Đề kiểm tra định kì môn Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Hiệp Hòa số 2 - Bắc Ninh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 2
2018-2019
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 1
Môn: Hóa Học 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(30 câu trắc nghiệm)
đề thi 357
Họ, tên thí sinh:.......................................................................................Lớp: .............................
u 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,056 gam este X thu được 2,112 gam CO
2
0,864 gam H
2
O. Công thức phân tử của
este
A. C
4
H
8
O
2
B. C
4
H
8
O
4
C. C
3
H
6
O
2
D. C
2
H
4
O
2
Câu 2: Phản ứng giữa xenlulozơ với chất nào dưới đây dùng để sản xuất thuốc súng không khói
A. HNO
3
/H
2
SO
4
đặc B. CS
2
/NaOH C. (CH
3
CO)
2
O D. CH
3
COOH
Câu 3: Chất nào dưới đây thuộc loại polisaccarit.
A. saccarozơ. B. fructozơ C. glucozơ D. Tinh bột
Câu 4: Thủy phân một trieste thu được glixerol 2 axit C
2
H
5
COOH C
15
H
31
COOH ( 2 axit tỉ lệ mol
tương ứng 1:2). Số trieste thỏa mãn là.
A. 6 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 5: Etyl axetat công thức là.
A. CH
3
COOCH=CH
2
B. CH
3
COOC
2
H
5
C. CH
3
COOCH
3
D. C
2
H
5
COOCH
3
Câu 6: Glucozơ không thuộc loại
A. monosaccarit. B. cacbohiđrat. C. hợp chất tạp chức. D. đisaccarit.
Câu 7: Thuỷ phân hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở X với 200ml dung dịch NaOH 2M (vừa đủ) thu
được 18,4 gam ancol Y 32,8 gam một muối Z. Tên gọi của X
A. Metyl axetat B. Etyl axetat C. Propyl axetat D. Etyl fomat
Câu 8: Khi thủy phân chất nào dưới đây không thu được ancol.
A. CH
3
COOCH
2
-CH=CH
2
B. (CH
3
COO)
2
C
2
H
4
C. CH
3
COOCH
3
D. CH
3
COOC
6
H
5
Câu 9: Cho các nhận xét sau, nhận xét nào sai
A. Khi thủy phân saccarozơ thu được sản phẩm khả năng tham gia phản ứng tráng bạc
B. Nhỏ dung dịch I
2
vào miếng bánh thì sẽ xuất hiện màu xanh tím
C. Tinh bột xenlulozơ đồng phân của nhau
D. Amilopectin polisaccarit cấu trúc phân nhánh
Câu 10: Cho các nhận xét sau:
(1) Thủy phân este no hở, đơn chức luôn thu được ancol.
(2) Glucozơ saccarozơ đồng phân của nhau.
(3) Khi thủy phân xenlulozơ tinh bột đều thu được glucozơ.
(4) phòng hóa este bằng NaOH luôn thu được phòng.
(5) 1mol triolein thể cộng tối đa 3 mol H
2
.
(6) amilopectin một dạng tinh bột cấu trúc phân nhánh.
(7) Xenlulozơ polisaccarit không phân nhánh.
Số nhận xét đúng
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 11: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được CH
3
COONa C
2
H
5
OH. Công thức của X
A. CH
3
COOCH
3
. B. C
2
H
5
COOCH
3
. C. C
2
H
3
COOC
2
H
5
. D. CH
3
COOC
2
H
5
Câu 12: Khối lượng axit nitric cần dùng phản ứng với xenlulozơ để tạo thành 62,37 kg xenlulozơ trinitrat. Biết
hiệu xuất phản ng đạt 90%.
A. 44,100 kg B. 35,721 kg C. 39,690 kg D. 42,320 kg
Câu 13: Thủy phân hoàn toàn dung dịch chứa m gam saccarozơ được dung dịch X. Cho toàn bộ X phản ứng
với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư. Sau phản ứng thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m :
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Đáp án khác B. 17,1 C. 4,5 D. 34,2
Câu 14: Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit, thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, nhiều trong gỗ.
Công thức của xenlulozơ
A. C
11
H
22
O
11
. B. (C
6
H
10
O
5
)n. C. C
2
H
4
O
2
. D. C
6
H
12
O
6
.
Câu 15: Cho 11 g etyl axetat tác dụng với 150ml KOH 1M sau phản ứng thu được dung dịch Y, cô cạn dung
dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 12,0. B. 15,4 C. 13,4 D. 14,5
Câu 16: Glucozơ dùng để tráng ruột phích. Dung dịch chứa m gam glucozơ tác dụng với AgNO
3
/NH
3
thu được
16,2 g Ag. Giá trị của m là:
A. 7,85 B. 6,75 C. 13,5 D. 27 g
Câu 17: X một cacbohiđrat, trong y học dung dịch chất X dùng để làm thuốc ng lực còn trong công nghiệp
được dùng tráng ruột phích. X chất nào dưới đây.
A. Saccarozơ B. Glucozơ C. Fructozơ D. Chất béo
Câu 18: Phản ứng đặc trưng của este
A. phản ứng cộng B. phản ứng axit bazơ
C.
phản ứng este hóa
D.
phản ứng thủy phân
Câu 19: Chất nào dưới đây ứng dụng dùng để sản xuất phòng.
A. Saccarozơ B. Tinh bột C. Chất béo D. Axit axetic
Câu 20: Tristearin một chất béo khi phòng hóa bằng NaOH thu được muối X ancol Y. X Y lần lượt
là. A. C
17
H
33
COONa C
3
H
5
(OH)
3
B. C
15
H
31
COONa C
3
H
5
OH
C. C
17
H
31
COONa C
2
H
4
(OH)
2
D. C
17
H
35
COONa C
3
H
5
(OH)
3
Câu 21: Đun nóng 18 g axit axetic vi 9,2 g ancol etylic có mặt H
2
SO
4
đặc xúc c. Sau phn ng thu đưc 12,32g
este. Hiệu sut của phn ứng :
A. 35,42% B. 70% C. 46,67% D. 92,35%
Câu 22: Khi thủy phân tinh bột thu được monosaccarit nào dưới đây?
A. Ancol etylic B. Saccarozơ C. Glucozơ D. Fructozơ
Câu 23: Nguyên liệu để sản xuất đường saccarozơ
A.
Cây mía
B.
Cây lúa
C.
Củ sắn
D.
Cây tre
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 8,88 gam một este X thu được 8,064 lít CO
2
(đktc) 6,48 gam H
2
O. Nếu thủy
phân hoàn toàn 22,2 gam X bằng NaOH thu được 20,4 g muối. Tên gọi của X
A. metyl propionat B. etyl fomat C. metyl axetat D. etyl axetat
Câu 25: Saccarozơ glucozơ đều
A. phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
B. phản ứng với AgNO
3
trong dung dịch NH
3
, đun nóng.
C. phản ứng với dung dịch NaCl.
D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
Câu 26: C
5
H
10
O
2
bao nhiêu đồng phân este khi phòng hóa bằng NaOH thu được muối Natri axetat
(CH
3
COONa). A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 27: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ mạch hở ( đều chứa C, H, O) trong phân tử mỗi chất đều 2 nhóm
trong số các nhóm –CHO, -CH
2
OH, -COOH. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 12,32 lít CO
2
(đktc)
7,2 gam H
2
O. Cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 3,08 lít H
2
(đktc). Mặt khác , cho m gam X phản ứng
hoàn toàn với lượng AgNO
3
/NH
3
, thu được 59,4 gam Ag. Giá tr của m là.
A. 18,25 B. 17,1 C. 18,6 D. 16,4
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O
2
, sinh ra 0,5 mol H
2
O. Nếu thủy
phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt khác a
mol X làm mất màu vừa đủ 0,06 mol brom trong dung dịch. Giá tr của a
A. 0,02. B. 0,012. C. 0,03. D. 0,01
Câu 29: Hn hp M gm axit cacboxylic đơn chc X, ancol đơn chc Y và este Z to bi X và Y. Cho 9,3 gam M phn
ng va đủ vi 75 ml NaOH 1M, đun nóng, thu đưc 0,06 mol Y. Mt khác, đt cháy hoàn toàn cùng mt lượng M như
trên thu đưc 20,46 g CO
2
và 7,56 g H
2
O. Phn trăm s mol ca X trong M giá tr gn nht vi giá tr nào sau đây.
A. 37,0% B. 32,0% C. 57,0% D. 43,0%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 30: Cho m gam glucozơ tác dụng với lượng dung dịch AgNO
3
/NH
3
thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên
men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO
2
thu được hấp thụ vào nước vôi trong t lượng kết tủa thu
được là: A. 80 gam B. 60 gam. C. 40 gam. D. 20 gam.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Xem thêm các i tiếp theo tại: https://vndoc.com/giai-sbt-hoa-hoc-12

Đề kiểm tra định kì môn Hóa học 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra định kì môn Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Hiệp Hòa số 2 - Bắc Ninh, tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 1.140
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm