Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp lần 2

Trang 1/6 - Mã đề thi 126
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN QUANG DIÊU
( Đề thi gồm 5 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 2 - 2019
Bài thi: Khoa học tự nhiên
Môn thi: Vật lý
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:..............................................Số báo danh: ....................
Mã đề thi 126
Câu 1: Trong chùm tia X phát ra từ một ống Ronghen, người ta thấy những tia tần số lớn nhất
bằng f
max
= 5.10
18
Hz . Coi động năng ban đầu của electron rời Catot ko đáng kể. Động năng cực đại của
electron đập vào đối catốt là
A. 3,3125.10
-15
J B. 4.10
-15
J C. 6,25.10
-15
J D. 8,25.10
-15
J
Câu 2: Cuộn cấp của một máy biến áp 1000 vòng dây hiệu điện thế hai đầu cuộn cấp
240V. Để hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 12V thì số vòng dây của cuộn thứ cấp là
A. 100 vòng B. 10.000 vòng C. 20.000 vòng D. 50 vòng
Câu 3: Mạch chọn sóng của máy thu tuyến điện gồm tụ điện C = 880 pF cuộn cảm L = 20
H
.
Bước sóng điện từ mà mạch thu được là
A. λ = 150 m. B. λ = 500 m. C. λ = 100 m. D. λ = 250 m.
Câu 4: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có tần số f = 2,9240.10
15
Hz qua một khối khí hidro ở nhiệt độ và
áp suất thích hợp. Khi đó trong quang phổ vạch phát xạ của hidro chỉ 3 vạch ứng với các tần số f
1
= f;
f
2
= 0,24669.10
16
Hz và f
3
. Giá trị của tần số f
3
bằng
A. 0,4571.10
15
Hz. B. 5,3909.10
14
Hz. C. 1,338. 10
14
Hz. D. 1,7951.10
15
Hz.
Câu 5: Trong các phản ứng hạt nhân sau, phản ứng nào thu năng lượng?
A.
14 1 17
7 1 8
N H O
. B.
1 235 95 138 1
0 92 39 53 0
3n U Y I n
.
C.
. D.
1 3 4 1
1 1 2 0
H H He n
.
Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân
nArpCl
37
18
37
17
, khối lượng của các hạt nhân m
Ar
= 36,956889u, m
Cl
=
36,956563u, m
n
= 1,008670u, m
p
= 1,007276u, 1u = 931,5MeV/c
2
. Năng lượng phản ứng y toả ra
hoặc thu vào là
A. Toả ra 1,60218MeV. B. Thu vào 1,60218MeV.
C. Toả ra 2,562112.10
-19
J. D. Thu vào 2,562112.10
-19
J.
Câu 7: Một thấu kính hội tụ tiêu cự 20 (cm). Vật sáng AB cao 2cm cho ảnh A
B
cao 1 (cm) . Vị trí
của vật cách thấu kính một khoảng là
A. 60cm. B. 20cm. C. 30cm. D. 40cm.
Câu 8: Chọn câu đúng về quang phổ vạch phát xạ:
A. Là quang phổ gồm một số vạch màu trên nền quang phổ liên tục.
B. Phụ thuộc vào các nguyên tố phát ra.
C. Được phát ra từ các chất rắn và lỏng khi bị đun nóng.
D. Được dùng để đo nhiệt độ của nguồn phát
Câu 9: Nhận xét nào dưới đây về các đặc tính của dao động cơ điều hòa là sai?
A. Phương trình dao động có dạng cosin (hoặc sin) của thời gian.
B. Vật chuyển động chậm nhất lúc đi qua vị trí cân bằng.
C. Cơ năng không đổi.
D. Có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng.
Câu 10: Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn dao động trong không khí là
A. Do lực cản của môi trường. B. Do lực căng của dây treo.
C. Do trọng lực tác dụng lên vật. D. Do dây treo có khối lượng đáng kể.
Câu 11: Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình
truyền tải đi xa?
A. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ. B. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn.
C. Tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải điện năng đi xa. D. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.
Trang 2/6 - Mã đề thi 126
Câu 12: Chọn câu đúng.
Chiếu một chùm tia sáng hẹp qua một lăng kính. Chùm tia sáng đó sẽ tách thành chùm tia sáng có màu
khác nhau. Hiện tượng này gọi là
A. Khúc xạ ánh sáng. B. Nhiễu xạ ánh sáng. C. Giao thoa ánh sáng . D. Tán sắc ánh sáng.
Câu 13: Trong các đại lượng đặc trưng cho mạch dao động điện được cho dưới đây, bao nhiêu đại
lượng biến đổi theo thời gian?
- Chu kì T của mạch dao động.
- Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện.
- Dòng điện chạy qua cuộn dây.
- Năng lượng điện từ của mạch dao động.
- Năng lượng điện trường của tụ điện.
- Điện tích trên một bản tụ điện.
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 14: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, phương trình sóng u = 6cos(4πt
0,02πx); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là
A. 150 cm. B. 100 cm. C. 200 cm. D. 50 cm.
Câu 15: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 150 N/m và có năng lượng dao động là E = 0,12 J. Biên độ dao
động của con lắc có giá trị là
A. A = 4 mm. B. A = 0,04 cm. C. A = 4 cm. D. A = 2 cm.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học?
A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí.
B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng.
C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn.
D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không.
Câu 17: Hạt nhân
Co
60
27
có cấu tạo gồm
A. 27 proton và 33 notron. B. 33 proton và 27 notron.
C. 27 proton và 60 notron. D. 33 proton và 27 notron.
Câu 18: Hạt nhân Côban
60
27
Co
Co n
m 55,940u;m 1,008665u;
p
m 1,007276u
, 1u = 931,5MeV/c
2
.
Năng lượng liên kết của hạt nhân côban là
A.
10
E 3,766.10 J

B.
10
E 6,766.10 J

C.
10
E 5,766.10 J

D.
10
E 7,766.10 J

Câu 19: Theo quan đim ca thuyết lượng tphát biu nào sau đây là không đúng?
A. Cường độ chùm ng tỉ lthun vi sphôton trong chùm.
B. Chùm ánh sáng là mt dòng ht, mi ht là mt photon mang năng lượng.
C. c photon năng lượng bng nhau chúng lan truyn vi vn tc bng nhau.
D. Khi ánh ng truyn đi c phôton ánh ng không đổi, không phụ thuc khoảng ch đến ngun ng.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Âm có tần số lớn thì tai ta có cảm giác âm đó to.
B. Âm có cường độ nhỏ thì tai ta có cảm giác âm đó nhỏ.
C. Âm to hay nhỏ phụ thuộc vào mức cường độ âm và tần số âm.
D. Âm có cường độ lớn thì tai ta có cảm giác âm đó to.
Câu 21: Hai điện tích q
1
= 5.10
-9
(C), q
2
= - 5.10
-9
(C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân
không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích cách đều hai
điện tích là:
A. E = 18000 (V/m). B. E = 36000 (V/m). C. E = 1800 (V/m). D. E = 0 (V/m).
Câu 22: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng ớc ng λ với hai khe Young ch nhau 3mm. n ảnh song
song với hai khe cách hai khe một khoảng D. Nếu ta dời n ra xa thêm 0,6m thì khoảng vân tăng thêm
0,12mm. ớc ng λ bằng
A. 0,4μm. B. 0,6μm. C. 0,75μm. D. 0,55μm.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia t ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
B. Tia t ngoại có tác dụng nhiệt.
C. Tia t ngoại không bị thủy tinh hấp thụ.
Trang 3/6 - Mã đề thi 126
D. Vật có nhiệt độ trên 3000
0
C phát ra tia t ngoại rất mạnh.
Câu 24: Trên mt cht lng có hai ngun sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm. Khi đó ti vùng gia hai
nguồn người ta quan sát thy xut hiện 10 y dao động cực đại và cắt đoạn AB thành 11 đoạn hai
đoạn gn các ngun ch dài bng mt na các đon còn li. Biết tốc độ truyn sóng trên mt cht lỏng đó
là 50 cm/s. Tn s dao động ca hai ngun bng
A. 15 Hz. B. 40 Hz. C. 30 Hz. D. 25 Hz.
Câu 25: Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ v, x dạng
22
1
48 0,768
xv

, trong đó x (cm), v
(m/s). Viết phương trình dao động của vật biết tại t = 0 vật qua li độ -2
3
cm đang đi về cân bằng.
Lấy
2
10
.
A. x = 4cos
4
6
t



cm. B. x = 4cos
5
2
6
t



cm.
C. x = 4
3
cos
2
4
3
t



cm. D. x = 4
3
cos
5
4
6
t



cm.
Câu 26: Cho một đoạn mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một tụ điện C =
100
(
F
).
Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định u với tần số góc
100
(rad/s). Thay đổi R ta
thấy với hai giá trị của R R = R
1
R = R
2
thì công suất của đoạn mạch đều bằng nhau. Tích R
1
R
2
giá trị bằng
A. 10. B. 100. C. 1000. D. 10000.
Câu 27: Một khung y cứng phẳng diện tích 25cm
2
gồm 10 vòng dây, đặt trong
từ trường, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ
biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ. Suất điện động cảm ứng xuất hiện
trong khung kể từ t = 0 đến t = 0,4s là
A. 10
-4
V. B. 1,2.10
-4
V. C. 1,3.10
-4
V. D. 1,5.10
-4
V.
Câu 28: Máy phát điện xoay chiều một pha nam châm p cặp
cực quay với tốc độ 100 (vòng/phút) tạo ra suất điện động đồ
thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Số cặp cực p của y phát
điện là
A. 12. B. 5.
C. 10. D. 15.
Câu 29: Cho mạch điện như hình vẽ. Các nguồn giống nhau, mi nguồn có suất
điện động E = 4 (V), điện trở trong r = 2 (
). Mạch ngoài biến trở R. Công
suất cực đại trên biến trở R bằng
A. 2 W. B. 8 W.
C. 4 W. D. 0,5 W.
Câu 30: Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ vào catôt của tế bào
quang điện bước sóng giới hạn λ
0
. Đường đặc trưng V A của tế o
quang điện như hình vẽ. Mối liên hệ đúng giữa λ λ
0
A. λ > λ
0
B. λ = λ
0
C. λ < λ
0
D. λ ≥ λ
0
0 U
AK
i
R
0
0,4
2,4.10
-3
t(s)
B(T)

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 77
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm