Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Lê Văn Hưu - Thanh Hóa

Trang 1/3 - Mã đề thi 111
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT LÊ VĂN HƯU
(Đề thi có 03 trang)
ĐỀ THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN Khối lớp 11
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
I.Trắc nghiệm ( 5.0 điểm) (25 câu trắc nghiệm).
Câu 1: Cho hình hộp
.''' 'ABCD A B C D
. Khi đó, góc giữa hai vectơ
''BC

AC

là góc nào dưới đây?
A.
'''BCA
. B.
DAC
. C.
'''CAB
. D.
.
Câu 2:
3 2018
lim
1
n
n
bằng
A.
3.
B.
2018.
C.
3.
D.
1.
Câu 3: Cho hàm số
= +
2
2y xx x
2
2
'
2
ax bx c
y
xx
++
=
+
. Chọn khẳng định đúng
A.
2 1 0.abc++−=
B.
+++=2a b c 1 0
. C.
++=a bc1 0
. D.
+++=a b c1 0
.
Câu 4: Khẳng định nào đúng:
A. Hàm số
1
()
1
x
fx
x
+
=
liên tục trên R. B. Hàm số
2
1
()
1
x
fx
x
+
=
+
liên tục trên R.
C. Hàm số
1
()
1
x
fx
x
+
=
liên tục trên R. D. Hàm số
1
()
1
x
fx
x
+
=
liên tục trên R.
Câu 5: Cho tứ diện
ABCD
có trọng tâm
G
. Chọn mệnh đề đúng:
A.
1
()
4
AG BA BC BD= ++
   
. B.
1
()
3
AG BA BC BD
= ++
   
.
C.
1
()
4
AG AB AC CD= ++
   
. D.
1
()
4
AG AB AC AD= ++
   
.
Câu 6: Cho tứ diện
ABCD
với
0
3
, 60 ,
2
AC AD CAB DAB CD AD= = = =
. Gọi
ϕ
góc giữa
AB
CD
.
Chọn khẳng định đúng ?
A.
cos
1
4
ϕ
=
. B.
60
ϕ
= °
. C.
30
ϕ
= °
. D.
cos
3
4
ϕ
=
.
Câu 7: Cho tứ diện
ABCD
AC AD=
BC BD=
. Gọi
I
trung điểm của
CD
. Khẳng định nào sau đây
sai ?
A.
( ) ( )
ACD AIB
. B.
( ) ( )
BCD AIB
.
C. Góc giữa hai mặt phẳng
( )
ACD
( )
BCD
là góc
AIB
.
D. Góc giữa hai mặt phẳng
( )
ABC
( )
ABD
là góc
CBD
.
Câu 8: Hàm số nào sau đây thoả mãn đẳng thức
2 ' " 2cosxy y xy x
−+ =
A.
cosyx x=
. B.
2 sinyxx=
. C.
sinyx x=
. D.
2 cosyxx=
.
Câu 9: Chọn công thức đúng
A.
2
'
''u u v uv
vv
+

=


. B.
( )
32
'
3
xx=
. C.
( )
'
1
2
x
x
=
. D.
( )
'
''uv u v uv=
.
Mã đề 111
Trang 2/3 - Mã đề thi 111
Câu 10: Biết
2
1
lim 2
21
x
ax x x
x
+∞
+ ++
=
. Khi đó
A.
11a−≤ <
. B.
12a≤<
. C.
2.a
D.
1a <−
.
Câu 11: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy đáy tam giác vuông đỉnh B. Khi đó số mặt của
hình chóp đã cho là tam giác vuông bằng bao nhiêu?
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 12: Đạo hàm nào sau đây đúng:
A.
( )
2
1
cot '
sin
x
x
=
. B.
(
)
sin ' cosxx=
. C.
(
)
cos ' sin
xx=
. D.
( )
2
1
tan '
cos
x
x
=
.
Câu 13: Cho hàm số
()y fx
=
có đạo hàm tại
0
x
0
'( )
fx
.Khẳng định nào sau đây sai?
A.
00
0
0
( ) ()
( ) lim .
h
fx h fx
fx
h
+−
=
B.
0
00
0
0
( ) ()
( ) lim .
xx
fx x fx
fx
xx
+−
=
C.
00
0
0
( ) ()
( ) lim .
x
fx x fx
fx
x
∆→
+∆
=
D.
0
0
0
0
() ( )
( ) lim .
xx
fx fx
fx
xx
=
Câu 14: Cho hàm số
(
)
44 66
3(sin cos ) 2(sin cos )
fx x x x x= +− +
. Giá trị của
( )
' 2018f
là:
A. 2. B. 1. C. 3. D.
0
.
Câu 15:
d (4 1)d
yxx= +
là vi phân của hàm số nào sau đây?
A.
2
2 2018y xx= +−
. B.
2
2y xx=−+
. C.
32
2
y xx= +
. D.
2
2 2017y xx=− −+
.
Câu 16: Giới hạn nào sau đây có kết quả bằng 0
A.
2
2
1
lim
1
+
n
n
. B.
3
27
lim
1
n
n
+
. C.
( )
lim 1 8n
. D.
2
1
lim
n
nn
+
.
Câu 17: Biết
0
lim ( ) 2
xx
fx
=
0
lim ( ) 7
xx
gx
=
. Khi đó
[ ]
0
lim () 3()
xx
I fx gx
=
A.
23I =
. B.
19I =
. C.
19I =
. D.
23I =
.
Câu 18: Điện lượng truyền trong dây dẫn có phương trình
2
3 2018.Qt= +
Tính cường độ dòng điện tức
thời tại thời điểm
0
3
t =
(giây) ?
A.
( )
18 A
. B.
( )
20
A
. C.
(
)
28 A
. D.
( )
34
A
.
Câu 19: Cho hàm số
( )
2
xa
khi x 2
fx
x2
2b 1 khi x =2
=
+
. Biết a,b các giá trị thực để hàm số liên tục tại
x =2 .Khi đó a+2b nhận giá trị bằng
A.
7
. B.
8
. C.
11
2
. D.
4
.
Câu 20: Cho hàm số
() ()g x xf x x= +
với
( )
fx
là hàm s đo hàm tn R. Biết
( ) ( )
'3 2; '3 1gf= =
. Giá
trị của
( )
3
g
bằng
A.
3
. B.
3
. C.
20
. D.
15
.
Câu 21: Cho hình hộp chữ nhật
.''' 'ABCD A B C D
. Khi đó, vectơ bằng vectơ
AB

là vectơ nào dưới đây?
A.
''BA

. B.
''DC

. C.
CD

. D.
BA

.
Câu 22: Cho hình lăng trụ
.ABC A B C
′′
,
M
trung điểm của
BB
. Đặt
CA a=

,
CB b=

,
'AA c=

. Khẳng định
nào sau đây đúng?
A.
1
2
AM a c b=−+
  
. B.
1
2
AM b a c=−+
  
. C.
1
2
AM b c a=+−
  
. D.
1
2
AM a c b=+−

.
Câu 23: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình chữ nhật,
SA
vuông góc với đáy,
AB a=
,
3AD a=
,
SA a=
. Số đo góc giữa
SD
và mặt phẳng
( )
SAB
bằng:
Trang 3/3 - Mã đề thi 111
A.
0
45
. B.
0
30
. C.
0
60
. D.
0
90
.
Câu 24: Cho hàm số
32
13
()
22
fx x x
=−−
2
() 3 1gx x x=−+
.Tìm
0
(sin5 ) 1
lim
(sin3 ) 3
x
fx
gx
′′
+
+
A.
3
. B.
5
3
. C.
10
3
. D.
5
.
Câu 25: Đạo hàm cấp hai của hàm số
2
cosyx=
là:
A.
2cos2
yx
′′
=
. B.
2cos2yx
′′
=
. C.
2sin 2
yx
′′
=
. D.
2sin 2yx
′′
=
.
II. Tự luận (5 điểm):
Câu 26 (1.5 điểm): Tính các giới hạn sau:
a)
nn
n
3
3
2 23
lim
14
−+
b)
+
x
x
x
1
23
lim
1
c)
3
0
12 13 1
lim
x
xx
x
+ +−
Câu 27 (1.0 điểm): Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó:
−+
>
=
−≤
xx
khi x
fx
x
x khi x
2
56
3
()
3
25 3
Câu 28 (1.0 điểm): Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
2
() 2 3
3
x
y fx x x= =−+
tại điểm có
hoành độ
0
x
0
()6fx
′′
=
Câu 29 (1.5 điểm):Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
2a
,
()SA ABCD
15SA a=
.Gọi
,MN
lần lượt là trung điểm của
BC
CD
.
a) Chứng minh
( )( )SAC SBD
.
b) Tính góc gia
SM
()ABCD
.
c) Tính khong cách t điểm
C
đến mt phng
( )
SMN
.
----------- HẾT ----------

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Lê Văn Hưu - Thanh Hóa, nội dung tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 923
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm