Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc

Trang 1/3 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT BẾN TRE ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA HỌC12
NĂM HỌC 2018 – 2019
( Thời gian 45 phút , không tính thời gian giao đề )
MÃ ĐỀ THI 132
Họ và Tên Học Sinh: ………………………………………….Lớp:…………..
Cho : H = 1; C = 12; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; Ca = 40; Ag = 108.
Câu 1: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có CTCT
A. C
3
H
7
COOCH
3
B. CH
3
COOC
3
H
7
C. C
2
H
5
COOCH
3.
D. HCOOC
3
H
7
Câu 2: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản
ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế
được là:
A. 2,97 tấn. B. 2,20 tấn. C. 1,10 tấn. D. 3,67 tấn.
Câu 3: Cho m gam fructozơ (C
6
H
12
O
6
) tác dụng hết với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
dư,
thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của m là:
A. 3,6 B. 1,8. C. 2,4. D. 7,2.
Câu 4: Hp cht hu cơ đơn chc mch h C
4
H
8
O
2
số đồng phân cùng tác dụng được với dung
dịch NaOH mà không tác dụng với Na:
A. 6 B. 3 C. 4 D. 8
Câu 5: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng
A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam.
Câu 6: Khối lượng tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46
0
(biết hiệu
suất của cả quá trình là 72 % và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml):
A. 4,5 kg. B. 6,0 kg C. 5,0 kg D. 5,4 kg
Câu 7: Cho biết chất nào sau đây thuộc hợp chất monosaccarit?
A. saccaroz. B. glucoz C. tinh bột. D. mantoz.
Câu 8: Cho các hợp chất sau: 1) Glixerol 2) Lipit 3) Fructozơ 4) Saccarozơ 5) Mantozơ
6) Tinh bột 7) Xenlulozơ Những hợp chất cho phản ứng thủy phân tới cùng chỉ tạo glucozơ :
A. 4, 5, 6,7 B. 3, 4, 5, 6 C. 1, 2, 3,4 D. 5, 6, 7
Câu 9: Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ?
A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt
B. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín.
C. Còn có tên gọi là đường nho.
D. Có 0,1 % trong máu người.
Câu 10: Câu khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Glucoz và fructoz đều là hợp chất đa chức.
B. Saccaroz và mantoz là đồng phân của nhau
C. Tinh bột và xenluloz là đồng phân của nhau vì đều có thành phần phân tử là (C
6
H
10
O
5
)
n.
D. Tinh bột và xenluloz đều là polisaccarit, xenlluloz dễ kéo thành tơ nên tinh bột cũng dễ kéo
thành tơ.
Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức no, đồng phân. Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp X với O
2
vừa đủ
rồi đốt cháy thu được 0,6 mol sản phẩm gồm CO
2
và hơi nước. Công thức phân tử 2 este là
A. C
3
H
6
O
2
. B. C
6
H
12
O
2
C. C
5
H
10
O
2
. D. C
4
H
8
O
2
.
Câu 12: Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân
biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử.
A. Dung dịch iot B. Dung dịch axit
C. Dung dịch iot và phản ứng tráng bạc. D. Phản ứng với Na
Câu 13: Để biến một số dầu thành mỡ (rắn) hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình
A. làm lạnh B. xà phòng hóa
Trang 2/3 - Mã đề thi 132
C. hidro hóa ((có xúc tác Ni). D. cô cạn ở nhiệt độ cao
Câu 14: Trong phân tử của các gluxit luôn có
A. nhóm chức andehit. B. nhóm chức ancol (rượu).
C. nhóm chức xêton. D. nhóm chức axit.
Câu 15: Phản ứng của cặp chất nào dưới đây tạo sản phẩm muối và ancol?
A. CH
3
COOC
6
H
5
+ NaOH
0
t
B.
32
CH COOCH CH + dung dịch NaOH
C.
0
360
65
315
C
atm
C H Cl NaOH
D. HCOOCH
2
–CH = CH
2
+ NaOH
0
t
Câu 16: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch
glucozơ phản ứng với
A. kim loại Na.
B. AgNO
3
(hoặc Ag
2
O) trong dung dịch NH
3
, đun nóng.
C. Cu(OH)
2
trong NaOH, đun nóng.
D. Cu(OH)
2
ở nhiệt độ thường.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch dài, không phân nhánh.
B. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố
C. Chất béo không tan trong nước.
D. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
Câu 18: Chất không tham gia phản ứng thủy phân là :
A. saccaroz. B. tinh bột. C. xenluloz. D. fructoz.
Câu 19: Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25mol NaOH. Khi phản ứng
phòng hóa đã xong phải ng 0,18mol HCl để trung a NaOH . Khối lượng NaOH phản ứng
khi xà phòng hóa 1 tấn chất béo trên là:
A. 140kg. B. 1400g. C. 14kg. D. 140g.
Câu 20: Phát biểu đúng là:
A. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H
2
SO
4
đặc là phản ứng một chiều.
B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu
(ancol).
C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
D. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C
2
H
4
(OH)
2.
Câu 21: Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. HCOOCH
3
. B. C
2
H
5
COOCH
3
. C. CH
3
COOCH
3
. D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 22:
phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. cạn dung dịch sau phản
ứng thu được khối lượng xà phòng là
A. 18,38 gam B. 18,24 gam C. 16,68 gam D. 17,80 gam
Câu 23: Khẳng định nào sau đây
sai khi nói về phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol?
A. Nguyên tử H linh động của axit kết hợp với – OH của ancol tạo ra H
2
O.
B. Phản ứng este hóa là phản ứng giữa ancol và axit
C. Phản ứng este hóa xảy ra không hoàn toàn
D. Phản ứng este hóa cho sản phẩm là este và nước
Câu 24:
Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H
2
SO
4
đc), đun nóng, thu đưc
41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 62,50% B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25%
Câu 25: Chất lỏng hòa tan được xenluloz là:
A. etanol. B. benzen. C. nước svayde. D. ete.
Câu 26: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói X Y Sobit. X , Y lần lượt là
A. tinh bột, etanol B. xenlulozơ, glucozơ. C. saccarozơ, etanol D. mantozơ, etanol
Câu 27: Este đưc tnh từ axit no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở công thức
là:
A. C
n
H
2n + 1
COOC
m
H
2m + 1
B. C
n
H
2n-1
COOC
m
H
2m – 1
Trang 3/3 - Mã đề thi 132
C. C
n
H
2n + 1
COOC
m
H
2m – 1
D. C
n
H
2n - 1
COOC
m
H
2m + 1
Câu 28: Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đến
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m
A. 16,2. B. 32,4. C. 10,8. D. 21,6.
Câu 29: Trong số các este sau, este có mùi chuối chín là:
A. amyl propionat. B. etyl fomiat C. isoamyl axetat. D. etyl axetat
Câu 30: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch
nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với
khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là
A. 20,0. B. 30,0. C. 13,5. D. 15,0.
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Sinh học 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 276
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm