Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường Lương Thế Vinh - Hà Nội

Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh
Đề thi 5 trang
đề thi 110
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
Năm học 2018-2019
Môn: Toán Lớp: 12
Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Câu 1. Cho log
a
b = 3, log
a
c = 2. Khi đó log
a
(a
3
b
2
c) bằng
A. 13. B. 5. C. 8. D. 10.
Câu 2. Tính thể tích V của khối lăng tr tam giác đều tất cả các cạnh bằng a.
A. V =
a
3
2
12
. B. V =
a
3
3
4
. C. V = a
3
. D. V =
a
3
3
12
.
Câu 3. Cho hàm số y =
1
3
x
3
+ x
2
2x + 1 đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C)
tại điểm M
1;
1
3
A. y = 3x 2. B. y = 3x + 2. C. y = x
2
3
. D. y = x +
2
3
.
Câu 4. Tìm tập xác định của hàm số y = log
2018
(3x x
2
).
A. D = R. B. D = (0; +).
C. D = (−∞; 0) (3; +). D. D = (0; 3).
Câu 5. Tìm m để hàm số f (x) =
1
3
x
3
+ mx
2
+ (m
2
4)x đạt cực đại tại x = 1.
A. m = 1; m = 3. B. m = 1. C. m = 3. D. m = 3.
Câu 6.
Đồ thị đã cho của hàm số nào?
A. y = x
4
2x
2
+ 2. B. y = x
4
+ 2x
2
2.
C. y = x
4
2x
2
+ 2. D. y = x
4
+ 2x
2
+ 2.
1 1
x
2
3
y
0
f
Câu 7.
Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên
như hình bên. Hàm số y = f (x) hàm
số nào trong các hàm sau đây?
A. y = x
4
+ 2x
2
3.
B. y =
1
4
x
4
+ 3x
2
3.
C. y = x
4
+ 2x
2
3.
D. y = x
4
2x
2
3.
x
y
0
y
−∞
1
0 1
+
0
+
0
0
+
++
44
33
44
++
Câu 8.
Cho đồ thị của ba hàm số y = a
x
, y = b
x
y = c
x
như hình vẽ
bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. b > a > c. B. a > c > b. C. c > a > b. D. c > b > a.
1
x
y
0
b
x
a
x
c
x
Trang 1/5 đề 110
Câu 9. Giá tr nhỏ nhất của hàm số f (x) =
x
2
+ x + 4
x + 1
trên đoạn [0; 2] bằng
A. 4. B. 5. C.
10
3
. D. 3.
Câu 10. Cho hình chóp đều S.ABC đáy ABC tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA = 2a.
Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.
A. V =
a
3
11
6
. B. V =
a
3
11
3
. C. V =
a
3
11
12
. D. V =
a
3
11
4
.
Câu 11. Đồ thị hàm số nào dưới đây tiệm cận ngang?
A. y =
4 x
2
x
. B. y =
x 1
x + 1
. C. y =
x
2
+ 1
x
. D. y =
x
2
1.
Câu 12. Tính thể tích V của khối tứ diện đều cạnh a.
A. V =
a
3
2
12
. B. V =
a
3
2
6
. C. V =
a
3
3
12
. D. V = a
3
.
Câu 13.
Cho hàm số y = f(x)
bảng biến thiên như hình bên.
Số nghiệm của phương trình
f(x) 3 = 0
A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.
x
y
0
y
−∞
1
3
+
+
0
0
+
−∞−∞
44
22
++
Câu 14. Hình bát diện đều bao nhiêu cạnh?
A. 8. B. 24. C. 16. D. 12.
Câu 15. Mặt phẳng (A
0
BC) chia khối lăng tr ABC.A
0
B
0
C
0
thành các khối đa diện nào?
A. Một khối chóp tứ giác một khối chóp tam giác.
B. Hai khối chóp tam giác.
C. Hai khối chóp tứ giác.
D. Một khối chóp tam giác một khối chóp ngũ giác.
Câu 16.
Cho hàm số y = f(x)
bảng biến thiên như hình bên.
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm
nào?
A. x = 2. B. x = 1.
C. x = 0. D. x = 1.
x
y
0
y
−∞
1
0 1
+
+
0
0
+
0
−∞−∞
22
11
22
−∞−∞
Câu 17.
Hình v bên đồ thị của hàm số nào trong các hàm
số dưới đây?
A. y =
1 x
x
. B. y =
x 1
x + 1
.
C. y =
x 1
x
. D. y =
1 x
x + 1
.
1 1
x
y
0
Câu 18. Cho khối lăng tr đáy hình vuông cạnh a
2 chiều cao bằng 4a. Thể tích
của khối lăng tr đã cho bằng
A. 8a
3
. B.
16a
3
3
. C. 4a
3
. D. 16a
3
.
Trang 2/5 đề 110
Câu 19. Cho biểu thức P = x
1
2
.x
1
3
.
6
x với x > 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. P = x. B. P = x
11
6
. C. P = x
7
6
. D. P = x
5
6
.
Câu 20. Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông
góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết SB = 2a.
A.
a
3
2
. B.
a
3
3
2
. C.
a
3
4
. D.
a
3
3
4
.
Câu 21. Đường thẳng d : y = 3x + 1 cắt đồ thị (C) của hàm số y =
2x
2
2x + 3
x 1
tại hai
điểm phân biệt A, B. Tính độ dài AB.
A. AB = 4
15. B. AB = 4
2. C. AB = 4
10. D. AB = 4
6.
Câu 22. Số các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
x + 3 2
x
2
1
A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
Câu 23. Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông cân tại B AB = 2a. Tam
giác SAB đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp
S.ABC.
A. V =
a
3
3
4
. B. V =
a
3
3
3
. C. V =
a
3
3
12
. D. V =
2a
3
3
3
.
Câu 24. Cho một khối lập phương diện tích toàn phần bằng 96cm
2
. Tính thể tích khối
lập phương đã cho.
A. 48
6cm
3
. B.
32
3
cm
3
. C. 96cm
3
. D. 64cm
3
.
Câu 25. Cho a số thực dương bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. log
5
(5a) = log
5
a. B. log
5
(5a) = 1 + a.
C. log
5
(5a) = 1 + log
5
a. D. log
5
(5a) = 5 + log
5
a.
Câu 26. Tìm tập xác định D của hàm số y = (x
2
3x + 2)
1
3
.
A. D = (−∞; 1) (2; +). B. D = (−∞; +).
C. D = (−∞; +) \ {1, 2}. D. D = [1; 2].
Câu 27. Tính đạo hàm của hàm số y = 2018
x
ln x với x > 0.
A. y
0
= 2018
x
ln 2018 ln x +
1
x
. B. y
0
= 2018
x
1
x
ln 2018.
C. y
0
= 2018
x
ln 2018 +
1
x
. D. y
0
= 2018
x
ln x +
1
x
.
Câu 28. Cho hình lăng tr ABC.A
0
B
0
C
0
đáy tam giác đều cạnh a, góc giữa cạnh bên
mặt phẳng đáy bằng 30
0
. Hình chiếu của A
0
xuống (ABC) trung điểm BC. Tính thể
tích khối lăng tr ABC.A
0
B
0
C
0
.
A.
a
3
3
8
. B.
a
3
8
. C.
a
3
3
24
. D.
a
3
3
4
.
Câu 29. Số nguyên dương lớn nhất không vượt quá A =
2
2018
3
1272
A. 1. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 30. Cho hình chóp đều S.ABC đáy ABC tam giác đều cạnh AB = a, góc giữa
mặt bên với mặt phẳng đáy bằng 60
0
. Tính bán kính mặt cầu đi qua bốn đỉnh của hình
chóp S.ABC.
A.
a
3
2
. B.
7a
12
. C.
7a
16
. D.
a
2
.
Câu 31. Giá tr lớn nhất của hàm số y = 2 sin
2
x cos x phân số tối giản dạng
a
b
với
a, b các số nguyên dương. Tìm a b.
A. 8. B. 9. C. 7. D. 10.
Trang 3/5 đề 110

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường Lương Thế Vinh - Hà Nội, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.000
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm