Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Lại Sơn - Kiên Giang

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT LẠI SƠN
KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I
MÔN TOÁN
Thi gian làm bài : 45 Phút
Họ tên: ............................................... Số báo danh: .................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Câu 1. Các khoảng đồng biến của hàm số
32
231yx x là:
A.

;0 ; 1;  B.

0;1 C.
1;1 D.
Câu 2. Hàm số
2
1
x
y
x
nghịch biến trên các khoảng:
A.

;1 ; 1;  B.

1;  C.

1; D.
\1 .
Câu 3: Với giá trị nào của m thì hàm số
32
1
22
3
yxxmx
nghịch biến trên tập xác
định của nó?
A.
4m B. 4m C. 4m D. 4m
Câu 4: Tìm điểm cực tiểu
CT
x
àm số
32
yx 3x 9x
A.
CT
x0
B.
CT
x1
C.
CT
x1
D.
CT
x3
Câu 5: Hàm số
23
1
x
y
x
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A.
3
B.
0
C.
2
D.
1
Câu 6: Cho hàm số y = x
3
– 2mx + 1. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 ?
A. m =
2
3
. B. m =
3
2
. C. m = -
2
3
. D. m = -
3
2
Câu 7: Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số
42
13yx x
trên đoạn [2;3]
A.
51
4
m
. B.
49
4
m
. C.
13m
D.
51
2
m
Câu 8: Cho hàm số

32
33yx x .Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ
nhất của hàm số trên đoạn


1; 3
.Tính giá trị T = M + m .
A.
2. B. 4. C. 2. D. 0.
Câu 9: Phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
2
3
x
x
A
. y = -2 B. y = 1 C. x = 1 D. x = 2
Câu 10: Đồ thị của hàm số
2
2
4
x
y
x
có bao nhiêu tiệm cận ?
A.
0
B.
3
C.
1
. D.
2
Câu 11: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
Mã đề: 01
-2
-4
O
-3
-1
1
A.
43
3
xxy B.
3
34yx x C.
32
461yx x D. 43
23
xxy
Câu 12.
Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?
x -
1
y’ - -
y
2
2
A.
x
x
y
1
2
B.
1
12
x
x
y
C.
1
12
x
x
y
D.
12
1
x
x
y
Câu 13.
Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A.
32
24
xxy
B.
33
4
1
24
xxy
C.
33
24
xxy
D.
32
24
xxy
Câu 14: Phương trình
3
12 2 0xxm
có 3 nghiệm phân biệt khi :
A.
44m
B.
18 14m
C.
14 18m
D.
16 16m
Câu 15.Tìm
m để hàm số
32
2yx x mx
có hai cực trị.
A.
4
3
m
B.
4
3
m
C.
4
3
m
D.
4
3
m
Câu 16: Gọi
21
():
1
x
MCy
x

tung độ bằng 5. Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các trục
tọa độ Ox, Oy lần lượt tại A và B. Hãy tính diện tích tam giác OAB ?
A.
121
6
B.
119
6
C.
123
6
D.
125
6
II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)
Cho hàm số
2x
1x2
y
(C)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng -5
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT LẠI SƠN
KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I
MÔN TOÁN
Thi gian làm bài : 45 Phút
Họ tên: ............................................... Số báo danh: .................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Câu 1. Các khoảng đồng biến của hàm số
32
231yx x là:
A.

;0 ; 1;  B.

0;1 C.
1;1 D.
Câu 2. Hàm số
2
1
x
y
x
nghịch biến trên các khoảng:
A.

;1 ; 1;  B.

1;  C.

1; D.
\1 .
Câu 3: Với giá trị nào của m thì hàm số
32
1
22
3
yxxmx
nghịch biến trên tập xác
định của nó?
A.
4m B. 4m C. 4m D. 4m
Câu 4: Tìm điểm cực tiểu
CT
x
àm số
32
yx 3x 9x
A.
CT
x0
B.
CT
x1
C.
CT
x1
D.
CT
x3
Câu 5: Hàm số
23
1
x
y
x
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A.
3
B.
0
C.
2
D.
1
Câu 6: Cho hàm số y = x
3
– 2mx + 1. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 ?
A. m =
2
3
. B. m =
3
2
. C. m = -
2
3
. D. m = -
3
2
Câu 7: Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số
42
13yx x
trên đoạn [2;3]
A.
51
4
m
. B.
49
4
m
. C.
13m
D.
51
2
m
Câu 8: Cho hàm số

32
33yx x .Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ
nhất của hàm số trên đoạn


1; 3
.Tính giá trị T = M + m .
A.
2. B. 4. C. 2. D. 0.
Câu 9: Phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y =
2
3
x
x
A
. y = -2 B. y = 1 C. x = 1 D. x = 2
Câu 10: Đồ thị của hàm số
2
2
4
x
y
x
có bao nhiêu tiệm cận ?
A.
0
B.
3
C.
1
. D.
2
Câu 11: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
Mã đề: 01

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Lại Sơn - Kiên Giang, tài liệu gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập tự luận, thời gian làm bài 45. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm