Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra Hóa 9 học kì 2 năm học 2021 (số 2)

Đề thi Hóa 9 cuối kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Hóa 9 học kì 2 năm 2021 (số 2) được VnDoc biên soạn với nội dung cơ bản chương trình Hóa học 9. Phần trắc nghiệm 4 điểm với 10 câu hỏi sẽ đi vào các dạng câu hỏi lí thuyết bài tập áp dụng tính toán nhanh, phần tự giúp sẽ giúp đánh giá khả năng giải bài bài cũng như cách trình bày của các em. Đề thi đưa ra giúp các em làm quen với cấu trúc, dạng câu hỏi sẽ có trong đề thi cuối kì 2.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 2

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng

Câu 1. Trong phân tử metan có

A. 4 liên kết đơn C-H

B. 1 liên kết đôi C=H và 3 liên kết đơn C-H

C. 2 liên kết đôi C=O và 2 liên kết đơn C-H

D. 1 liên kết đôi C=H và 3 liên kết đơn C-H

Câu 2. Đốt cháy 1 hydrocacbon được nH2O gấp đôi nCO2. Tìm công thức hydrocacbon đó là:

A.C2H6

B. CH4

C. C2H4

D. C2H2

Câu 3. Số công thức cấu tạo mạch hở của rượu có công thức C4H8O là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:

A. CH4 làm mất mất màu dung dịch brom

B. C2H4 tham gia phản ứng thế với clo tương tư như CH4

C. CH4 và C2H4 đều tham gia phản ứng cháy sinh ra CO2 và H2O

D. CH4 và CO2 đều có phản ứng trùng hợp

Câu 5. Hợp chất Y là chất lỏng không màu, có nhóm – OH trong phân tử, tác dụng với kali nhưng không tác dụng với kẽm. Y là

A. NaOH.B. CH3COOH.C. Ca(OH)2.D. C2H5OH.

Câu 6. Dãy chất tác dụng với axit axetic là:

A. CuO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4; C2H5OH.

B. CuO; Cu(OH)2; Zn; H2SO4; C2H5OH.

C. CuO; Cu(OH)2; Zn; Na2CO3 ;C2H5OH.

D. CuO; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

Câu 7. Cho sơ đồ sau:

CH2 = CH2 + H2O \overset{}{\rightarrow} X

X + Y \overset{}{\rightarrow} CH3COO-C2H5 + H2O

X + O2 \overset{}{\rightarrow} Y + H2O

Vậy X, Y có thể là:

A. C2H6, C2H5OH.

B. C2H5OH, CH3COONa.

C. C2H5OH, CH3COOH.

D. C2H4, C2H5OH.

Câu 8. Cặp chất tồn tại được trong một dung dịch là (không xảy ra phản ứng hóa học với nhau)

A. CH3COOH và NaOH.

B. CH3COOH và H3PO4.

C. CH3COOH và Ca(OH)2.

D. CH3COOH và Na2CO3.

Câu 9. Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được

A. glixerol và một số loại axit béo.           B. glixerol và một loại axit béo.

C. glixerol và một muối của axit béo.       D. glixerol và xà phòng

Câu 10. Aminoaxit (A) chứa 13,59% nitơ về khối lượng. Công thức phân tử của aminoaxit là

A. C3H7O2N.                   B. C4H9O2N.

C. C5H11O2N.                  D. C6H13O2N.

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển đối hóa học sau:

C12H22O11 \overset{(1)}{\rightarrow} C6H12O6 \overset{(2)}{\rightarrow} C2H5OH \overset{(3)}{\rightarrow} CH3COOH \overset{(4)}{\rightarrow} CH3COOC2H5

Câu 2. (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất sau: C2H5OH, C6H12O6, C12H22O11

Câu 3. (2 điểm) Hỗn hợp A gồm metan và etilen. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp A (đktc) rồi cho sản phẩm đi qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư tạo ra 27,58 gam kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học?

b) Tính thành phần, phần trăm thể tích hỗn hợp ban đầu

(Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1)

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 9 (số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

12345678910
ABCCDCCBAB


Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

(1) C12H22O11 + H2O \overset{}{\rightarrow} C6H12O6 + C6H12O6

(2) C6H12O6 \overset{men}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow}CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH(l) +C2H5OH(l) \overset{H_{2}SO_{4},t^{\circ }  }{\rightleftharpoons} CH3COOC2H5(l) + H2O(l)

Câu 2. (2 điểm)

Trích mẫu thử ra ống nghiệm và đánh số thứ tự.

Cho các dung dịch trên tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, chất nào có phản ứng tráng bạc tạo thành kết tủa bạc là C6H12O6

C6H12O6(dd) + Ag2O (dd) \overset{NH_{3} }{\rightarrow}C6H12O7 (dd) + 2Ag(r)

Cho vài giọt dung dịch H2SO4 vào 2 dung dịch còn lại, đun nóng một thời gian rồi cho dung dịch AgNO3 trong NH3 vào, dung dịch có phản ứng tráng bạc là saccarozo

Câu 3. (2 điểm)

a) CH4 + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CO2 + H2O

C2H4 + 3O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CO2 + 2H2O

b) Gọi số mol của metan, etilen trong hỗn hợp là x, y (mol).

CH4 + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CO2 + H2O

x mol  x mol

C2H4 + 3O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CO2 + 2H2O

y mol  2y mol

Dẫn sản phẩm đốt cháy đi qua Ba(OH)2 tạo kết tủa BaCO3

CO2 + Ba(OH)2 \overset{}{\rightarrow} BaCO3 + H2O

(x + 2y)mol (x + 2y)mol

Đề thi cuối kì 2 Hóa học 9

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2021 (số 3)

 Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:

Câu 1. Nhiệt độ sôi của rượu etylic là

 1. 78,3oC
 2. 7,3oC
 3. 73,5oC
 4. 73,7oC

Câu 2. Rượu etylic có khả năng hòa tan trong nước hơn metan, etilen là do

 1. trong phân tử rượu etylic có 2 nguyên tử cacbon.
 2. trong phân tử rượu etylic có 6 nguyên tử hiđro.
 3. trong phân tử rượu etylic có nhóm – OH.
 4. trong phân tử rượu etylic có 2 nguyên tử cacbon và 6 nguyên tử hiđro.

Câu 3. Chọn câu đúng trong các câu sau

 1. Những chất có nhóm –OH và nhóm –COOH tác dụng được với KOH.
 2. Những chất có nhóm –OH tác dụng được với K.
 3. Những chất có nhóm –COOH tác dụng với KOH nhưng không tác dụng với K.
 4. Những chất có nhóm –OH và nhóm –COOH cùng tác dụng với K và KOH.

Câu 4. Hãy chọn phương trình hoá học đúng khi đun một chất béo với nước có axit làm
xúc tác

 1. (RCOO)3C3H5 + 3H2O \overset{}{\rightarrow} C3H5(OH)3 + 3RCOOH
 2. (RCOO)3C3H5 + 3H2O \overset{}{\rightarrow} 3C3H5OH + R(COOH)3
 3. 3RCOOC3H5 + 3H2O \overset{}{\rightarrow} 3C3H5OH + 3R-COOH
 4. RCOO(C3H5)3 + 3H2O \overset{}{\rightarrow} 3C3H5OH + R-(COOH)3

Câu 5. Ba gói bột màu trắng là glucozơ, tinh bột và saccarozơ. Có thể nhận biết bằng
cách nào sau đây?

 1. Dung dịch brom và Cu(OH)2.
 2. Dung dịch NaOH và dung dịch iot.
 3. Hoà tan vào nước và dung dịch HCl.
 4. Hoà tan vào nước và cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 6. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Cl2 từ MnO2 và HCl
Hóa chất lần lượt ở bình 1 và bình 2 là:

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9

 1. Dung dịch NaCl bão hòa, dung dịch H2SO4 đặc
 2. Nước cất và dung dịch H2SO4 đặc
 3. Dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl bão hòa
 4. Dung dịch H2SO4 đặc và nước cất

Câu 7. Phản ứng tráng gương là

 1. 2CH3COOH + Ba(OH)2 \overset{}{\rightarrow} (CH3COO)2Ba + 2H2O.
 2. C2H5OH + K \overset{}{\rightarrow} C2H5OK + H2
 3. C6H12O6 \overset{}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2
 4. C6H12O6 + Ag2O \overset{NH_{3} }{\rightarrow} C6H12O7 + 2Ag

Câu 8. Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là

 1. tơ tằm, bông vải.
 2. tơ tằm, sợi đay.
 3. bông vải, sợi đay.
 4. tơ tằm, tơ nilon-6,6.

Câu 9. Để thu được 1 tấn PVC thì khối lượng vinyl clorua cần dùng là (Hiệu suất phản ứng là 90%)

 1. 1 tấn
 2. 0,9 tấn
 3. 0,1 tấn
 4. 1,11 tấn

Câu 10. Biết 0,02 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,2M. Vậy X là

 1. C2H4
 2. CH4
 3. C2H2
 4. C2H6

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Hãy chọn chất thích hợp điền vào dấu (?) và hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng hóa học sau:

 1. C2H5OH + ? → C2H5OK + ?
 2. C2H5OH \overset{H_{2} SO_{4} }{\rightarrow} ? + H2O
 3. ? + Na2CO3 → CH3COONa + CO2 + ?
 4. C11H22O11 + H2O \overset{}{\rightarrow} ? + ?

Câu 2. (1 điểm) Chỉ dùng nước và một hóa chất khác, hãy phân biệt các chất sau.

Etyl axetat, ancol etylic, axit axetic

Câu 3. (3 điểm) Hỗn hợp X gồm ancol etylic và một rượu A có công thức phân tử là CnH2n+1OH. Cho 16,6 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 3,36 lít khí hidro (đktc).

a) Xác định công thức phân tử của rượu A.

b) Tính khối lượng rượu có mặt trong hỗn hợp X.

c) Viết công thức cấu tạo có thể có của rượu X.

(Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1)

Để xem hướng dẫn giải chi tiết đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 9 (số 3) tại: Đề thi Hóa học kì 2 lớp 9 năm 2021 (số 3)  

VnDoc đã giới thiệu Đề kiểm tra Hóa 9 học kì 2 năm học 2021 (số 2) có đáp án lời giải đề bao gồm các nội dung kiến thức cơ bản đã được học trong chương trình học kì 2. Đề kiểm tra chia thành 2 phần với 10 câu hỏi lí thuyết tóm gọn nội dung, phần 2 tự luận đi sâu vào từng dạng bải tập thể hiện ở 3 câu hỏi, dạng một viết phương trình hóa học, dạng 2 nhận biết, dạng 3 giải bài tập tính toán.

Đề thi này giúp củng cố luyện tập cho các em chuẩn bị bước vào kì thì cuối kì 2 đạt kết quả tốt nhất.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra Hóa 9 học kì 2 năm học 2021 (số 2). Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

  Xem thêm