Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 2

Đề thi học kì 2 hóa 9 Có đáp án

Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 2 được VnDoc biên soạn, đăng tải nội dung câu hỏi trắc nghiệm đi kèm với câu hỏi tự luận vừa sức với tất các cả em học sinh, bên cạnh đó cũng có câu hỏi phân loại học sinh. Đề thi đưa ra giúp củng cố ôn tập, luyện đề cho kì thi học kì 2 Hóa học 9 đạt kết quả tốt nhất.

Qua Đề kiểm tra hóa 9 học kì 2 sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc được lí thuyết và rèn luyện cách giải bài tập tính toán, làm đề thi học kì 2 Hóa 9 tự tin và chính xác.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 2

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng

Câu 1. Cặp dung dịch nào sau đây đều có thể hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường?

A. HCHO và CH3COOH

B. C3H5(OH)3 và HCHO

C. C3H5(OH)3 và CH3COOH

D. C2H4(OH)2 và CH3COCH3

Câu 2. Phương trình hóa học nào sau đây là đúng?

A. CH4 + Cl2 → CH2Cl2 + H2 (ánh sáng)

B. CH4 + Cl2 → CH2 + 2HCl (ánh sáng)

C. 2CH4 + Cl2 → 2CH3Cl + H2 (ánh sáng)

D. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl (ánh sáng)

Câu 3. Số công thức cấu tạo mạch hở của hợp chất hữu cơ có công thức C4H9Cl là:

A. 2                 B. 3                   C. 4                 D. 5

Câu 4. Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất là

A. NaOH; Na; CH3COOH; O2.

B. Na; K; CH3COOH; O2.

C. C2H4; K; CH3COOH; Fe.

D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.

Câu 5. Để làm sạch metan có lần etilen người ta cho hỗn hợp đi qua:

A. Khí hidro có Ni, to

B. Dung dịch Brom

C. Dung dịch AgNO3/NH3

D. Khí hidroclorua

Câu 6. Trong điều kiên thích hợp, axetilen có thể tác dụng được với các chất dãy nào sau đây

A. H2, Br2, dung dịch H2SO4

B. H2, H2O, Br2, HCl

C. H2, H2O, Br2, HBr, dung dịch NaOH

D. H2, H2O, Br2, dung dịch H2SO4

Câu 7. Cho dẫy biến đổi hóa học sau:

CH4 → X → Y → Z (CH3CH2OH)

Trong dẫy chuyển đổi trên, chất X, Y lần lượt có thể là:

A. C2H2, CH3CHO

B. C2H2, C2H4

C. C2H2, C2H5Br

D. C2H2, C2H6

Câu 8. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ

A. 2% đến 5%

B. 6% đến 10%

C. 11% đến 14%

D. 15% đến 18%

Câu 9. Chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng C, H, O lần lượt bằng 40%; 6,67%; 53,33%. Biết trong X có 2 nguyên tử oxi. Công thức phân tử của X là:

A. CH2O2

B. C2H3O2

C. C2H4O2

D. C3H6O2

Câu 10. Khi đun nóng dd đường saccarozơ có axit vô cơ xúc tác ta được dd dịch chứa:

A. glucozơ và mantozơ

B. glucozơ và glicozen

C. fructozơ và mantozơ

D. glucozơ và frutozơ

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Hoàn thành và viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa học sau:

A → C2H5OH → B → CH3COONa → C → C2H2

Câu 2. (2 điểm) Nêu phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch hóa học sau: saccarozơ, glucozơ, rượu etylic, axit axetic

Câu 3. (3 điểm) Hỗn hợp X gồm metan và etilen. Cho 2,24 lít X (đktc) lội qua dung dịch Br2 dư thì có 11,2 gam Br2 tham gia phản ứng.

a) Tính phần trăm thể tích các khí trong X.

b) Tính thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hết 2,24 lít X (đktc) trên.

(Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1)

Đáp án Đề kiểm tra hóa 9 học kì 2

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D C B B B B A C D

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) 

(1 C6H12O6 \overset{men}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2

(2) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow}CH3COOH + H2O

(3) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

(4) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

(5) 2CH4 \overset{1500^{\circ } C,lln}{\rightarrow}  C2H2 + 2H2

Câu 2. (2 điểm)

Trích mẫu thử ra ống nghiệm và đánh số thứ tự.

Cho quỳ tím vào các mẫu thử . mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là axit axetic. Cho Natri vào các mẫu thử còn lại , mẫu thử có khí bay ra là rượu etylic. 

C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2

2 mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì. Cho dung dịch AgNO3/ NH3 vào 2 mẫu thử còn lại. Mẫu thử xuất hiện kết tủa bạc là glucozo,pthh:

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag↓

Mẫu thử không có hiện tượng gì là saccarozo

Câu 3. (2 điểm)

nX = nCH4 + nC2H4 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol).

nBr2 = 11,2/160 = 0,07 (mol).

Phương trình hóa học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Theo phương trình hóa học

⟹ nC2H4 = nBr2 = 0,07 (mol).

\%V_{C_2H_4}\;=\;\%n_{C_2H_4}\;=\;\frac{0,07.100\%}{0,1}=70\%

⇒%VCH4 = 30%%

b)

Hỗn hợp X gồm C2H4 0,07 (mol) và CH4 0,03 (mol).

Phương trình hóa học:

C2H4 + 3O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2CO2 + 2H2O

CH4 + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}  CO2 + 2H2O

Theo PTHH ⟹ nO2 = 3nC2H4 + 2nCH4 = 0,27(mol).

Vậy VO2 = 0,27.22,4 = 6,048 (lít).

------------------------------------------

VnDoc đã giới thiệu Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 2 có đáp án lời giải đề bao gồm các nội dung kiến thức cơ bản đã được học trong chương trình học kì 2. Đề kiểm tra chia thành 2 phần với 10 câu hỏi lí thuyết tóm gọn nội dung, phần 2 tự luận đi sâu vào từng dạng bải tập thể hiện ở 3 câu hỏi, dạng một viết phương trình hóa học, dạng 2 nhận biết, dạng 3 giải bài tập tính toán.

VnDoc đã gửi Đề thi hóa 9 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề 2  tới các bạn giúp các bạn ôn luyện chuẩn bị tốt cho kì thi cuối kì 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.861
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa

Xem thêm