Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2018 - 2019

§Ò c¬ng «n tËp häc I
M«n: To¸n
lớp 5
A. Môc tiªu:
Gióp häc sinh «n tËp cñng :
1. Ph©n ; thËp ph©n
- ¤n tËp cñng cho häc sinh c¸c kiÕn thøc ph©n sè, thËp ph©n.
- N¾m ch¾c c¸ch céng, trõ, nh©n, chia ph©n ; thËp ph©n.
- sung nh÷ng kiÕn thøc ban ®Çu cÇn thiÕt ph©n thËp ph©n, hçn sè.
2. B¶ng ®¬n ®o:
- N¾m ®îc c¸c b¶ng ®¬n ®o ®é dµi, khèi lîng, diÖn tÝch.
- BiÕt c¸ch chuyÓn ®æi c¸c ®¬n ®o.
3. Gi¶i to¸n:
- ¤n tËp cñng l¹i c¸c d¹ng to¸n: Tæng HiÖu; Tæng TØ; HiÖu TØ; T×m ph©n
cña mét sè; T×m mét khi biÕt gi¸ trÞ ph©n cña nã.
- BiÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn
- BiÕt c¸ch gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn phÇn tr¨m.
4. H×nh häc:
- N¾m ®îc c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch cña mét h×nh b¶n ®· häc nh: H×nh ch÷ nhËt,
H×nh vu«ng, H×nh thoi.
- NhËn d¹ng tam gi¸c, h×nh thang c¸c yÕu tè liªn quan nh chiÒu cao, c¹nh ®¸y,
- BiÕt n¾m ®îc c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c. ¸p dông ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n
liªn quan.
B. Néi dung ÔN TẬP TOÁN LỚP 5
1. Ph©n
a. Kh¸i niÖm ph©n
- Ph©n gåm mÉu ( kh¸c 0 )
- Mäi nhiªn thÓ viÕt thµnh ph©n víi mÉu 1 ( VD: 5 =
1
5
)
- 1 thÓ viÕt thµnh ph©n mÉu b»ng nhau kh¸c 0 (VD: 1 =
100
100
)
- 0 thÓ viÕt thµnh ph©n b»ng 0 mÉu kh¸c 0 ( VD: 0 =
2012
0
)
b. C¸c tÝnh chÊt cña ph©n sè:
- NÕu nh©n mÉu cña mét ph©n víi cïng mét nhiªn kh¸c 0 th× ®îc
mét ph©n b»ng ph©n ®· cho.
VD:
6
5
=
36
35
=
18
15
- NÕu chia mÉu cña mét ph©n víi cïng mét sè tù nhiªn kh¸c 0 t ®îc
mét ph©n b»ng ph©n ®· cho.
VD:
18
15
=
318
315
=
6
5
- ¸p dông tÝnh chÊt b¶n cña ph©n ®Ó:
+ Rót gän ph©n
+ Quy ®ång mÉu c¸c ph©n
c. So s¸nh hai ph©n
- So s¸nh hai ph©n cïng mÉu
- So s¸nh hai ph©n kh¸c mÉu: Quy ®ång mÉu
So s¸nh cïng
- So s¸nh ph©n víi 1
d. Hçn sè
- Hçn sè gåm 2 phÇn: PhÇn nguyªn phÇn ph©n
Lu ý: PhÇn ph©n cña hçn bao g còng h¬n ®¬n
- C¸ch chuyÓn hçn ph©n sè:
VD: 5
8
2
=
=
8
42
- C¸ch chuyÓn ph©n hçn sè:
VD:
3
16
= 5
3
1
e. Ph©n thËp ph©n
- Ph©n thËp ph©n nh÷ng ph©n mÉu 10, 100, 1000…
Lu ý: Mét ph©n thÓ viÕt thµnh ph©n sè thËp ph©n
VD:
4
5
=
254
255
=
100
125
;
300
3
=
3300
33
=
100
1
;
36
9
=
4
1
=
254
251
=
100
25
f. Céng, trõ, nh©n, chia ph©n
- Céng, trõ hai ph©n cïng mÉu sè: + sè
MÉu sè g nguyªn
- Céng t hai PS kh¸c MS: Quy ®ång mÉu hai ph©n
Céng, trõ nh céng, trõ hai ph©n cïng mÉu
- Nh©n hai ph©n sè: nh©n
MÉu sè nh©n mÉu
- Chia hai ph©n sè: LÊy ph©n thø nhÊt nh©n víi ph©n thø hai ®¶o ngîc
Nh©n hai ph©n b×nh thêng
Lu ý:
Khi céng, trõ, nh©n, chia hçn sè ta ph¶i chuyÓn ph©n råi tiÕn hµnh lµm
b×nh thêng
VD: 1
6
19
6
10
6
9
3
5
2
3
3
1
1
2
1
2. B¶ng ®¬n ®o
B¶ng ®¬n ®o ®é dµi: km, hm, dam, m, dm, cm, mm
B¶ng ®¬n ®o khèi lîng: tÊn, t¹, yÕn, kg, hg, dag, g
Mèi quan hÖ: Hai ®¬n vÞ ®o liÒn nhau:
- §¬n lín gÊp 10 lÇn ®¬n
- §¬n b»ng
10
1
®¬n lín
B¶ng ®¬n ®o diÖn tÝch: km
2
, hm
2
, dam
2
, m
2
, dm
2
, cm
2
, mm
2
Mèi liªn hÖ: Hai ®¬n ®o liÒn nhau:
- §¬n lín gÊp 100 lÇn ®¬n
- §¬n b»ng
100
1
lÇn ®¬n lín
Lu ý:
HÐc ta (ha) øng víi hm
2
a øng víi dam
2
3. thËp ph©n:
- Kh¸i niÖm: thËp ph©n gåm: PhÇn nguyªn
PhÇn thËp ph©n
- C¸ch ®äc viÕt thËp ph©n: §äc (viÕt) hµng cao -> ng thÊp; ®äc (viÕt) phÇn
nguyªn -> dÊu (,) -> phÇn thËp ph©n
- thËp ph©n b»ng nhau: thªm 0 hoÆc bít c¸c ch÷ 0 tËn cïng bªn ph¶i phÇn thËp
ph©n t ®îc thËp phËn míi b»ng sè thËp ph©n ®· cho
- So s¸nh thËp ph©n: So s¸nh phÇn nguyªn
So s¸nh phÇn thËp ph©n
Lu ý: NÕu phÇn nguyªn b»ng nhau th× ta so s¸nh ®Õn c¸c hµng
- ViÕt c¸c ®o ®é dµi, khèi lîng, diÖn tÝch díi d¹ng thËp ph©n
Lu ý: N mèi quan gi÷a c¸c ®¬n ®o
®æi ra h«n sè -> thËp ph©n
VD: 5 kg 5g = 5 kg +
1000
5
kg = 5
1000
5
kg = 5,005 kg
- C¸c phÐp tÝnh víi thËp ph©n
a. PhÐp céng, trõ thËp ph©n:
- ViÕt sè h¹ng nµy díi h¹ng kia sao cho c¸c c cïng hµng th× th¼ng cét
- Céng, trõ nh céng, trõ c¸c nhiªn
- ViÕt dÊu phÈy ë tæng th¼ng cét víi c¸c dÊu phÈy cña c¸c h¹ng
Lu ý häc sinh c¸ch ®Æt tÝnh ( RÌn kÜ)
b. Nh©n thËp ph©n
Nh©n 1STP víi 1 STN
- Nh©n nh nh©n c¸c STN
- §Õm xem PTP cña STP
bao nhiªu ch÷ th× dïng
dÊu (,) t¸ch ë tÝch bÊy
nhiªu ch÷ kÓ tõ ph¶i
qua tr¸i
Nh©n 1STP víi 10, 100,
1000… víi 0,1 ; 0,01 ;
0,001…
- Nh©n 1 STP víi 10, 100,
1000… ta chØ viÖc chuyÓn
dÊu phÈy cña ®ã sang
bªn ph¶i lÇn lît mét, hai,
ba… ch÷ sè.
- Nh©n 1STP víi 0,1 ; 0,01 ;
0,001 ta chØ viÖc chuyÓn
dÊu phÈy cña ®ã sang
bªn tr¸i lÇn lît mét, hai,
ba c sè.
Nh©n 1STP víi 1STP
- Nh©n nh nh©n c¸c STN
- §Õm xem phÇn thËp ph©n
cña 2 thõa cã bao
nhiªu ch÷ råi dïng dÊu
phÈy t¸ch ë tÝch bÊy
nhiªu ch÷ ph¶i
qua tr¸i
c. PhÐp chia thËp ph©n
- Chia 1STP cho 1STN
- Chia 1STP cho 10, 100, 1000
- Chia 1STP cho 0,1 ; 0,01; 0,001…
- Chia 1STN cho 1STN th¬ng t×m ®îc 1STP
- Chia 1STP cho 1STP
Lu ý häc sinh c¸ch rÌn n¨ng :
+ C¸ch ®Æt tÝnh, c¸ch ®¸nh dÊu phÈy ë th¬ng
+ C¸ch dÊu phÈy ®Ó chia

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 hệ thống lại các kiến thức trọng tâm và các đề ôn tập cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2018 - 2019 mới nhất bao gồm 5 phần trong chương trình học: Phân số; số thập phân; bảng đơn vị đo; giải toán có lời văn, toán về hình học giúp các em học sinh ôn tập chi tiết các dạng Toán chi tiết, củng cố kiến thức đã học.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 6

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 7

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 8

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 9

Đánh giá bài viết
55 24.284
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm