Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 4 số 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ KHO SÁT CHT LƯNG ĐU NĂM LP 4
MÔN TIẾNG ANH NĂM 2019 - 2020
Exercise 1: Khoanh tròn đáp án đúng nhất
1. This is …………….house. it is small.
A. You B. my C. me D. he
2. How old ………..he?
A. Is B. are C. am D. was
3. There ……….. one living room and one bedroom
A. Are B. am C. is D. was
4. This is my……………. His name is Peter.
A. Brother B. sister C. mother D. name
5. There are two ………….. in the room.
A. Book B. table C. pen D. chairs
6. What’s your name?
A. Her name is Lan B. his name is Lan C. my name is Lan
7. Hello, I’m Linda.
A. Hi, I’m Minh. B. hi. Minh C. I’m Minh
8. Who’s she?
A. He’s my friend B. Her name’s Mary C. she is my friend.
9. How’s the weather today?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. There are two B. it’s rain C. it’s rainy today.
10. How many dolls do you have?
A. I have two dolls B. she has two dolls C. he has two dolls.
Exercise 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
1. ……………….is Lili
2. May I …………….. in?
3. Fine, ……………………
4. That ……………… my friend.
5. Open your book, ……………..
6. ………………….that? that’s my sister
7. That’s my mother. Her ……… Is Hoa.
8. This is my ……………… She is Mai.
9. I ………………..two dolls.
10. What …………….is it today?
Đáp án:
1. This/ That is Lili.
2. May I come in?
3. Fine, thanks.
4. That is my friend.
5. Open your book, please.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6. Who is that? That’s my sister.
7. That’s my mother. Her name is Hoa.
8. This is my friend/ sister/ mother. She is Mai.
9. I have two dolls.
10. What day is it today?
Exercise 3: Sắp xếp lại để tạo thành câu hoàn chỉnh
1. Is / what / his / name?
…………………………………………………………………………………
2. My / house / this / is.
…………………………………………………………………………………
3. Are / they / small.
…………………………………………………………………………………
4. Are / two / books / there / my / in / room.
…………………………………………………………………………………
5. Ten / am / I .
…………………………………………………………………………………
6. To / you / meet / nice.
…………………………………………………………………………………
7. Is / my / this / family.
…………………………………………………………………………………

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn tiếng Anh 4

Đề thi KSCL đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án trên đây nằm trong bộ Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải nội dung đề thi và đáp án tại: Đề thi khảo sát chất lượng môn tiếng Anh đầu năm lớp 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 487
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm