Đề thi thử giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh 5

Đề luyện thi môn tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. LISTENING

Question 1. Listen and number:

Đề thi thử giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe

Question 2. Listen and tick (√) the box.

1. Where were Tom last week?

Đề thi thử giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe

2. Where did Quan go last summer?

Đề thi thử giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe

3. Where did Linda go last Sunday?

Đề thi thử giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe

4.When did Nam go to Ho Chi Minh City?

A. last month

B. last year

C. next month

Question 3. Listen and circle:

1. Peter was at …………. yesterday.

a. Mai’s party

b. beach

2. He ate a lot of …………..

a. beer

b. food

3. They …………

a. sang and dance

b . played hide-and-seek

4. They had ………

a. a good night

b. a good time

Question 4. Listen and make T/F:

1. Today is Nam’s birthday.

2. Nam’s birthday was last Sunday.

3. Linda went to the party with Phong.

4. Mai went to the party, too.

Question 5. Listen and complete:

1. They will go to …………………..

2. They will have …………………………………………….

3. They will ……………………….. around the islands in the afternoon

4. They will go …………………..in the sea

II. READING and WRITING

Question 6. Read and tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early.

0. Lucy lives with her family in the countryside. T

1. She always gets up early.

2. She rides a bike to school.

3. She plays basketball three times a week.

4. She often watches TV or reads book before she does her homework

Question 7. Look at the picture. Read and write one word for each gap.

1. His address is 10 Nguyen Du………………… ..

Đề thi thử giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe

2. My friends goes to the library…………………a week.

Đề thi thử giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe

3. Last year, we visited………………….

Đề thi thử giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe

4. We sang and .......... happily.

Đề thi thử giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có file nghe

Đáp án và file nghe mp3 có trong file tải: Đề ôn thi môn tiếng Anh giữa kì 1 lớp 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 3.333
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm