Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Hiền - Quảng Nam

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN
Họ tên:……………………………………… Lớp 10/…..
KIỂM TRA 45 PHÚT HÓA 10-NGUYÊN TỬ
(Năm học 2018-2019)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm )
Câu 1: Điện tích của hạt proton
A. 1-. B. -1. C. 1+. D. 0.
Câu 2. Nguyên tử X điện tích hạt nhân 2,72.10
-18
Culong . Số proton của nguyên tử đó là:
A. 11 B. 14 C. 17 D. 9
Câu 3: Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học cùng
A. nguyên tử khối. B. số nơtron. C. số khối A. D. điện tích hạt nhân.
Câu 4: Nguyên tố nào sau đây phi kim?
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
B. 1s
2
C. 1s
2
2s
2
2p
1
D. 1s
2
2s
2
2p
6
Câu 5: Nguyên tử X Z = 24. Cấu hình electron của nguyên tử X là:
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
3d
10
4s
1
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
4
4s
2
Câu 6: Các electron lớp K
A. Liên kết với các hạt nhân kém chặt chẽ nhất. B. số lượng electron tối đa ít nhất.
C. Gần hạt nhân nhất mức năng lượng cao nhất. D. mức năng lượng cao nhất
Câu 7: Một nguyên tử M 28 hạt mang điện 15 hạt không mạng điện. Số khối của M
A.
15
M B.
29
M C.
33
M D.
16
M
u 8: Nguyên t nào trong số các nguyên tử sau đây cha 8 proton, 9 nơtron và 8 electron?
A.
17
9
F
B.
18
8
O
C.
16
8
O
D.
17
8
O
Câu 9: Một nguyên tử X tổng số electron các phân lớp s 6 tổng số electron lớp ngoài cùng cũng 4. X
nguyên tố
A. Lưu huỳnh. B. Silic. C. Photpho. D. Clo.
Câu 10: Điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X 15+. Trong nguyên tử X, số electron phân mức năng
lượng cao nhất
A. 17. B. 7. C. 3. D. 5.
Câu 11: Phát biu nào sau đây đúng?
A. Nguyên tử
K
39
19
, trong hạt nhân chứa 20 hạt nơtron 39 hạt proton.
B. Lớp N các phân lớp electron 3s, 3p, 3d.
C. Mỗi lớp n n phân lớp mỗi lớp n chứa tối đa n
2
electron ( n = 1,2,3,4 ).
D. Các nguyên tử
24
Cr,
19
K,
29
Cu đều cấu hình electron lớp ngoài cùng 4s
1
.
Câu 12: Phát biu nào sau đây sai?
A. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton tổng số hạt nơtron.
B. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.
C. Các nguyên tử 3 đến 8 electron lớp ngoài cùng luôn thuộc nguyên tố p.
D. Các electron mức năng lượng gần bằng nhau sắp vào một lớp electron.
Câu 13: Nguyên tử của một số nguyên tố cấu hình electron như sau:
X: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
; Y: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
; Z: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
.
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hai trong ba nguyên tố khí hiếm B. Cả 3 nguyên tố đều nguyên tố p.
C. Các nguyên tố X, Z kim loại; Y phi kim . D. Cả 3 nguyên tố đều kim loại.
Câu 14: Oxi 3 đồng vị
O
16
8
,
O
17
8
,
O
18
8
cacbon 2 đồng vị
C
12
6
,
C
13
6
. thể tạo ra số phân tử khí cacbonic
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 3. B. 9. C. 6. D. 12.
Câu 15: Nguyên tố X 3 đồng vị
(97,6%),
(2,24%),
(0,16%). Nguyên tử khối trung bình của X
A. 39,91. B. 37,55. C. 39,99. D. 38,25.
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Bài 1(2,25đ). Cho các nguyên tố hiệu nguyên tử
sau:
20
10
X ,
39
19
Y ,
35
17
R. Hãy viết cấu hình electron xác
định nguyên tố nào kim loại, phi kim, khí hiếm?
sao?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
Bài 2(2đ). Nguyên tố đồng hai đồng vị bền
63
29
Cu
65
29
Cu
. Biết nguyên tử khối trung bình của đồng 63,54.
a. Tính % số nguyên tử mỗi đồng vị?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
b. Tính phần trăm khối lượng của đồng vị
65
Cu trong
Cu(NO
3
)
2
(cho O=16, N=14)?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Bài 3(0,25). Nguyên tử X bán kính 1,45
0
A
khối
lượng riêng 3,9g/cm
3
. Biết rằng trong tinh thể các
nguyên tử X chiếm 75% thể tích, còn lại các khe rỗng.
Tính nguyên tử khối của X?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
Bài 4(0,5đ) . Nguyên t của nguyên tố Y cấu hình
electron mức năng lượng cao nhất 3d
6
. T số giữa
tổng số hạt không mang điện tổng số hạt mang điện
0,577.
a. Viết hiệu nguyên tử của nguyên tố Y?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
b. Hợp chất tạo thành giữa nguyên tố R Y có
dạng YR
2
, Trong YR
2
, R chiếm 54,098% về khối lượng.
Trong phân tử YR
2
tổng số hạt không mang điện lớn
hơn hạt mang điện âm 5. Gọi tên nguyên tố R?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
…………………………………………………………..
c. Tính số nguyên tử nitơ trong 93,77 g Cu(NO
3
)
2
?
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/giai-bai-tap-hoa-10-nang-cao

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Hiền - Quảng Nam. Nội dung tài liệu được tổng hợp chi tiết và chính xác, hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải Hóa 10 tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 1.958
Sắp xếp theo
    Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm