Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2020 - 2021, đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 mới thường gặp giúp các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Circle the odd one out. 

1. A. coachB. shipC. trainD. beach
2. A. haveB. surfingC. watchD. play
3. A. playedB. wentC. wasD. had
4. A. caveB. islandC. apartmentD. mountain
5. A. fruitB. playC. candleD. birthday cake

II. Complete the sentence with suitable word.

with; went; does; songs; how;

1. Nam often………morning exercise.

2. After school, he does his homework ………his classmates.

3. ………….did you get there? - by coach

4. I ………..to the theatre last night with my parents.

5. They sang English............ beautifully.

III. Read the passage and answer the question.

His name is Phong. He lives in a house in the city. Near his house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. He is a student. He studies at Le Duan primary school. His house is near his school so he often goes to school on foot. He goes to school in the morning. In the afternoon, he often does his homework and helps his mom with some little things.

1. What is his name?

2. What does he do?

3. Does he live in the countryside?

4. Where is his school?

5. When does he go to school?

IV. Reorder the words. 

1. play/ gym/ Linda/ I/ volleyball/ the/ and/ in/

………………………………………………………………

2. afternoon/ I/ homework/ the/ often/ my/ in/ do/

………………………………………………………………

3. address/ is/ What/ his/ ?/

………………………………………………………………

4. go/ do/ How/ school/ you/ to/ ?

………………………………………………………………

5. twice/ TV/ Tom/ week/ watches/ a/

………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one out.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

II. Complete the sentence with suitable word.

1 - does; 2 - with; 3 - How; 4 - went; 5 - songs;

III. Read the passage and answer the question.

1 - His name is Phong.

2 - He is a student.

3 - No, he doesn't.

4 - It is near his house.

5 - He goes to school in the morning.

IV. Reorder the words.

1 - I and Linda play volleyball in the gym.

2 - I often do my homework in the afternoon.

3 - What is his address?

4 - How do you go to school?

5 - Tom watches TV twice a week.

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
3 2.257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm