Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Tiền Giang

1
S GD - ĐT TIN GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THC
thi gm có 04 trang)
K THI TH THPT QUC GIA 2019
Bài thi: KHOA HC T NHIÊN
Môn thi thành phn: Vt lí
Thi gian làm bài: 50 phút, không k thi gian phát đ
Ngày thi 16 tháng 5 năm 2019
Mã đ thi
323
NG DN GII CHI TIT
Câu 1. Tn s dao động điu hòa ca con lắc đơn có chiều dài , tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bi
công thức nào sau đây?
A.
2
g
f
. B.
1
..
2
f
g
C.
2.f
g
D.
Chn D
Câu 2. Trong quá trình phát sóng vô tuyến, phát biểu nào sau đây đúng về sóng âm tn và sóng mang
A. Sóng mang là sóng cơ, còn sóng âm tần là sóng điện t.
B. Sóng âm tần và sóng mang đều là sóng cơ.
C. Sóng âm tần là sóng cơ, còn sóng mang là sóng điện t.
D. Sóng âm tần và sóng mang đều là sóng điện t.
Chn D
Câu 3. Tia Ronghen có bước sóng
A. nh hơn bức sóng tia gamma. B. lớn hơn bước sóng ca tia t ngoi.
C. lớn hơn bước sóng tia hng ngoi. D. nh hơn bước sóng tia t ngoi.
Chn D
Câu 4. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đon mch RLC mc ni tiếp thì đin áp hiu dụng hai đầu các
phn t R, L, C lần lượt là 30V, 50V, 50V. H s công sut của đoạn mch này bng
A. 1 do U
L
=U
C
B. 0,8 C. 0,5 D. 0,6
Chn A
Câu 5. Mt con lc lò xo đang dao động điều hòa vi li d x và vn tc tc thi v. Lc kéo v tác dng lên
vt nh ca con lc
A. ngược pha vi v B. cùng pha vi v C. cùng pha vi x D. ngược pha vi x
Chn D
Câu 6. Mt vt nh thc hiện dao động điều hòa. Khong thời gian để vt thc hiện được một dao động
toàn phn là
A. mt tn s B. na tn s C. na chu kì D. mt chu kì
Chn D
Câu 7. Mạch dao động LC lí tưởng gm cun cm thuần có độ t cm L và t điện có điện dung C. Tn s
dao động riêng ca mch là
A.
1
π LC
B. LC C.
1
LC
D. π LC
Chn C
Câu 8. Trong ht nhân có số hạt không mang điện là
A. 143 B. 235 C. 327 D. 92
Chn A
Câu 9. Mt máy biến áp lí tưng có s vòng dây dn ca cuộn sơ cấp và cun th cp lần lượt là N
1
N
2
.
Đặt điện áp xoay chiu giá tr hiu dng U
1
vào hai đầu cuộn cấp thì điện áp hiu dụng hai đầu
cun th cp là U
2
. H thức nào sau đây đúng?
2
A.
U
2
U
1
= B.
U
2
U
1
= C.
U
2
U
1
= D.
U
2
U
1
=
Chn C
Câu 10. Tia hng ngoi không có tính chất nào sau đây?
A. tác dng nhit B. gây ra hiện tượng quang điện trong
C. gây ra mt s phn ng hóa hc D. chiếu sáng
Chn C
Câu 11. Ht nhân phân rã thành hạt nhân . Đây là phóng xạ
A.
-
+
B. α C. α và
-
D.
+
Chn B
Câu 12. Trên mt si dây đang có sóng dừng, sóng truyn trên sợi dây có bước sóng λ. khoảng cách gia hai
nút liên tiếp bng
A. 0,25λ B. C. 0,5λ D. λ
CHn C
Câu 13. Gii hạn quang điện ca canxi là 450 nm. Hiện tượng quang điện s xy ra khi chiếu vào tm canxi
A. chùm tia hng ngoi. B. chùm tia anpha.
C. chùm tia t ngoi. D. chùm ánh sáng đỏ.
Chn C
Câu 14. Ban đầu, mt mu vt N
0
ht nhân cht phóng x X. Gọi T và λ lần lượt chu kì bán rã và hng
s phóng x ca cht X. Sau khong thi gian t, s ht nhân cht X còn li trong mu là
A. N = N
0
e
-2λt
B. N = N
0
. C. N = N
0
. D. N = N
0
e
λt
Chn B
Câu 15. Đặc điểm chung của sóng điện t và sóng cơ nào sau đây đúng?
A. C hai luôn là sóng dc. B. C hai đều b phn x khi gp vt cn.
C. C hai luôn là sóng ngang. D. C hai đều không mang năng lượng.
Chn B
Câu 16. Thấu kính có độ t D = -4 dp đó là thấu kính
A. hi t, tiêu c có độ ln 4 cm. B. phân kì, tiêu c có độ ln 25 cm.
C. hi t, tiêu c có độ ln 25 cm. D. phân kì, tiêu c có độ ln 4 cm.
Chn B
Câu 17. Đơn vị đo độ t ca thu kính là
A. tesla (T) B. điôp (dp) C. vêbe (Wb) D. culông (C)
Chn B
Câu 18. Gi n
1
, n
2
lần lượt chiết sut tuyệt đối của môi trường A môi trường B đối vi mt ánh sáng
đơn sắc. Chiết sut t đối của môi trường A so với môi trường B là
A. n
1
+ n
2
B. n
1
.n
2
C.
n
1
n
2
D.
n
2
n
1
Chn C
Câu 19. Chu kì dao động điều hòa ca con lắc đơn
A. t l thun với bình phương gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc.
B. ph thuc vào khối lượng vt nng ca con lc.
C. ph thuc vào chiu dài dây treo ca con lc.
D. t l nghch với bình phương ca gia tc trọng trường tại nơi treo con lắc.
Chn B
3
Câu 20. Trong thí nghim khảo sát đồ th dao động của âm, đồ th nào sau đây tả s ph thuc của li độ
x theo thi gian t ca mt âm do âm thoa phát ra?
A. B.
C. D.
Chn A
Câu 21. Trong các đại lượng sau đây của sóng âm, đại lượng nào không đi khi mt sóng âm truyn t môi
trường này sang môi trường khác?
A. Tốc độ truyn sóng B. Biên độ ca sóng C. Tn s sóng D. c sóng
Chn C
Câu 22. Quang ph vch phát x
A. ca các nguyên t khác nhau, cùng mt nhiệt độ thì như nhau về độ sáng t đối ca các vch.
B. do các cht rn và khí có áp sut ln phát ra khi b nung nóng.
C. là mt dãi màu t đỏ ti tím ni lin nhau mt cách liên tc.
D. là mt h thng nhng vch sáng (vch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bi nhng khong ti.
Chn D
Câu 23. Dùng thuyết lượng t ánh sáng không th giải thích được hiện tượng
A. quang điện ngoài B. quang - phát quang C. giao thoa ánh sáng D. quang điện trong
Chn C
Câu 24. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mch R, L , C mc ni tiếp. Cường độ dòng điện chy
trong đoạn mch luôn sm pha so với điện áp hai đầu
A. đoạn mch B. điện tr C. t điện D. cun cm
Chn D
Câu 25. Hai đin tr R
1
= 16Ω R
2
= 36Ω lần lượt được mc vào hai cc ca mt nguồn điện mt chiu.
Khi đó công suất tiêu th trên hai điện tr là như nhau. Điện tr trong ca nguồn điện là
A. 26Ω B. 52Ω C. 20Ω D. 24Ω
22
.16 .36
16 36
EE
rr

Chn D
Câu 26. Chiếu mt tia sáng gm các thành phần đơn sắc đỏ, lam, chàm, tím t một môi trường trong sut ti
mt phân cách vi không khí. Tia sáng nghiêng mt góc 53
0
so vi mt phân cách. Biết chiết sut ca môi
trường đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, chàm, tím lần lượt là n
1
= 1,643; n
2
= 1,67; n
3
= 1,675 và n
4
=
1,685. S thành phần đơn sắc ló ra ngoài không khí là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
i=90-53=37
o
;
1
1
sin 37,49
1,643
o



;
x
t
O

Đề thi thử môn Vật lý năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Vật lý 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Tiền Giang. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 Sở GD&ĐT Tiền Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 297
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm