Bộ 12 đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2023 - 2024

Bộ 12 đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2023 - 2024 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. TOP 12 Đề thi tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 5 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

>> Tham khảo thêm đề thi giữa kì tiếng Anh lớp 5 Online:

1. Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 năm 2023 có đáp án số 1

Choose the best answer

1. Lam and Hung …..... pupils.

A. am

B. is

C. are

D. do

2. …….. she read a book ? - Yes, she can.

A. Could

B. Can

C. What

D. How

3. This is my brother . ………name is Phong.

A. he

B. she

C. his

D. her

4. How …….sugar are there ?

A. much

B. color

C. many

D. lion

5. There ….. four chairs .

A. are

B. is

C. has

D. have

Odd one out

1. a. bigb. smallc. modernd. school
2. a. plantb. seec. vegetabled. flower
3. a. townb. villac. flatd. house
4. a. swimb. bicyclec. planed. car
5. a. getb. leavec. schoold. start

Read the passage and answer the question.

Her name is Lan. She lives in a house in the city. Near her house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. She is a student. She studies at Le Quy Don School. Her house is far from her school so she often goes to school by bike. She goes to school in the afternoon. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a river.

1. Where is her house?

2. Is there any school near her house?

3. How does she go to school?

4. Does she go to school in the afternoon?

5. What is behind her school?

ĐÁP ÁN

Choose the best answer

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - A;

Odd one out

1 - d; 2 - b; 3 - a; 4 - a; 5 - c;

Read the passage and answer the question.

1 - Her house is in the city.

2 - No, there isn't.

3 - She goes to school by bike.

4 - Yes, she does.

5 - There is a river behind her school.

Hướng dẫn dịch

Tên cô ấy là Lan. Cô sống trong một ngôi nhà ở thành phố. Gần nhà cô ấy có siêu thị, ngân hàng, bưu điện và phòng khám. Cô ấy là một sinh viên. Cô học tại trường Lê Quý Đôn. Nhà cô ấy cách xa trường nên cô ấy thường đi học bằng xe đạp. Cô ấy đi học vào buổi chiều. Có công viên trước trường. Có rất nhiều cây và hoa trong công viên. Phía sau trường có một con sông.

2. Đề tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án số 2

Read and write True or False. 

Ly always gets up early on weekdays. Yesterday she didn’t get up early because it was Sunday. Ly’s family visited her grandparents in the countryside. They had a big lunch. They ate fish, meat and drank soya milk. They were very happy. Next weekend her grandparents will go to the city and visit Ly’s family.

1. Ly always gets up early.

2. She didn’t get up early yesterday.

3. The family visited Ly’s grandparents in the countryside.

4. They had a big lunch with fish, chicken and soya milk.

5. Ly’s grandparents will visit Ly’s family in the countryside.

Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need.

countryside; apartment; breakfast; brushes; shopping; up;

Before Ha moved to America, she lived in a quiet (1) ______ in Hoa Binh. Now, she is living with her parents in a beautiful (2)___________ in New York. In Viet Nam she usually got (3)___________ early. In America, school starts at nine o’clock. Ha always has a big (4)___________ before school. This weekend, she is going (5)___________ with her mother. She thinks she will buy nice clothes.

Choose the correct opposite word.

1. easy - ______

A) cold B) cheap C) difference D) difficult

2. lovely - ______

A) old B) expensive C) horrible D) quick

3. fast - ______

A) slow B) small C) quick D) warm

4. expensive - ______

A) big B) cheap C) cold D) hot

5. hot - ______

A) cold B) new C) warm D) small

ĐÁP ÁN

Read and write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - True; 4 - False; 5 - False;

Hướng dẫn dịch

Ly luôn dậy sớm vào các ngày trong tuần. Hôm qua cô ấy không dậy sớm vì hôm nay là chủ nhật. Gia đình Ly về thăm ông bà ở quê. Họ đã có một bữa ăn trưa thịnh soạn. Họ ăn cá, thịt và uống sữa đậu nành. Họ rất hạnh phúc. Cuối tuần tới, ông bà của cô ấy sẽ lên thành phố và thăm gia đình Ly.

Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need.

countryside; apartment; breakfast; brushes; shopping; up;

Before Ha moved to America, she lived in a quiet (1) ___countryside___ in Hoa Binh. Now, she is living with her parents in a beautiful (2)____apartment_______ in New York. In Viet Nam she usually got (3)____up_______ early. In America, school starts at nine o’clock. Ha always has a big (4)_____breakfast______ before school. This weekend, she is going (5)______shopping_____ with her mother. She thinks she will buy nice clothes.

Choose the correct opposite word.

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

3. Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án năm 2022 số 3

Odd one out

1. orangebookbrownred
2. sunnysnowycloudyfunny
3. fathermotherfriendbrother
4. CanJulyMayDecember
5. drawswimdrivetaxi

Choose the correct answer. 

6. Oh! I want chicken……. pasta.

A. but

B. with

C. and

D. so

7 ………..your favorite subject ?

A. What’s

B. When’s

C. How’s

D. Can’s

8. How……. you today?

A. am

B. is

C. are

D. isn’t

9. …….. you like Maths?

A. Do

B. Does

C. Did

D. Are

10. Where …..my bag ?

A. am

B. is

C. am not

D. are

Give the correct form of the verbs in brackets

1. Hoa................................a new student in this school. (be)

2. Last summer holiday, we ............................ to Phu Quoc. (go)

3. Nga, Lan and Mai ........................lunch together at the school now. (have)

4. Dung .......................... noodles. (like)

5. Before I moved here, I ............................in the country with my aunt. (live)

ĐÁP ÁN

Odd one out

1 - book; 2 - funny; 3 - friend; 4 - can; 5 - taxi;

Choose the correct answer.

6 - C; 7 - A; 8 - C; 9 - A; 10 - B;

Give the correct form of the verbs in brackets

1. Hoa............is.........a new student in this school. (be)

2. Last summer holiday, we ..........went...... to Phu Quoc. (go)

3. Nga, Lan and Mai ......are having.....lunch together at the school now. (have)

4. Dung ...........likes....... noodles. (like)

5. Before I moved here, I ......lived.....in the country with my aunt. (live)

4. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án số 4

I. Chọn đáp án đúng.

1. Lam ...... Hong are students.

A. and

B. or

C. but

D. with

2. …….. he swim? - Yes, he can.

A. Could

B. Can

C. What

D. How

3. This is my brother. ……… name is Long.

A. he

B. she

C. his

D. her

4. How ……. classes are there?

A. much

B. color

C. many

D. lion

5. There ….. a desk.

A. are

B. is

C. has

D. have

6. Linda wants chicken……. noodles.

A. but

B. with

C. and

D. so

7 ………..your favorite fruit? - Orange.

A. What’s

B. When’s

C. How’s

D. Can’s

8. ……. is the weather? - It's rainy.

A. How

B. What

C. When

D. Where

9. …….. Lien like English?

A. Do

B. Does

C. Did

D. Has

10. Where …..the library?

A. am

B. is

C. am not

D. are

II. Chọn từ khác loại.

1. A. orangeB. blueC. brownD. red
2. A. sunB. snowyC. sunnyD. rainy
3. A. fatherB. pupilC. sisterD. grandma
4. A. OctoberB. SundayC. JanuaryD. December
5. A. CarB. footballC. busD. bicycle

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1) My/ teacher/ beautiful. / is ....................................................................

2) wash / Do/ face ?/ your / the/ ....................................................................

3) What/ want ?/ she/ does ....................................................................

4) is/ your/ What/ fruit?/ favorite ....................................................................

5) hungry./ I’m / want/ noodle./ I / some ....................................................................

IV. Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn.

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large and nice. There are 30 (2)………………….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)................ of Viet Nam. There is also a(4) .............We are very happy in my classroom.

ĐÁP ÁN

I. Chọn đáp án đúng.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

6 - C; 7 - A; 8 - B; 9 - B; 10 - B;

II. Chọn từ khác loại.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1) My/ teacher/ beautiful. / is .........My teacher is beautiful.......................

2) wash / Do/ face ?/ your / the/ .............Do you wash your face?................

3) What/ want ?/ she/ does .............What does she want?...........

4) is/ your/ What/ fruit?/ favorite ...........What's your favorite fruit?...................

5) hungry./ I’m / want/ noodle./ I / some ..........I'm hungry. I want some noodle.....................

IV. Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn.

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………classroom………It is large and nice. There are 30 (2)…………desks……….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)......map.......... of Viet Nam. There is also a (4) ......globe.......We are very happy in my classroom.

5. Đề thi giữa kì 1 tiếng anh lớp 5 có đáp án số 5

I. Choose the odd one out.

1. A. HowB. WhenC. WhereD. Did
2. A. holidayB. SundayC. MondayD. Tuesday
3. A. AreB. IsC. BeD. was
4. A. wentB. writeC. washD. go
5. A. onB. inC. ofD. there

1. How do you go to school?

A. On foot.

B. I goes to school by bus.

C. I walked to school.

2. What did you do yesterday?

A. I will go to visit my grandma.

B. I went to the cinema with my brother.

C. I goes to school.

3. _______________________? I go to the library once a week.

A. How often do you go to school?

B. How often do you go to the library?

C. How do you go to the library?

4. What did he do at the party? ______________________

A. She danced and sang.

B. He danced and sing.

C. He danced and sang.

5. Who do you live with? _____________________

A. I lived with my mother.

B. I live with my parents.

C. She lives with my mom.

III. Read and match.

1. Where do you live?A. No, I didn't.
2. Where did he go?B. By bus.
3. Do you go to school on Friday?C. He went to Sam Son beach.
4. Did you sing?D. Yes, I do.
5. How do you go to the park?D. I live in Hanoi.

IV. Reorder the words.

1. does/ Where/ in/ go/ the/ he/ morning/ ?/

______________________________

2. How/ the/ do/ supermarket/ you/ often/ go/ ?

______________________________

3. singing/ Linh/ yesterday/ joined/Lien/ in/ contest/ and/ ./

______________________________

4. When/ have/ Thuy/ English/ does/ lessons/ ?/

______________________________

5. I'll/ I/ swim/ think/ beach/ the/ at/ ./

______________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

II. Read and choose the correct answer.

1- A; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

III. Read and match.

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - B;

IV. Reorder the words.

1 - Where does he go in the morning?

2 - How often do you go to the supermarket?

3 - Linh and Lien joined in singing contest yesterday.

4 - When does Thuy have English lessons?

5 - I think I'll swim at the beach.

6. Đề thi tiếng Anh giữa kì 1 lớp 5 có đáp án số 6

I. Underline and correct the mistakes.

1. Do you took part in the singing contest?

2. What do you go to the school? - By bus.

3. Linh will goes swimming on the beach.

4. She had a new school bag today.

5. They go to the theatre yesterday.

II. Read and match.

1. What’s your house like?

A. I will do my homework.

2. When do you visit your grandmother?

B. It is small but beautiful.

3. Did you go to the cinema yesterday?

C. By bike.

4. What will do you in the evening?

D. At the weekend.

5. How did you go to the zoo?

E. No, I didn't.

III. Fill the blanks.

1. Where ____ she yesterday? - At her home.

2. _____ do you go the library? Three times a week.

3. Did you enjoy the book fair? ____, I didn't.

4. What ____ the trip be like? It will be very great.

5. What is ____ address? She is on Duy Tan street.

IV. Read and write Yes or No.

This is my friend. Her name’s Thuy. She is nine years old. She is a student in Le Duan primary school. She often goes to the library with her classmate and does the homework in the afternoon. She likes talking with her friends and drawing very much.

1. Her name’s Thuy.

2. She is 8 years old.

3. Her school is Le Quy Don school.

4. She likes singing.

5. She goes to the library in the afternoon.

ĐÁP ÁN

I. Underline and correct the mistakes.

1 - took thành take;

2 - What thành How;

3 - goes thành go;

4 - had thành has;

5 - go thành went;

II. Read and match.

1 - B; 2 - D; 3 - E; 4 - A; 5 - C;

III. Fill the blanks.

1. Where __was__ she yesterday? - At her home.

2. ___How often__ do you go the library? Three times a week.

3. Did you enjoy the book fair? ___No_, I didn't.

4. What __will__ the trip be like? It will be very great.

5. What is __her__ address? She is on Duy Tan street.

IV. Read and write Yes or No.

1 - Yes; 2 - No; 3 - No; 4 - No; 5 - Yes;

7. Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 lớp 5 có đáp án số 7

I. Choose the odd one out.

1. A. HowB. WhenC. WhereD. Did
2. A. holidayB. SundayC. MondayD. Tuesday
3. A. AreB. IsC. BeD. was
4. A. wentB. writeC. washD. go
5. A. onB. inC. ofD. there

II. Read and choose the correct answer.

1. How do you go to school?

A. On foot.

B. I goes to school by bus.

C. I walked to school.

2. What did you do yesterday?

A. I will go to visit my grandma.

B. I went to the cinema with my brother.

C. I goes to school.

3. _______________________? I go to the library once a week.

A. How often do you go to school?

B. How often do you go to the library?

C. How do you go to the library?

4. What did he do at the party? ______________________

A. She danced and sang.

B. He danced and sing.

C. He danced and sang.

5. Who do you live with? _____________________

A. I lived with my mother.

B. I live with my parents.

C. She lives with my mom.

III. Read and match.

1. Where do you live?A. No, I didn't.
2. Where did he go?B. By bus.
3. Do you go to school on Friday?C. He went to Sam Son beach.
4. Did you sing?D. Yes, I do.
5. How do you go to the park?D. I live in Hanoi.

IV. Reorder the words.

1. does/ Where/ in/ go/ the/ he/ morning/ ?/

______________________________

2. How/ the/ do/ supermarket/ you/ often/ go/ ?

______________________________

3. singing/ Linh/ yesterday/ joined/Lien/ in/ contest/ and/ ./

______________________________

4. When/ have/ Thuy/ English/ does/ lessons/ ?/

______________________________

5. I'll/ I/ swim/ think/ beach/ the/ at/ ./

______________________________

Xem chi tiết tại: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Anh có đáp án

8. Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh 5 có đáp án số 8

I. Chọn đáp án đúng.

1. Lam ...... Hong are students.

A. and

B. or

C. but

D. with

2. …….. he swim? - Yes, he can.

A. Could

B. Can

C. What

D. How

3. This is my brother. ……… name is Long.

A. he

B. she

C. his

D. her

4. How ……. classes are there?

A. much

B. color

C. many

D. lion

5. There ….. a desk.

A. are

B. is

C. has

D. have

6. Linda wants chicken……. noodles.

A. but

B. with

C. and

D. so

7 ………..your favorite fruit? - Orange.

A. What’s

B. When’s

C. How’s

D. Can’s

8. ……. is the weather? - It's rainy.

A. How

B. What

C. When

D. Where

9. …….. Lien like English?

A. Do

B. Does

C. Did

D. Has

10. Where …..the library?

A. am

B. is

C. am not

D. are

II. Chọn từ khác loại.

1. A. orangeB. blueC. brownD. red
2. A. sunB. snowyC. sunnyD. rainy
3. A. fatherB. pupilC. sisterD. grandma
4. A. OctoberB. SundayC. JanuaryD. December
5. A. CarB. footballC. busD. bicycle

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1) My/ teacher/ beautiful. / is ....................................................................

2) wash / Do/ face ?/ your / the/ ....................................................................

3) What/ want ?/ she/ does ....................................................................

4) is/ your/ What/ fruit?/ favorite ....................................................................

5) hungry./ I’m / want/ noodle./ I / some ....................................................................

IV. Điền từ thích hợp hoàn thành đoạn văn.

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large and nice. There are 30 (2)………………….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)................ of Viet Nam. There is also a(4) .............We are very happy in my classroom.

Xem chi tiết tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án

9. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 năm 2022 số 9

I. Chọn từ khác loại.

1. A. fineB. largeC. notD. early
2. A. grassB. vegetableC. treeD. school
3. A. capitalB. cityC. countrysideD. apartment
4. A. byB. atC. taxiD. from
5. A. wentB. leaveC. finishD. start

II. Khoanh tròn từ đúng hoàn thành câu.

1. ……… did Lan go on holiday? - Nha Trang.

A. What

B. Where

C. Which

2. He went to Da Nang - the ……… city

A. coastal

B. beach

C. town

3. Where ……… he last summer, Linda? - In his grandparents's.

A. are

B. was

C. were

4. _______ did you do when you were in Da Nang?

A. What

B. When

C. Where

5. Did you_______ any photos here?

A. took

B. take

C. takes

Xem chi tiết tại: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án

10. Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2022 số 10

I. Choose the odd one out.

1. a. magazineb. story bookc. newspaperd. TV
2. a. flower festivalb. singing contestc. joind. music concert
3. a. oftenb. sometimesc. usuallyd. on time
4. a. twiceb. thirdc. fourthd. first
5. a. how oftenb. how oldc. hid. Where

II. Choose the correct answer.

1. ________ meet at 6.00 p. m.

a. Let’s

b. Let’s go

c. Let

2. Lien ________ 9 on his next birthday.

a. will be

b. will is

c. is

3. I live ________ my sisters in an apartment.

a. on

b. with

c. to

4. Quynh lives ________ 56 Duy Tan Street.

a. at

b. on

c. in

5. Will you be free next Saturday? - ________

a. Yes, I will

b. Yes, I do

c. Yes, I am

6. Where will we meet? - ________ the cinema.

a. To the left

b. Next to

c. In front

7. I think she ________ the party tomorrow.

a. join

b. will join

c. joins

8. I will see you ________ the weekend.

a. at

b. Ø

c. in

9. _______do you go to the amusement center? - Once a week.

a. How usually

b. How often

c. How many

10. _______ were you born? - In Hanoi.

a. When

b. Where

c. What

III. Choose the best word to complete the blank.

invite; bookstore; played; gave; took;

1. She _______________ lots of photos at the food festival yesterday.

2. Did Nga ____________ you to her birthday party?

3. My father bought some books at the _____________.

4. My friends __________ me some presents on my birthday.

5. Last Sunday, we __________ hide-and-seek at the park.

IV. Put the words in the right order to make meaningful sentences.

1. the/ school/ Jennie/ morning/ seven/ to/ o’clock/ goes/ at / in.

__________________________________________

2. Where/ Hung/ does/ live?

__________________________________________

3. part/ in/ contest/ did/ the/ singing / you/ take/?

__________________________________________

4. Hoa/ birthday/ to/ her/ invites/ Minh/ party/

__________________________________________

5. party/ She/ the/ with/ went/ her/ to/ friends.

_________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - d; 2 - c; 3 - d; 4 - a; 5 - c;

II. Choose the correct answer.

1 - a; 2 - a; 3 - b; 4 - a; 5 - a;

6 - b; 7 - b; 8 - a; 9 - b; 10 - b;

III. Choose the best word to complete the blank.

1 - took; 2 - invite; 3 - book store; 4 - gave; 5 - played;

IV. Put the words in the right order to make meaningful sentences.

1 - Jennie goes to school at seven o'clock in the morning.

2 - Where does Hung live?

3 - Did you take part in singing contest?

4 - Hoa invites Minh to her birthday party.

5 - She went to the party with her friends.

Xem chi tiết tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 năm 2022 - 2023

11. Đề thi tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 5 có đáp án số 11

I. Circle the odd one out.

1. A. coachB. shipC. trainD. beach
2. A. haveB. surfingC. watchD. play
3. A. playedB. wentC. wasD. had
4. A. caveB. islandC. apartmentD. mountain
5. A. fruitB. playC. candleD. birthday cake

II. Complete the sentence with suitable word.

with; went; does; songs; how;

1. Nam often………morning exercise.

2. After school, he does his homework ………his classmates.

3. ………….did you get there? - by coach

4. I ………..to the theatre last night with my parents.

5. They sang English............ beautifully.

III. Read the passage and answer the question.

His name is Phong. He lives in a house in the city. Near his house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. He is a student. He studies at Le Duan primary school. His house is near his school so he often goes to school on foot. He goes to school in the morning. In the afternoon, he often does his homework and helps his mom with some little things.

1. What is his name?

2. What does he do?

3. Does he live in the countryside?

4. Where is his school?

5. When does he go to school?

IV. Reorder the words.

1. play/ gym/ Linda/ I/ volleyball/ the/ and/ in/

………………………………………………………………

2. afternoon/ I/ homework/ the/ often/ my/ in/ do/

………………………………………………………………

3. address/ is/ What/ his/ ?/

………………………………………………………………

4. go/ do/ How/ school/ you/ to/ ?

………………………………………………………………

5. twice/ TV/ Tom/ week/ watches/ a/

………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one out.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

II. Complete the sentence with suitable word.

1 - does; 2 - with; 3 - How; 4 - went; 5 - songs;

III. Read the passage and answer the question.

1 - His name is Phong.

2 - He is a student.

3 - No, he doesn't.

4 - It is near his house.

5 - He goes to school in the morning.

IV. Reorder the words.

1 - I and Linda play volleyball in the gym.

2 - I often do my homework in the afternoon.

3 - What is his address?

4 - How do you go to school?

5 - Tom watches TV twice a week.

Xem chi tiết tại: Đề ôn thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án

12. Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh 5 có đáp án số 12

Read and write Yes or No.

This is my friends. Her name’s Thuy. She is nine years old. She is a student in Cau Giay primary school. She often goes to the library with her classmate and does the housework in the afternoon. She likes talking with her friends and singing very much.

1. Her name’s Linh.

2. She is 9 years old.

3. Her school is Le Quy Don school.

4. She likes singing.

5. She goes to the library in the afternoon.

Arrange the sentences

1. you / What / do / morning / do / in / the / ?

…………………………………………………………………………………………………

2. play / in / often / I / the / afternoon / badminton

…………………………………………………………………………………………………

3. do / How/ you / talk / your / to / friend / online / often / ?

…………………………………………………………………………………………………

4. the / always / plays / She / sports / in / gym.

…………………………………………………………………………………………………

5. usually / He / homework / does / classmates / with / his

…………………………………………………………………………………………………

Complete the sentences

1. She usually ……….her homework in the evening.

2. Nam often………morning exercise.

3. After school, he does his homework ………his classmates

4. What……….of information are you looking for?

5. She often………….badminton in the afternoon.

ĐÁP ÁN

Read and write Yes or No.

1 - No; 2 - Yes; 3 - No; 4 - Yes; 5 - Yes;

Arrange the sentences

1. What do you do in the morning?

2. I often play badminton in the afternoon.

3. How often do you talk online to your friend?

4. She always plays sports in the gym.

5. He usually does homework with his classmates.

Complete the sentences

1. She usually ……does….her homework in the evening.

2. Nam often…does……morning exercise.

3. After school, he does his homework …with……his classmates

4. What……kind….of information are you looking for?

5. She often……plays…….badminton in the afternoon.

Trên đây là 12 Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

* Xem thêm Bộ đề thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án khác:

Đánh giá bài viết
207 109.335
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • 1111
  1111

  : )

  CẤM KÉO CẦU THANG XUỐNG

  ╬═╬

  Thích Phản hồi 25/03/22

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm