Đề kiểm tra năng lực giáo viên môn Toán năm 2018 - 2019 trường Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

Trang 1/7 - Mã đề thi 357
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1
(Đề chính thức)
ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN
Môn: Toán học
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Mã đề thi 357
Câu 1: Phương trình có?
A. Một nghiệm dương B. Một nghiệm kép
C. Hai nghiệm dương D. Phương trình vô nghiệm
Câu 2: Cho Mệnh để nào sau đây đúng?
A.
B.
C.
D.
Câu 3: Giả sử tích phân
5
1
1
d .ln3 .ln5
1 3 1
I x a b c
x
(
Qcba
,,
.Khi đó:
A.
8
.
3
a b c
B.
4
.
3
a b c
C.
5
.
3
a b c
D.
7
.
3
a b c
Câu 4: Đường cong trong hình bên dưới đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
A.
3 2
3 2
y x x
B.
3 2
3 4
y x x
C.
3 2
3 4
y x x
D.
3
4
y x
Câu 5: Cho số phức z thỏa mãn Tìm môđun của số phức
A.
B.
C.
D.
Câu 6: Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?
A.
B.
C.
D.
Câu 7: Cho hàm số liên tục trên Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi đường cong
trục hoành và các đường thẳng được xác định bởi công thức nào sau đây
A.
B.
C.
D.
Câu 8: Cho hàm số
3 2
đạo hàm là hàm số
y f x
đồ thị như hình vẽ bên.
Biết rằng đồ thị hàm số
y f x
tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ dương. Hỏi đồ thị hàm số
y f x
cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng bao nhiêu?
x x 1
3 3
log 3 1 .log 3 3 6
3 3 3
log 5 ,log 6 ,log 22 .a b c
3
270
log 3 2
121
a b c
3
270
log 3 2
121
a b c
3
270
log 3 2
121
a b c
3
270
log 3 2
121
a b c
1 3i
z .
1 i
w i.z z?
w 4 2
w 2
w 3 2
w 2 2
1 3 5 7 9
; ; ; ;
2 2 2 2 2
1;1;1;1;1
8; 6; 4; 2;0
3;1; 1; 2; 4
y f x
a;b .
y f x ,
x a,x b a b
b
a
S f x dx
b
a
S f x dx
b
a
S f x dx
a
b
S f x dx
Trang 2/7 - Mã đề thi 357
A. 1. B.
2
.
3
C.
3
.
2
D.
4
.
3
Câu 9: Gọi S tập các giá trị của tham sthực m để hàm số đồng biến trên tập
xác định của nó. Biết
QbabaS ,,;
Tính tổng
A.
B.
C.
D.
Câu 10: Cho các sphức
1 2
,z z
với
0
1
z
. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức
1 2
.
w z z z
đường
tròn tâm là gốc tọa độ và bán kính bằng 1. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức
z
là đường nào sau đây?
A. đường tròn tâm là điểm biểu diễn số phức
2
1
z
z
, bán kính bằng
1
1
z
B. đường tròn tâm là gốc tọa độ, bán kính bằng
1
1
z
C. đường tròn tâm là gốc tọa độ, bán kính bằng
1
z
D. đường tròn tâm là điểm biểu diễn số phức
2
1
z
z
, bán kính bằng
1
1
z
Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai
điểm A ( 1;2;-3), B( 2;-3;1)
A.
B.
C.
D.
Câu 12: Điểm trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức . Tìm phần thực và phần ảo của số
phức .
A. Phần thực là và phần ảo là B. Phần thực là và phần ảo là
C. Phần thực là và phần ảo là D. Phần thực là và phần ảo là
Câu 13: Gọi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị m số trục hoành. Hai đường
thẳng chia thành 3 phần diện tích bằng nhau (tham khảo hình vẽ). Giá trbiểu
thức bằng
2
K a b
K 5
K 0
K 5
K 2
1
2 5
3 2
x t
y t
z t
2
3 5
1 4
x t
y t
z t
3
8 5
5 4
x t
y t
z t
1
2 5
3 4
x t
y t
z t
M
z
z
2
3 .i
2
3.
3
2 .i
3
2.
H
2
4 y x x
y m
y n
H
4 4
Trang 3/7 - Mã đề thi 357
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 14: Cho khối chóp S.ABC SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) Đáy ABC nội tiếp
trong đường tròn đường kính AC kính bằng 4a .Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC nội tiếp hình trụ
T. Tính thể tích khối trụ T
A.
4
17
3
a
B.
8
1717
3
a
C.
8
17
3
a
D.
4
1717
3
a
Câu 15: Cho số phức z. Gọi A, B lần lượt các điểm trong mặt phẳng Oxy biểu diễn các số phức z và
. Tính biết diện tích tam giác OAB bằng 8.
A.
B.
C.
D.
Câu 16: Cho hàm số f liên tục đạo hàm trên R,
0)0(,,1)(
fRxxf
thỏa mãn
2
f ' x x 1 2x f x 1.
Tính
f 3
A. 9 B. 7 C. 3 D. 0
Câu 17: Cho hình trụ có bán kính đường tròn đáy bằng chiều cao bằng 2 cm. Diện ch xung quanh
của hình trụ bằng?
A.
B.
C.
D.
Câu 18: Cho hai mặt cầu ( S
1
) và (S
2
) cùng có tâm I và bán kính lần lượt là 2 và 10 . Các điểm A,B thay
đổi trên (S
1
) còn C và D thay đổi trên (S
2
) sao cho có tứ diện ABCD. Khi thể tích khối tứ diện ABCD đạt
giá trị lớn nhất thì khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng
A. 10 B. 3 C. 5 D. 2
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng?
A.
B.
C.
D.
Câu 20: Dân số thế giới được ước tính theo công thức
.
.
n i
S Ae
trong đó A dân số của năm lấy làm
mốc, S dân ssau n năm, i tlệ tăng dân số hằng năm. Theo thống dân số thế giới tính đến tháng
01/2017, dân số Việt Nam 94,970 người và tỉ ltăng dân số 1,03%. Nếu tỉ lệ tăng dân số không
đổi thì đến năm 2020 dân số nước ta có bao nhiêu triệu người, chọn đáp án gần nhất.
A. 100 triệu người B. 100 triệu người C. 98 triệu người D. 104 triệu người
Câu 21: Cho hình chóp
.
S ABC
đáy tam giác đều cạnh
a
. Các mặt bên
,
SAB SAC
cùng vuông
góc với mặt đáy
ABC
; Góc giữa
SB
mặt
ABC
bằng
0
60
. (P) mặt phẳng đi qua AB vuông
góc với (SBC) cắt SC tại điểm D. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABD.
A.
8
3
a
B.
6
3
a
C.
9
2
3
a
D.
4
3
a
Câu 22: Trong không gian Oxyz cho 2 điểm A(1;-1;1), B(0;1;-2) điểm M thay đổi trên mặt phẳng
Oxy. Tìm giá trị lớn nhất của
A.
.
B.
. C. 6.
D.
.
320
9
T
512
15
T
405
T
75
2
T
SA a.
1
i z
z
2 2.
z
2
z
4
z
4 2
z
2
2 cm
2
8
cm
3
2
8 cm
2
4 cm
cos2x
sin 2xdx C, C
2
sin 2xdx cos2x C,C
sin 2xdx 2cos2x C,C
cos2x
sin 2xdx C,C
2
MA MB
14
14
6

Đề kiểm tra năng lực giáo viên môn Toán năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra năng lực giáo viên môn Toán năm 2018 - 2019 trường Thuận Thành 1 - Bắc Ninh. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời thầy cô tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 456
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm