Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Quang Trung - Hải Phòng

Trang 1/6 - Mã đề thi 436
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Môn TOÁN - NĂM HỌC 2018-2019
Thi gian làm bài 90 phút, không k giao đề
Câu 1. Cho hai đường thẳng song
1
:5 7 4 0dxy
2
:5 7 6 0dxy
. Phương trình đường thẳng
song song cách đều
1
d
2
d
A.
5740xy
B.
5750xy
C.
5730xy
. D.
5720xy
Câu 2. Cho khối lăng trụ tam giác đều cạnh đáy bằng
a
chiều cao bằng 3a. Tính thể tích
V
của khối
lăng trụ đã cho.
A.
3
33
2
a
V
B.
3
3
4
a
V
C.
3
33
4
a
V
D.
3
3
2
a
V
.
Câu 3. Bạn An
7 cái kẹo vị hoa quả 6 cái kẹo vị la. An lấy ngẫu nhiên ra 5 cái kẹo cho vào
hộp để tặng em gái. Tính xác suất
P
để
5
cái kẹo An tặng em gái cả vị hoa quả vị la.
A.
140
P
143
B.
79
P
156
. C.
103
P
117
D.
14
P
117
Câu 4. Cho hình chóp S. ABCD đáy hình chữ nhật,
A
Ba , 2
A
Da . SAB cân tại S nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng
()ABCD
bằng
45
. Gọi
M
trung điểm của SD. Tính theo
a
khoảng cách
d
từ điểm
M
đến mặt phẳng
()SAC
.
A.
1315
d
89
a
B.
21315
d
89
a
C.
1513
d
89
a
. D.
21513
d
89
a
Câu 5. Xét khối chóp S. ABC đáy ABC tam giác đều, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ
A
đến
mặt phẳng
()SBC
bằng
2
. Gọi
góc giữa 2 mặt phẳng
()SBC
()
A
BC
. Tính
cos
khi thể tích
khối chóp S. ABC nhỏ nhất.
A.
2
cos
3
. B.
5
cos
3
C.
2
cos
3
D.
3
cos
3
Câu 6. Cho khối lăng trụ ABCD. A'B'C'D' thể ch bằng 12, đáy ABCD hình vuông tâm
O
. Tính thể
tích khối chóp A'. BCO.
A.
3
B.
4
C.
2
D.
1
.
Câu 7. Cho hai tập hợp
C(0;)A 
,
C(;5)(2;)B 
. Xác định tập
A
B
.
A.
(2;0)]AB
. B.
(5;2)AB
C.
(5;0]AB
D.
[5;2]AB
Câu 8. Gọi m, n lần lượt GTLN GTNN của hàm số
215sin 204cos
34
yx x
 

 
 
. Khi đó
mn
bằng
A. 2018 B.
0 C. 421. D.
11
Câu 9. Cho hàm số đạo hàm liên tục trên
đồ thị hàm số

yfx
như hình bên.
Xét hàm số
2
3gx f x các mệnh đề sau
Trường THPT QUANG TRUNG
----------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trang 2/6 - Mã đề thi 436
(I) Hàm số
g
x ba điểm cực trị.
(II) Hàm số
g
x đạt cực tiểu tại
0x
.
(III) Hàm số
g
x
đạt cực đại tại 2x .
(IV) Hàm số
g
x
đồng biến trên khoảng
2;0
.
(V)
Hàm số
g
x
nghịch biến trên khoảng
1;1
.
bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?
A.
2
B. 3 C.
1
D.
4
.
Câu 10.
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để hàm số
32
21yx xmx đạt cực tiểu tại 1x 
.
A.
1m 
. B.
1m 
C.
1m 
D.
1m 
Câu 11.
Cho đường tròn
22
(): 2 6 5 0Cx y x y. Tiếp tuyến của
()C
song song với đường thẳng
:2150dx y
phương trình
A.
20; 2100 xy xy
B.
210; 230xy xy 
C.
20; 2100 xy xy
D.
210; 230xy xy 
.
Câu 12.
Cho hình bát diện đều cạnh
a
. Gọi
S
tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đều đó.
Hãy
tính
S
.
A.
2
43Sa B.
2
3Sa . C.
2
8Sa
D.
2
23Sa
Câu 13.
Cho G trọng m tam giác ABC I trung điểm cạnh BC. Hãy chọn đẳng thức đúng.
A.
2GA GI

B.
1
3
IG AI
 
C.
2GB GC GI

. D.
2
3
GA AI

Câu 14.
Số nghiệm của phương trình
22
cos sin 2 2 cos
2
x
xx




trên khoảng

0;3
bằng
A.
4
. B.
1
C.
3
D.
2
Câu 15.
Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh
a
, cạnh bên tạo với đáy
một góc
60
. Gọi
M
trung điểm SC. Mặt phẳng qua AM song song với BD cắt SB tại
E
cắt SD
tại
F
. Tính thể ch
V
của khối chóp S. AEMF.
A.
3
6
6
a
V
B.
3
6
18
a
V
. C.
3
6
36
a
V
D.
3
6
9
a
V
Câu 16.
Học sinh
A
thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút,
một
nút được ghi một số tự nhiên từ
0
đến
9
không hai t nào được ghi cùng một số. Để mở cửa
cần nhấn
3
nút liên tiếp khác nhau sao cho
3
số trên
3
nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy tăng
tổng bằng 10. Học sinh
B
chỉ nhớ được chi tiết
3
nút tạo thành dãy số tăng. Tính xác suất để
B
mở
được cửa phòng học đó biết rằng nếu bấm sai
3
lần liên tiếp của sẽ tự động khóa lại (không cho mở nữa).
A.
189
1003
B.
1
5
C.
631
3375
. D.
1
15
Câu 17.
Cho cấp số cộng

n
u biết
1
5u 
,
2d
. Số 93 là số hạng thứ bao nhiêu?
A.
100 B. 44 C. 50. D. 75
Câu 18.
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai điểm
(0;2), ( 2;1)MN
véc-tơ
(2017; 2018)v 
. Phép
tịnh tiến
T
v
biến M, N tương ứng thành M', N' thì độ dài đoạn thẳng M'N' là
A.
11MN

. B. 5MN

C. 10MN

D. 13MN

Câu 19.
Hàm số nào sau đây không đồng biến trên
; 
A.
3
2yx
B.
53
1yx x
C.
1
2
x
y
x
. D.
1yx
Câu 20.
Hàm số
42
23yx x
bao nhiêu điểm cực trị?
Trang 3/6 - Mã đề thi 436
A.
1
B.
2
. C. 3 D. 0
Câu 21.
Cho hình chóp S. ABCD đáy ABCD hình thoi tâm O . Biết SA SC SB SD . Khẳng
định nào dưới đây sai?
A.
A
CSD B. BD SA C.
()CD SBD
. D.
()SO ABCD
Câu 22.
Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số
2
2
32
5
xx
y
x
mx m


không tiệm
cận đứng bằng bao nhiêu?
A.
15
B. 12 C. 15.
. D.
12
Câu 23.
Cho m số
32
() 3
f
xx xm . Hỏi bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
( 2018)mm
để
với mọi bộ ba số phân biệt
,,abc

1; 3
thì
(), (), ()
f
afbfc
độ dài ba cạnh của một tam giác.
A.
2011 B. 2012 C. 2018 D. 2010.
Câu 24. Đồ thị hàm số
21
()
3
x
yfx
x


bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
3 B.
2
C. 0 . D.
1
Câu 25.
Cho hình lăng trụ ABC. A'B'C' có ABC là tam giác vuông tại
A
. Hình chiếu của A' lên
()ABC
trung điểm của BC. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ ABC. A'B'C' biết
A
Ba
, 3
A
Ca ,
2
A
Aa
.
A.
3
39
12
a
V
B.
3
3Va . C.
3
33Va D.
3
3
2
a
V
Câu 26.
Bình
A
chứa
3
quả cầu xanh,
4
quả cầu đỏ
5
quả cầu trắng. Bình
B
chứa
4
quả cầu xanh,
3
quả cầu đỏ 6 quả cầu trắng. Bình C chứa 5 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ
2
quả cầu trắng. Từ mỗi
bình lấy một quả cầu. bao nhiêu cách lấy để cuối cùng được
3
quả màu giống nhau.
A.
150 B. 180 C. 60 D. 120
Câu 27.
Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là nh thang vuông tại
A
,22,22
B
AD AB BC CD a . Hình chiếu của
S
lên mặt đáy trung điểm
M
của cạnh CD. Khoảng
cách từ trọng tâm
G
của tam giác SAD đến mặt phẳng
()SBM
bằng
A.
10
15
a
B.
310
15
a
C.
310
5
a
D.
410
15
a
.
Câu 28.
Tìm tất cả các giá tr của tham số
m
để hàm số
2
2
mx
y
x
m
đồng biến trên mọi khoảng xác định
của hàm số.
A.
22m
B.
22m
.
C.
2m 
hoặc
2m
D.
2m 
hoặc
2m
Câu 29.
Cho hàm số
322
() 3 3( 1)
f
xx mx m x
. Tìm
m
để hàm số
()
f
x
đạt cực đại tại
0
1x
.
A.
0m
2m
B.
2m

Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Quang Trung - Hải Phòng, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 331
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm