Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay cho thầy cô ra đề và dành cho các bạn học sinh thử sức cũng như ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho kì kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn tiếng Anh sắp tới của mình.

I. Choose the correct answer:

1. NUMBER “50”:

a. fifty

b. fivety

c. fifteen

2. Mai: Goodbye, see you again . - Hung: ..............................

a. Goodbye, thanks

b. Goodbye, see you later

c. Hello

3. “couches”:

a. /s/

b. /z/

c. /iz/

4. You and I ………students.

a. am

b. is

c. are

5. This is Miss Hoa. …..is a teacher.

a. He

b. She

c. His

6. There are two………..in the living room.

a. stereo

b. stereoes

c. storeos

7. How many people………there in your family?

a. is

b. are

c. be

8. ……..they doctors? No, they aren’t.

a. Am

b. Is

c. Are

9. I live…………50 Le Loi Street.

a. in

b. at

c. on

10. What’s this? It’s …………. .

a. armchair

b. armchairs

c. an armchair

11. Ken: How old are you? - Dave: ..........................

a. I’m twelve

b. I’m twelve years

c. I’m old twelve years

12. This is my sister. I’m ……..brother.

a. her

b. his

c. your

13. Minh: What .......... you do? – Ngoc: ................ a student.

a. do/ I’m

b. does/ We’re

c. do/ They’re

14. Nam and I are engineers. .................. live on Le Hong Phong Street.

a. He

b. They

c. We

15. Hong: ............... is that?

- Tu: That’s my sister.

a. What

b. Who

c. How

16. Close ................ book, please.

a. your

b. I

c. a

17. Which is correct:

a. bookcases

b. bookshelves

c. bookshelfs

* Odd one out:

18. a. live b. sit c. fine

19. a. pencil b. television c. eraser

20. a. tables b. desks c. lamps

Đáp án

1. a 2. b 3. c 4. c 5. b 6. b 7. b 8. c 9. b 10. c
11. a 12. a 13. a 14. c 15. b 16. a 17. a 18. c 19. b 20. c

II. Look at the picture and complete the dialogue:

Nam: How many people are there (1)……… your family?

Lan: There (2)…………… five people

Nam: How many bookshelves (3)……………..there?

Lan: There (4)…….…….…….one.

Đáp án: 1. in; 2. are; 3. are; 4. is

III. Reading:

A. Complete the passage with the words from the box: (1m)

I’m Song. This is (1)……………….sister. Her (2)……….……………is Lan. She is fifteen (3)…………………old. She is a student. We live (4)……………………..34 Hoang Dieu Street.

Đáp án: 1. my; 2. name; 3. years; 4. at

B. Read the passage below and answer the questions:

This is my family. My father is forty two. He is an engineer. My mother is thirty seven. She is a teacher. My sister is Huong. She’s a student. She is sixteen years old. My name is Minh. I’m eleven years old. I’m a student, too. I live in Danang City.

* Questions:

1. How old is Minh’s mother?

2. What does his mother do?

3. Where does Minh live?

4. How many people are there in his family?

Đáp án:

1. He is forty two years old.

2. She is a teacher.

3. He live in Danang city.

4. There are four people in his family.

IV. Do as directed:

1. What is that? (Change into plural)

2. My brother/ live/ Hue City. (rewrite the sentence)

3. They are windows. (Make the question)

4. is/ it/ eraser/ my/ not (Rearrange the sentence)

5. It’s a pen. (Change into plural)

6. He’s a doctor.(Make the question)

7. his/ those/ books/ are? (Rearrange the sentence)

8. How many teachers are there in your classroom? (Answer the question)

Đáp án

1. What are those?

2. My brother lived in Hue city.

3. What are they?

4. It is not my eraser.

5. They are pens.

6. What does he do?

7. Are those his books?

8. There is one teacher.

Trên đây là Đề kiểm tra 1 tiết môn Anh 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
23 7.187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 Xem thêm