Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc lần 1

Trang 1/2 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT BẾN TRE
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 NĂM HỌC 2018 2019
MÔN: HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề thi 132
Họ, tên học sinh:................................................................Lớp..........
I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)
Câu 1: Trn 50 ml dung dch HCl 0,12 M vi 50 ml dung dch NaOH 0,1M đưc 100 ml dung dch pH
bng bao nhiêu
A. 11 B. 2 C. 1 D. 12
Câu 2: Phn ng nào không có phương trình ion thu gn là: H
+
+ OH
-
→ H
2
O
A. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
B. Ba(OH)
2
+ HNO
3
C. KOH + HCl D. Ba(OH)
2
+ HCl
Câu 3: Dãy gồm những chất điện li mạnh là:
A. HCl, NaCl, Na
2
CO
3
, Fe(OH)
3.
B. NaF, NaOH, KCl, HClO
C. NaOH, KCl, H
2
SO
4
, KOH, D. KNO
3
, MgCl
2
, HNO
3
,HF.
Câu 4: Trong các dd sau: c chanh; dch d dày; gim; c vôi trong; máu ngưi. S dung dch môi
trường axit là:
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Câu 5: Hòa tan 20 gam NaOH vào nưc đưc 2 lít dd. Nng đ của OH
-
bng
A. 0,25 M B. 0,5M C. 0,125M D. 1M
Câu 6: Chất nào sau đây không dẫn được điện:
A. KCl nóng chảy. B. KCl rắn khan. C. Dung dịch KCl. D. Dung dịch HBr.
Câu 7: Nhúng giấy quỳ vào dung dịch có pH = 4 giấy quỳ chuyển thành màu:
A. đỏ B. xanh C. không đổi màu D. Chưa xác định được.
Câu 8: Chọn câu đúng
A. mi nhit đ trong mi dd ta luôn có: [H
+
].[OH
-
] = 10
-14
.
B. c là cht đin li mnh
C. dung dch kali sunfit có pH >7
D. dd axit sunfuric làm phenolphthalein hóa đ
Câu 9: Chất nào sau đây lưng tính
A. KOH B. Mg(OH)
2
C. Zn(OH)
2
D. HCl
Câu 10: cặp cht nào sau đây không xy ra phn ng trong dung dch
A. CaCO
3
+ HCl B. CH
3
COONa + HCl C. CuSO
4
+ HNO
3
D. AgNO
3
+ HCl
Câu 11: Chọn câu đúng trong các câu sau
A. dung dch NaOH không dn đin
B. phn ng gia st và dung dch HCl là pư trao đi ion
C. magie oxit không tan trong dung dch HNO
3
vì không to kết tủa
D. c nguyên cht đ ngoài không khí mt thi gian s có môi trưng axit
Câu 12: Mt dung dch X các ion HCO
3
-
, HSO
3
-
, SO
3
2-
, NH
4
+
, Na
+
, Cl
-
. Cho X tác dng vi dung dch
BaCl
2
. Hi có bao nhiêu phn ng xy ra?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 13: nhóm dung dch nào sau đây cha các cht đu đưc vi dung dch H
2
SO
4
loãng nhit đ
thưng.
A. Mg(NO
3
)
2
; CaO; HNO
2
; KCl B. Ba(OH)
2
; KOH; CaCl
2
; NaHCO
3
.
C. CaCO
3
; K
2
SO
4
; MgO; KOH D. HCl; CuO; CuS; KHSO
3
.
Câu 14: Trn 2 dung dch sau vi nhau. Trưng hp nào không thu đưc kết ta trng sau phn ng
A. NaOH vào MgCl
2
B. Na
2
CO
3
vào CaCl
2
C. NaOH dư vào AlCl
3
D. BaCl
2
vào H
2
SO
4
Câu 15: Cho 11 gam hn hp Fe và Al phn ng va đ với dung dch HCl đưc dung dch A. Cho A phn
ng vi dung dch NaOH dư thì đưc 9 gam kết ta. %m ca Fe bng
A. 45,6% B.. 40,19% C. 50,91% D. 52,8%
Câu 16: Mt dung dch có [OH
-
] = 10
-9
M có môi trưng
A. axit B. bazơ C. trung tính D. không xác đnh
Câu 17: Cho các mui sau: KHCO
3
; K
2
SO
3
; KH
2
PO
4
; NaClO. S mui axit là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 18: Nhóm cht ch cha cht đin li mnh là
A. CuSO
4
; Cu(OH)
2
; KCl; NaOH B. HF; HCl; HI; HBr
Trang 2/2 - Mã đề thi 132
C. H
3
PO
4
; KOH; NH
4
NO
3
; K
2
S D. CH
3
COONa; KF; HCl; Ba(OH)
2
.
Câu 19: Trn 250 ml dung dch cha HCl 0,08 M và H
2
SO
4
0,01 M vi 250 ml dung dch NaOH aM đưc 500
ml dung dch có pH = 12. Coi H
2
SO
4
đin li hoàn toàn thì a bng
A. 0,10 M B. 0,15 M C. 0,125 M D. 0,12 M
Câu 20: pH ca dd HCl 0,01M và NaOH 0,01M ln lưt là
A. 1 và 13 B. 1 và 2 C. 2 và 2 D. 2 và 12
II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1: (2đ) Cho các cặp dung dịch các chất sau tác dụng với nhau, viết phương trình phân tử, phương trình
ion đầy đủ và phương trình ion thu gọn (nếu có):
a. MgSO
4
và NaOH. b. CaCO
3
và HNO
3.
c. KCl và NaOH. d. FeCl
2
và KOH.
Câu 2: (1đ)Hòa tan 22,4ml khí Hiđroclorua (đktc) vào 100ml nước thu được dung dịch A. Cho dung dịch A
tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 0,02 M thu được dung dịch B.
a. Tìm pH của 2 dung dịch A, B.
b. Tính nồng độ mol các chất có trong B
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
mamon made cauhoi dapan
HH 132 1 B
HH 132 2 A
HH 132 3 C
HH 132 4 B
HH 132 5 A
HH 132 6 B
HH 132 7 A
HH 132 8 C
HH 132 9 C
HH 132 10 C
HH 132 11 D
HH 132 12 D
HH 132 13 B
HH 132 14 C
HH 132 15 A
HH 132 16 A
HH 132 17 B
HH 132 18 D
HH 132 19 D
HH 132 20 D

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập tự luận, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 3.331
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm