Đề cương ôn thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
ĐỀ ÔN THI GIỮA 1 LỚP 5 M 2019 - 2020
MÔN TIẾNG ANH ĐÁP ÁN
Exercise 1: Odd one out
1. A. flat B. road C. cottage D. villa
2. A. lane B. house C. road D. street
3. A. quiet B. big C. pretty D. crowed
4. A. always B. usually C. early D. often
5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing
6. A. morning B. afternoon C. running D. evening
10. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have nice food
11. A. watch B. came C. go D. have
12. A. did B. went C. played D. had
13. A. surfed B. played C. prepared D. got
14. A. morning B. day C. evening D. afternoon
15. A. New York B. Sydney C. Thailand D. Tokyo
Exercise 2: Complete the sentences
1. He is ..new pupil in our class.
2. I live……….my parents in Ha Noi
3. Nam lives ……….the second floor of Ha Noi Tower.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
4. What’s your village……….? - It’s small and quiet.
5. She lives in a village ……….the mountains.
6. He live……….. 81, Tran Hung Dao Street.
7. ………..do you live with? - l live with my grandparents
8. They………..very nice and kind to me
9. What do you do ………the morning?
10. I get……..early and have a big breakfast
11. She usually ……….her homework in the evening.
12. Nam often………morning exercise.
13. After school, he does his homework ………his classmates
14. What……….of information are you looking for?
15. He is surfing the Internet………..his project
16. How……………does she go to the library? - twice a week
17. She often………….badminton in the afternoon.
18. She always comb her…………before going to school.
19. Tom sometimes stays ………home at weekend
20. They go to school………..Monday……..Friday
21. What did you do ……….your summer holiday?
22. ……………did you go? - I went to Ha Long bay
23. ………….did you get there? - by coach
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
24. She likes going to her hometown………train
25. He went to King’s Cross railway………….by underground.
26. Did she go to ……….her hometown last weekend?
27. Last Sunday he went to the seaside and swam ………the sea
28. When did they come………..home? - on Monday
29. What about your trip …………summer?
30. How did she get to her hometown?
31. What did you do ………..night? I surfed the Internet for my school project
32. I ………..to the cinema last night with my friends
33. It was Sunday yesterday, Tony’s family………out for lunch
34. In the evening, he had no homework and he went to………… early.
35. Yesterday, after getting up, he …….his teeth and ………….his face
36. He left…………school at 7 o’clock
37. What...........you do at the party?
38. We............nice food and drink
39. We sang many Vietnamese.............
40. We visited the book fair to look .........the books.
42. I think I'll.............in the mountains.
43. I think I'll take a boat............. around the island
44. I don't know. I may ...................the caves.

Tài liệu ôn luyện tiếng Anh 5 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 chương trình của bộ GD&ĐT mới nhất giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức Từ vựng tiếng Anh, cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong các Unit 1 - Unit 5. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh ôn thi giữa học kì 1 lớp 5 năm học 2019 - 2020 sắp tới. Mời thầy cô, quý phụ huynh tham khảo, download tài liệu.

Ôn tập giữa học kì 1 môn tiếng Anh 5

Đề cương ôn thi môn tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 nằm trong thư viện đề thi lớp 5 giữa kì 1 năm 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Trắc nghiệm luyện thi giữa kì 1 môn Anh 5. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.772
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm