhân nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho phản ứng phân hạch
A.
1
1
H
&
2
1
H
. B.
235 239
&
92 94
U Pu
. C.
. D.
1 239
&
1 94
H Pu
.
Câu 11: Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt?
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.
B. Hiện tượng quang - phát quang.
C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. D. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.
Câu 12. Trong thí nghiệm cảm ứng điện từ của Fa-ra-đây, khi từ thông qua một vòng dây dẫn kín biến
thiên thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Sự xuất hiện của dòng điện chứng tỏ tại mỗi
điểm trên dây có một điện trường mà vectơ cường độ điện trường cùng chiều dòng điện. Phát biểu nào
sau đây đúng về điện trường này?
A. Điện trường là điện trường đều. B. Điện trường xoáy, đường sức điện là đường cong kín.
C. Đường sức điện cách đều nhau. D. Đường sức điện là đường cong không kín.
Câu 13. Từ không khí, người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song
gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ
A. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của
chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.
B. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần.
C. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của
chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.
D. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song.
Câu 14. Qua một thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm, một vật đặt trước kính 10 cm sẽ cho ảnh cách vật
A. 5 cm. B. 20 cm. C. 30 cm. D. 10 cm.
Câu 15. Các hạt trong tia phóng xạ nào sau đây không mang điện tích?
A. Tia
β
+
. B. Tia γ. C. Tia α. D. Tia
β
.
Câu 16. Tia X không có ứng dụng nào sau đây ?
A. Sấy khô, sưởi ấm. B. Chiếu điện, chụp điện.
C. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại. D. Chữa bệnh ung thư.
Câu 17. Theo mu nguyên tBo, trng thái dng ca nguyên tử :
A. có thể là trng thái cơ bn hoc trng thái kích thích. B. chỉ là trng thái kích thích.
C. là trng thái mà các êlectron trong nguyên tngng chuyn đng. D. chỉ là trng thái cơ bn.
Câu 18. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết
A. tính riêng cho hạt nhân ấy. B. của 1 cặp prôtôn-prôtôn.
C. tính cho 1 nuclôn. D. của 1 cặp prôtôn-nơtrôn .
Câu 19. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng nguồn sáng gồm các ánh
sáng đơn sắc đỏ, tím, chàm và lam. Xét các vân sáng cùng bậc thì vân sáng gần vân trung tâm nhất là
vân sáng của ánh sáng có màu
A. tím. B. lam. C. đỏ. D. chàm.
Câu 20. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với
tần số góc 20 rad/s. Giá trị của k là
A. 80 N/m. B. 20 N/m. C. 40 N/m. D. 40000 N/m.
Câu 21. Các hạt nhân đơteri
2
1
H
; triti
3
1
H
, heli
4
2
He
năng lượng liên kết lần lượt 2,22 MeV;
8,49MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững
A.
2
1
H
;
4
2
He
;
3
1
H
B.
2
1
H
;
3
1
H
;
4
2
He
. C.
4
2
He
;
3
1
H
;
2
1
H
. D.
3
1
H
;
4
2
He
;
2
1
H
.
Câu 22. Để giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện từ mạng điện 220 V vào nhà riêng thì
A. dùng máy hạ áp. B. dùng dây tải điện có kích thước và điện trở suất thích hợp.
C. dùng máy tăng áp. D. dùng máy tăng áp đầu đường dây và máy hạ áp cuối đường dây.
Câu 23. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống phát tia X là 18,2 kV. Bỏ qua tốc độ ban đầu của
êlectron phát ra từ catôt. Biết khối lượng và điện tích của êlectron là m = 9,1.
31
10
kg; q=
19
1,6.10
C.
Tốc độ của êlectron khi đến đối catôt bằng
A. 8,0.10
6
m/s. B. 6,22.10
7
m/s. C. 6,22.10
6
m/s. D. 8,0.10
7
m/s.
D. 8 cm.
Câu 26. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn
sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi W
đh
của một con lắc lò xo vào thời gian t.
Tần số dao động của con lắc bằng
A. 25 Hz. B. 12,5 Hz.
C. 6,25 Hz. D. 50 Hz.
Câu 27. Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g = 10 m/s
2
, độ cứng lò xo K = 50 N/m. Khi vật dao
động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá đỡ là 4N và 2N. Vận tốc cực đại của vật
A. 50
5
cm/s; B. 40
5
cm/s; C. 60
5
cm/s; D. 30
5
cm/s;
Câu 28. Dùng tấm sắt diện tích tổng cộng 200cm
2
làm catot của bình điện phân đựng dung dịch
CuSO
4
với anot một thanh đồng nguyên chất. Cho dòng điện 10A chạy qua bình trong thời gian
2 giờ 40 phút 50 giây. Biết A
Cu
= 64, n = 2, D = 8,9g/cm
3
. Chiều dày lớp đồng bám trên mặt tấm sắt là
A. 3,6.
2
10
cm B. 1,8.
2
10
cm C. 2,7.
2
10
cm D. 0,9.
2
10
cm
Câu 29: Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu dao động của con lắc đơn bằng cách
xác định khoảng thời gian để con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần. Kết quả 4 lần đo liên tiếp
của bạn học sinh này : 21,4s; 20,1s; 20,9s; 20,0s. Theo kết qutrên thì cách viết giá trị của chu T
nào sau đây là đúng nhất ?
A. T = 2,06 ± 0,07 s. B. T = 2,06 ± 0,20 s
C. T = 2,06 ± 0,05 s. D. T = 2,06 ± 0,14s.
Câu 30. Cho khối lượng của hạt nhân
4
2
He
; prôtôn và nơtron lần lượt là 4,0015u; 1,0073u và 1,0087u.
Lấy 1u = 931,5
2
MeV
c
. Số Avôgadrô N
A
= 6,02.
23
10
mol
-1
; 1eV=
19
1,6.10
J. Năng lượng tỏa ra khi tạo
thành 1 mol
4
2
He
từ các nuclôn là
A. 2,74.
6
10
J. B. 2,74.
12
10
J. C. 170,9.
23
10
J. D.28,4 MeV.
Câu 31. Cho mạch điện AB như hình vẽ. Đặt vào mạch điện áp
xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi. Cho R
1
và R
2
thay đổi sao cho điện áp giữa 2 đầu mạch AB và NB lệch
pha nhau góc 50
0
và tổng độ lớn điện áp hiệu dụng hai đầu AM
và MN là U
AM
+ U
MN
đạt giá trị cực tiểu là U
1
. Tỷ số
1
U
U
gần giá trị nào nhất?
A. 0,52. B. 0,77. C. 0,63. D. 0,34.
Câu 32. Vật có khối lượng m
1
= 1 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, đầu kia của lò xo
gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Đặt vật thứ hai có khối
lượng m
2
=3 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 4 cm. Khi thả nhẹ chúng
ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa
nhau một đoạn là:
A. 1,140 cm B. 1,425 cm C. 1,995 cm D. 2,780 cm
Câu 24. Tại Phú Yên, một y đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng
hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang độ lớn cực đại
hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có
A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
C. độ lớn bằng không. D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
Câu 25. Một cần rung dao động với tần số 10 Hz, chạm nhẹ vào mặt nước, tạo ra trên mặt nước những
gợn lồi và gợn lõm là những đường tròn đồng tâm với tâm là vị trí cần rung chạm vào mặt nước. Biết
tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở cùng một thời điểm, hai đường tròn ứng với 2 gợn lồi
liên tiếp có đường kính chênh lệch nhau
A. 4 cm. B. 6 cm. C. 2 cm.

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm