Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

Trang 1/3 - Mã đề thi 132
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1
NĂM HỌC 2018-2019
Môn: HOÁ HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 30 câu Số trang: 02 trang
- Họ và tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ........................
Cho nguyên tử khối cuả một số nguyên tố: H =1; C =12; O =16;N = 14;Br = 80; Na =23; K = 39; Ca =
40; Ba = 137; Ag =108.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,48 g este A thu được 2,64g CO
2
và 1,08 g H
2
O. Tìm CTPT của
A. C
4
H
8
O
2
B. C
3
H
4
O
2
C. C
3
H
6
O
2
D. A. C
2
H
4
O
2
Câu 2: Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)
2
dư, tách ra 40 g kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Lượng glucozơ cần dùng bằng
A. 24 g B. 48 g C. 50 g D. 40 g
Câu 3: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ
trinitrat (hiệu suất 80%)
A. 42,34 lít. B. 53,57 lít. C. 42,86 lít. D. 34,29 lít.
Câu 4: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra etyl axetat?
A. Axit fomic và ancol etylic. B. Axit axetic và ancol etylic.
C. Axit axetic và ancol metylic. D. Axit fomic và ancol metylic.
Câu 5: Gluxit nào sau đây có phản ứng tráng gương?
A. Tinh bột. B. Glucozơ. C. Xenlulozơ. D. Saccarozơ.
Câu 6: Khử glucozơ bằng H
2
(Ni,t
0
) để tạo sobitol. Lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82g sobitol với hiệu suất
80% là
A. 2,25 g B. 22,5g C. 1,44g D. 14,4g
Câu 7: Dung dịch đường nào sau đây dùng để tiêm hoặc truyền vào tĩnh mạch của bệnh nhân?
A. Glucozơ B. Đường lấy từ hoa thốt nốt. C. .Fructozơ D. Saccarozơ
Câu 8: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là
A. C
15
H
31
COONa và etanol. B. C
17
H
35
COOH và glixerol.
C. C
15
H
31
COONa và glixerol. D. C
17
H
33
COONa và glixerol.
Câu 9: Chất nào dưới đây là chất béo?
A. C
3
H
5
(
COOC
15
H
31
)
3
. B. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
. D. (C
15
H
31
COO)
3
C
4
H
7
.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai este X, Y là đồng phân của nhau cần dùng 22,4 gam
O
2
, thu được 13,44 lít CO
2
(đktc) 10,8 gam H
2
O. Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với
dung dịch chứa 8,42 gam NaOH rồi cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì còn lại 14,72 gam chất rắn
khan. Biết gốc axit của Y có số nguyên tử cacbon nhiều hơn gốc axit của X. Tỉ lệ mol n
X
: n
Y
A. 2 : 3. B. 3 : 2. C. 3 : 1. D. 1 : 3.
Câu 11: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân.
(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.
(c) Glucozơ, fructozơ đều có phản ứng tráng bạc.
(d) Glucozơ là đồng đẳng của saccarozơ.
Số phát biểu đúng là:
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.
B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.
C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.
Câu 13: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức đồng phân cấu tạo đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn
toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O
2
(đktc), thu được 14,08 gam CO
2
2,88 gam H
2
O. Đun nóng m
gam E với dung dịch NaOH thì tối đa 2,40 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 5,32
gam ba muối. Cho dung dịch HBr (vừa đủ) vào T rồi thêm tiếp nước Br
2
dư thì lượng Br
2
phản ứng tối đa
MÃ ĐỀ THI: 132
Trang 2/3 - Mã đề thi 132
A. 19,2 gam. B. 22,4 gam. C. 12,8 gam. D. 9,6 gam.
Câu 14: Thủy phân hoàn toàn 35,6 gam tristearin trong m gam dung dịch NaOH 8% (dùng 25% so với
lượng cần phản ứng), đun nóng. Giá trị của m
A. 60. B. 50. C. 25. D. 75.
Câu 15: Một chất hữu cơ X mạch hở có khối lượng phân tử là 60 đvC thỏa mãn điều kiện sau:
- X không tác dụng với Na.
- X tác dụng với dung dịch NaOH.
- X phản ứng với AgNO
3
/NH
3
. Vậy X là chất nào trong các chất sau:
A. C
3
H
7
OH B. CH
3
COOH C. HCOOCH
3
D. HOCH
2
CHO
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,106 mol O
2
, sinh ra 0,798 mol CO
2
0,7 mol H
2
O. Cho 24,64 gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br
2
. Giá trị của a là:
A. 0,10. B. 0,12. C. 0,14. D. 0,16.
Câu 17: Cho 0,1 mol este X đơn chức vào 100 gam dung dịch NaOH 8%, đun nóng để phản ứng thủy phân
hoàn toàn thu được 110 gam dung dịch. cạn dung dịch sau phản ứng thu được 14,8 gam chất rắn. Hãy
cho biết X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp?
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 18:
Dầu mỡ động, thực vật để lâu thường có mùi khó chịu, ta gọi đó là hiện tượng
A.
mỡ
bị ôi.
B.
oxi hóa.
C.
thủy phân.
D.
đông tụ.
Câu 19: Chất không tan trong nước lạnh là :
A. tinh bột. B. glucozơ. C. saccarozơ. D. fructozơ.
Câu 20: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng
A. luôn sinh ra axit và ancol. B. thuận nghịch.
C. không thuận nghịch. D. xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường.
Câu 21: Số hợp chất đơn chức mạch hở là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C
3
H
6
O
2
, tác dụng
được với dung dịch NaOH mà không tác dụng được với Na là:
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 22: c dung dịch phản ứng được với Cu(OH)
2
ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh là:
A. lòng trắng trứng, fructozơ, tinh bột. B. anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic.
C. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic. D. glixerol, axit axetic, glucozơ.
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hai este X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít
khí O
2
(ở đktc) thu được 6,72 lít khí CO
2
(ở đktc) và 3,6 gam H
2
O. Giá trị của V là
A. 2,24 lít. B. 4,48 lít. C. 8,96 lít. D. 6,72 lít.
Câu 24: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H
2
SO
4
đun nóng là:
A. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ. B. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ. D. fructozơ, saccarozơ và tinh bột.
Câu 25: Cht hu cơ A ch cha C, H, O có CTPT trùng CT đơn giản nhất. Cho 2,76 gam A tác dụng với
một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, chưng khô thì phần bay hơi chỉ H
2
O, phần chất rắn khan chứa 2
muối khối lượng 4,44 gam. Đốt cháy hoàn toàn hai muối này được 3,18 gam Na
2
CO
3
; 2,464 lít CO
2
(đktc) và 0,9 gam H
2
O. Nếu đốt cháy 2,76 gam A thì khối lượng H
2
O thu được là:
A. 0,36 gam. B. 1,08g. C. 0,9 gam. D. 1,2 gam.
Câu 26: Trong công nghiệp để tráng bạc vào ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau
đây?
A. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
.
B. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
.
C. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
.
D. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
.
Câu 27: Cho dãy các chất: phenyl axetat, vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong
dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng không sinh ra ancol là
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 28: Cho 5,4 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dd AgNO
3
/NH
3
thì khối lượng Ag thu được là
A. 2,16 gam B. 3,24 gam C. 4,32 gam D. 6,48 gam
Câu 29: Este Metyl axetat có công thức là
A. HCOOC
2
H
5
. B. HCOOCH=CH
2
. C. CH
3
COOCH
3
. D. HCOOCH
3
.
Câu 30: Cacbohiđrat chứa 1 gốc glucozơ và 1 gốc fructozơ trong phân tử là
A. tinh bột. B. glycogen. C. xenlulozơ. D. saccarozơ.
Trang 3/3 - Mã đề thi 132
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Nội dung tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Sinh học 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 617
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm