2 Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2022

2 Đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 11 - 15 lớp 5 chương trình mới giúp các em kiểm tra kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

*** Tham khảo thêm: 15 đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án - Đề số 1

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. A. call B. fall C. shall D. wall

2. A. clown B. down C. own D. town

3. A. above B. glove C. love D. move

4. A. cow B. show C. know D. throw

5. A. clear B. bear C. hear D. dear

II. Choose the correct answer.

1. What are you _________?

A. do

B. doing

C. did

2. Why shouldn’t I play with the _____? – Because you may burn yourself.

A. knife

B. stove

C. ball

3. I have to visit the ________ because of my toothache.

A. doctor

B. surgeon

C. dentist

4. They should not jump into the water. They may _______.

A. drown

B. hot

C. crawl

5. What do you _____ of the story? – I think it is interesting.

A. know

B. understand

C. think

III. Read and match.

1. Don’t play with the matches!A. You may fall off the bike.
2. Don’t swing too fast!B. You may get a burn.
3. Don’t play with the knife!C. It may bite you.
4. Don’t play with a strange dog!D. You may get a cut.
5. Don't ride your bike too fast!E. You may fall off the swing.

IV. Read the passage and write True or False. 

My name is Peter. My hobby is reading. I spend hours reading books. There are always interesting stories to read and things to learn. My dad read to me before going to bed when I was a little boy. The stories were full of witches, fairies, princes, princesses,.… and other fascinating characters. I liked to imagine that I was the knight who saved the princess locked in a tower.

I prefer other types of stories now because I’m older. I particularly enjoy reading action and adventure stories. It’s fun to believe that I’m the hero who fights the bad guys! And I’m also interested in real life stories because they make me think and imagine my reactions to many different situations in life. I think reading is a really interesting and exciting experience!

1. His father read fairy stories to him before bedtime.

2. He imagined that he was the knight.

3. He prefers action, adventure and real life stories when he grows up.

4. He likes fairy stories very much.

5. He thinks reading is a really boring experience.

ĐÁP ÁN

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - B;

II. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - C;

III. Read and match.

1 - B; 2 - E; 3 - D; 4 - C; 5 - A;

IV. Read the passage and write True or False.

1 - True; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - False;

Google dịch

Tên của tôi là Peter. Sở thích của tôi là đọc. Tôi dành hàng giờ để đọc sách. Luôn có những câu chuyện thú vị để đọc và những điều cần học hỏi. Cha tôi đọc cho tôi nghe trước khi đi ngủ khi tôi còn là một cậu bé. Những câu chuyện đầy phù thủy, tiên nữ, hoàng tử, công chúa,… và những nhân vật hấp dẫn khác. Tôi thích tưởng tượng rằng tôi là hiệp sĩ đã cứu công chúa bị nhốt trong một tòa tháp.

Bây giờ tôi thích những thể loại truyện khác hơn vì tôi đã lớn hơn. Tôi đặc biệt thích đọc những câu chuyện hành động và phiêu lưu. Thật vui khi tin rằng tôi là người hùng chiến đấu với kẻ xấu! Và tôi cũng quan tâm đến những câu chuyện đời thực vì chúng khiến tôi suy nghĩ và tưởng tượng ra phản ứng của mình trước nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống. Tôi nghĩ đọc sách là một trải nghiệm thực sự thú vị và hấp dẫn!

Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 có đáp án - Đề số 2

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. A. thankB. thatC. thisD. those
2. A. costB. mostC. postD. roast
3. A. armB. charmC. farmD. warm
4. A. comeB. homeC. someD. none
5. A. manB. fanC. tableD. fat

II. Choose the correct tense of the verbs.

1. The sun (set) …………….in the West.

2. It usually (rain) …………….....in the winter.

3. They (build) …………………..the building at the moment.

4. Bees (make) …………………..honey.

5. They (get) …………………….on the scale now.

III. Look and read. Write the correct words next to their descriptions.

pilot; backache; watermelon; dentist;

1. It is a person who flies a plane. ____________

2. You have a pain in your back. ____________

3. It has hard, dark green skin, red flesh and black seeds. ____________

4. It is a person who looks after your teeth. ____________

IV. Read the passage and circle A, B or C.

SNOW WHITE AND SEVEN DWARFS

Once upon a time, in a faraway kingdom, there was a beautiful princess with rosy lips and black hair. Her name was Snow White. She had a cruel stepmother who was a witch. Her stepmother considered herself to be the prettiest. Her magic mirror always told her that when she asked it. One day, when she asked the mirror again, it pronounced Snow White. The stepmother became jealous. She ordered a hunter to take Snow White into the forest to kill her but he set her free. Snow White wandered through the forest alone till she saw a house in which seven dwarfs lived. She told them her sad story and then they let her stay there with them.

One day, the stepmother asked the mirror the question again. She was shock when she knew that Snow White was still alive. She dressed up as an old beggar and went to the dwarfs’ house with a basket of apples. She cheated Snow White to eat a poisonous apple. When the dwarfs went home, they found her lying on the floor. They placed her into a glass coffin. A young prince passed through the forest and saw Snow White lying in the glass coffin. He fell in love with her and kissed her. Snow White opened her eyes and an apple chunk flew out of her throat. The prince asked her to marry him and she said yes.

1. Snow White had __________

A. red lips and brown hair

B. pink lips and blond hair

C. rosy lips and black hair

2. _________ had a magic mirror.

A. Snow White

B. The stepmother

C. The hunter

3. The stepmother wanted to kill Snow White because she _________

A. was jealous of her beauty

B. cheated Snow White to eat a poisonous apple

C. ordered a hunter

4. Snow White lived with _________ in the house in the woods.

A. the dwarfs

B. the prince

C. the beggar

5. Snow White lived again thanks to _________

A. the dwarfs’ glass coffin

B. the stepmother’s apple

C. the prince’s kiss

V. Use these words to make a complete sentence.

1. I’d/ like/ be/ doctor/ the future.

________________________________________________.

2. My grandpa/ do/ gardening/ free time.

_________________________________________________.

3. King Hung/ hear/ the story/ Mai An Tiem/ let/ family/ back home.

______________________________________________________.

4. What/ you/ think/ the elder brother/ The Golden Starfruit Tree?

______________________________________________________?

ĐÁP ÁN

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. A2. D3. D4. B5. C

II. Choose the correct tense of the verbs.

1. sets2. rains3. are building4. make5. are getting

III. Look and read. Write the correct words next to their descriptions.

1. pilot2. backache3. watermelon4. dentist

IV. Read the passage and circle A, B or C.

1. C2. B3. A4. A5. C

Google dịch

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một nàng công chúa xinh đẹp với đôi môi hồng và mái tóc đen. Tên cô ấy là Bạch Tuyết. Cô có một người mẹ kế độc ác là một phù thủy. Mẹ kế tự cho mình là người xinh đẹp nhất. Gương thần của cô ấy luôn nói với cô ấy điều đó khi cô ấy hỏi nó. Một ngày nọ, khi cô hỏi lại chiếc gương, nó nói rằng là Bạch Tuyết. Mẹ kế trở nên ghen tuông. Cô ra lệnh cho một thợ săn đưa Bạch Tuyết vào rừng để giết cô nhưng anh ta đã thả cô ra. Bạch Tuyết lang thang trong rừng một mình cho đến khi cô nhìn thấy một ngôi nhà có bảy chú lùn ở. Cô ấy kể cho họ nghe câu chuyện buồn của mình và sau đó họ để cô ấy ở lại đó với họ.

Một hôm, người mẹ kế hỏi lại chiếc gương câu hỏi. Cô đã rất sốc khi biết rằng Bạch Tuyết vẫn còn sống. Cô ấy hóa trang thành một người ăn xin già và đến nhà của những chú lùn với một giỏ táo. Cô đã lừa Bạch Tuyết để ăn một quả táo độc. Khi những người lùn đi về nhà, họ thấy cô ấy nằm trên sàn nhà. Họ đặt cô vào một chiếc quan tài bằng thủy tinh. Một hoàng tử trẻ đi qua khu rừng và nhìn thấy Bạch Tuyết đang nằm trong quan tài thủy tinh. Anh yêu cô và hôn cô. Bạch Tuyết mở mắt và một miếng táo bay ra khỏi cổ họng. Hoàng tử yêu cầu cô kết hôn với anh ta và cô ấy nói đồng ý.

V. Use these words to make a complete sentence.

1. I’d like to be a doctor in the future.

2. My grandpa does the gardening in his free time.

3. King Hung heard the story about/of Mai An Tiem and let his family come back home.

4. What do you think about/of the brother in “The Golden Starfruit Tree”?

Trên đây là 2 Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, ....được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
46 14.839
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm