Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

1
TRƯỜNG THPT YÊN HÒA
BỘ MÔN: TOÁN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2018-2019.
MÔN: TOÁN - KHỐI 12
PHẦN I: GIẢI TÍCH
Chủ đề :Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.
Các dạng toán cần luyện tập:
1. Xéttínhđồngbiến,nghịchbiếncủahàmsốtrênmộtkhoảng.
2. Tìmđiểmcựctrị,cựctrịcủahàmsố,tìmGTLN,GTNNcủahàmsốtrênmộtkhoảng,mộtđoạn,ápdụng
vàothựctế.
3. Cácbàitoánvềthamsốliênquanđếncựctrị,sựbiếnthiên,GTLN,GTNN,tươnggiao,tiếptuyếnvớiđồ
thịhàmsố.
4. Cácphépbiếnđổiđồthị.
5. Tiệmcậncủađồthịhàmsố.
6. Bảngbiếnthiên,tínhđơnđiệuvàcácdạngđồthịcủabốnhàmsốcơbản.
7. Dùngđồthịhàmsốđểbiệnluậnsốnghiệmcủaphươngtrình,tươnggiaogiữahaiđồthị.
8. Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố.
PHẦN II: HÌNH HỌC
Chủ đề Thể tích. Các dạng toán cần luyện tập:
1. Tínhthểtíchkhốilăngtrụvàkhốichóp.
2. Tínhtỉsốthểtích.
3. Khoảngcách:từđiểmđếnmặtphẳng,giữahaiđườngthẳngchéonhau.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. GIẢI TÍCH
1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
1.2. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ:
Câu 1. Chohàmsố
f x
đồngbiếntrên
,mệnhđềnàosauđâylàđúng:
A.Vớimọi
1 2 1 2
,
x x R f x f x
B.Vớimọi
1 2
,
x x R
,
1 2 1 2
x x f x f x
C. Vớimọi
1 2
,
x x R
,
1 2 1 2
x x f x f x
D.Vớimọi
1 2 1 2
,
x x R f x f x
Câu 2. Hàmsố nghịchbiếntrênkhoảngnào?
A.
1 1
; ; ;
2 2
 
B.
1 1
;
2 2
C.
;1

D .
0;
Câu 3.Chohàmsốy=
2 1
1
x
x
.Khẳngđịnhnàosauđâyđúng?
A.Hàmsốđồngbiếntrêntậpxácđịnh B.Hàmsốđồngbiếntrên(-∞;
1)và
( 1; ) 
3
3 4y x x
2
C.Hàmsốnghịchbiếntrêntậpxácđịnh D.Hàmsốnghịchbiếntrên(-∞;
1)và
( 1; ) 
Câu 4.Chohàmsố
4 2
2 3.
y x x
Khẳngđịnhnàosauđâysai?
A. Giátrịcựcđạicủahàmsốlà
3.
 B. Điểmcựcđạicủađồthịthuộctrụctung.
C. Đồthịhàmsốcó1điểmcựctiểu,haiđiểmcựcđại. D. Hàmsốcó3điểmcựctrị.
Câu 5.Hàmsố
4 2
2 3
y x x
đồngbiếntrênkhoảngnàosauđây?
A.
 B.
( 1;0);(0;1)
C.
( ; 1);(0;1) 
D.
( 1;0);(1; ) 
Câu 6.Hàmsố
siny x
đồngbiếntrênkhoảngnàotrongcáckhoảngsau:
A.
2
B.
;
2
C.
0;2
D.
0;
3
Câu 7.Hàmsố
4 3
2 2 1y x x x
nghịchbiếntrênkhoảngnào?
A.
1
;
2
 
B.
1
;
2

C.
;1
D.
;
 
Câu 8.Chohàmsố
3 2
4
2 3
3
y x x x
.Khẳngđịnhnàosauđâylàđúng?
A.Hàmsốnghịchbiếntrên
1
;
2
 
B.Hàmsốnghịchbiếntrên
1
;
2

C.Hàmsốnghịchbiếntrên
1 1
; ;
2 2
  
D.Hàmsốnghịchbiếntrên
Câu 9.Hàmsốnàosauđâyđồngbiếntrên
?
A.
tany x
B.
4 2
2
y x x
C.
3
3 1y x x
D.
3
2
y x
Câu 10.Chohàmsố
2
1
y x
.Khẳngđịnhnàosauđâylàđúng?
A.Hàmsốđồngbiếntrên
0;1
B.Hàmsốđồngbiếntrên
0;1
C.Hàmsốnghịchbiếntrên
0;1
D.Hàmsốnghịchbiếntrên
1;0
Câu 11.Hàmsố
3 2
3 1 2017
y x x m x
đồngbiếntrên
khivàchỉkhi:
A.
2
m
B.
2
m
C.
4
m
D.
4
m
Câu 12.Hàmsố
2
1
x m
y
x
đồngbiếntrêncáckhoảngxácđịnhkhivàchỉkhi:
A.
1
1
m
m
B.
1 1
m
C.
m
D.
1 1
m
Câu 13.Chohàmsố
3 2
1
2 1 2
3
y x mx m x m
.Cóbaonhiêugiátrịcủamsaochohàmsốnghịch
biếntrênkhoảngcóđộdàibằng3?
A.4 B.3 C.2 D.1
Câu 14.Tìmtấtcảcácgiátrịthựccủathamsốmđểhàmsố
cot 2
cot
x
y
x m
đồngbiếntrênkhoảng
; ?
4 2
A.
0
m
hoặc
1 2
m
B.
0
m
C.
1 2
m
D.
2
m
Câu 15.Tìmtấtcảcácgiátrịcủathamsốmđểhàmsố
2cos 3
2cos
x
y
x m
nghịchbiếntrênkhoảng
0;
3
?
3
A.
3
m
B.
3
2
m
m
C.
3
m
D.
3 1
2
m
m

Câu 16. Hàmsố
2 3 2
1
1 1 3 1
3
y m x m x x
đồngbiếntrên
khivàchỉkhi:
A.
1 2
m
B.
2
m
 C.
1
m
hoặc
2
m
D.
1
m
Câu 17.Hàmsố
3 2
3 3y x x mx
nghịchbiếntrên
2;

khivàchỉkhi:
A.
3
m
B.
3
m
 C.
0
m
D.
0
m
Câu 18. Hàmsố
4
mx
y
x m
nghịchbiếntrênkhoảng(1;+∞)khivàchỉkhimthuộc:
A.
1;2 
B.
2;2
C.
D.
1;1
1.2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ:
Câu 19.Chohàmsố
y f x
cótậpxácđịnhvàliêntụctrênR,vàcóđạohàmcấp1,cấp2tạiđiểm
x a
.
Xétcáckhẳngđịnhsau:
1. Nếu
" 0
f a
thìalàđiểmcựctiểu.
2. Nếu
" 0
f a
thìalàđiểmcựcđại.
3. Nếu
" 0
f a
thìakhôngphảilàđiểmcựctrịcủahàmsố
Sốkhẳngđịnhđúnglà:
A.0 B.1 C.2 D.3
Câu 20. Hàmsố
4 2
( 0)
y ax bx c a
cótốiđabaonhiêuđiểmcựctrị?
A.
3
B.
2

C.
1
D.
0
Câu 21.Hàmsố
3 2
3 3 4
y x x x
cóbaonhiêucựctrị?
A.0 B.1 C.2 D.3
Câu 22.Trongcáchàmsốsauđây,hàmsốnàokhôngcócựctrị?
A.
3 2
3 3
y x x
B.
4 2
1
y x x
C.
3
2
y x
D.
4
3
y x
Câu 23.Đồthịhàmsố
3
3 1y x x
cóđiểmcựcđạilà
A.
( 1; 1)
B.
( 1;3)
C.
(1; 1)
D.
(1;3)
Câu 24.Giátrịcựctiểucủahàmsố
3 2
3 9 2
y x x x
là
A.
1
B. 7 C.
25
 D. 3
Câu 25. Đồthịcủahàmsố
4 3 2
3 4 6 12 1y x x x x
đạtcựctiểutại
1 1
( ; )M x y
.Khiđótổng
1 1
x y
bằng:
A.5 B.6 C.-11 D.7
Câu 26.Chohàmsố
3 2
3 1y x x x
.Gọi
1 2
,x x
làcácđiểmcựctrịcủahàmsốtrên.Khiđó
2 2
1 2
x x
bằng:
A.
10
3
B.
14
3
C.
35
9
D.
35
9
Câu 27.Chohàmsố
3
3x 2
y x
.Khẳngđịnhnàosauđâylàkhẳngđịnhđúng?
A.ĐồthịhàmsốcóhaiđiểmcựctrịnằmvềhaiphíatrụcOyB.Hàmsốđạtcựcđạitạiđiểm
1x
C.Hàmsốđạtcựctiểutạiđiểm
1
x
D.Hàmsốđồngbiếntrênkhoảng
1;1
Câu 28.Hàmsố
y f x
cóđạohàm:
2 4
3
' 1 2 1 3
f x x x x x
.Sốđiểmcựctrịcủahàmsốlà:

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Chắc chắn nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm