Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GDĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
Mã đề thi: 132
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2019-2020)
Môn: TOÁN - Khối 11
Thời gian làm bài: 90 phút.
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7điểm - 35 câu)
Câu 1: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng 1?
A.
3
2
2 34
lim
35
+−
+
nn
n
. B.
3
3 5.2
lim
43
+
+
+
nn
nn
. C.
34
5
(5 1)( 3)
lim
21
+−
+−
nn
nn
D.
2
92
lim
31
nn
n
−+
+
.
Câu 2: Tính giới hạn
2
3
9
lim
3
x
x
x
, kết quả là:
A.
1
. B.
C.
3
. D.
6
.
Câu 3: Hàm số:
1x
y
x
=
có đạo hàm là:
A.
2
2
'
21
x
y
xx
=
B.
2
1
'
21
y
xx
=
. C.
2
1
'
1
x
y
xx
=
. D.
2
'
21
x
y
xx
=
.
Câu 4: Cho hàm số
93
,0
()
,0
mx
x
fx
x
nx
+−
=
=
. Hàm số đã cho liên tục tại
0
0
x =
khi
A.
3mn=
. B.
mn=
. C.
6mn=
. D.
9mn=
Câu 5: Hệ số góc của tiếp tuyến của đường cong
32
4 75yx x x= −+
tại điểm có hoành độ
0
1
x =
bằng:
A.
8
. B.
. C.
4
. D.
6
.
Câu 6: Cho hình chóp
.S ABC
( )
SB ABC
, tam giác
ABC
vuông tại
B
. Khẳng định nào dưới đây là đúng ?
A. Góc giữa
SC
và mặt phẳng
SAB
là góc
.
SBC
B. Góc giữa
AC
và mặt phẳng
SAB
là góc
.CBA
C. Góc giữa
SA
và mặt phẳng
ABC
là góc
.ASB
D. Góc giữa
AC
và mặt phẳng
SBC
là góc
.ACB
C
A
B
S
Câu 7: Hàm số:
3
2
x
y
x
=
+
có đạo hàm là:
A.
( )
2
5
'
2
y
x
=
+
. B.
( )
2
6
'
2
y
x
=
+
. C.
3
'
2
y
x
=
+
. D.
( )
2
5
'
2
y
x
=
+
Câu 8: Cho hàm số
( )
cosy fx x x= =
. Giá trị
'
6
f
π



bằng:
A.
63
12
B.
31
2
C.
31
2
+
D.
63
12
−π
Câu 9: Hàm số
sin 5yx=
có đạo hàm là:
A.
' cos5yx=
B.
' 5cos5yx=
C.
' 5cos5yx=
D.
' cos5yx=
Câu 10: Hàm số
() 3 2fx x= +
có đạo hàm là:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
A.
1
'
23 2
y
x
=
+
. B.
3
'
23 2
y
x
=
+
. C.
1
'
32
y
x
=
+
. D.
3
'
32
y
x
=
+
.
Câu 11: Hàm số:
43
2020
23
xx
yx= ++
có đạo hàm là:
A.
3
'1yxx
= −+
. B.
3
'8 3yxx
=
.
C.
32
'2 1y xx= −+
. D.
32
'2y xx=
Câu 12: Hàm số
tanyx
=
có đạo hàm là:
A.
2
1
'
cos
y
x
=
B.
2
1
'
sin
y
x
=
C.
2
1
'
cos
y
x
=
D.
2
1
'
sin
y
x
=
Câu 13: Tính giới hạn
2
2
32
lim
41
+∞
+
x
xx
x
, kết quả là:
A.
1
2
B.
3
. C.
3
4
. D.
2
.
Câu 14: Tính giới hạn
3
23
12 5
lim
34
x
xx
x
−∞
++ +
+
, kết quả là:
A.
3
21
3
. B.
1
3
. C.
3
12
3
+
D.
3
15
3
+
.
Câu 15: Hàm số nào sau đây liên tục tại
0
1
x =
.
A.
2
32
1
=
x
y
x
. B.
1= yx
. C.
1
2
=
x
y
x
. D.
3= yx
Câu 16: Cho hàm số:
( )
43
327xx
y fx
x
−+
= =
. Giá trị
( )
'1f
bằng:
A.
. B.
20
. C.
8
. D.
6
.
Câu 17: Hàm số:
( )
4
51yx=
có đạo hàm là:
A.
( )
3
' 95 1yx=
. B.
( )
3
' 55 1yx=
C.
( )
3
' 20 5 1yx=
. D.
( )
3
' 45 1yx=
.
Câu 18: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông
tâm O,
( )
DS A ABC
gọi
là trung điểm của cạnh
SC
. Khẳng
định nào sau đây là sai?
A.
()IO ABCD
B.
BD SC
C. Mặt phẳng
(
)
SBD
là mặt phẳng trung trực của đoạn
.AC
D. Mặt phẳng
( )
SAC
là mặt phẳng trung trực của đoạn
.BD
I
O
D
A
B
C
S
Câu 19: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy hình vuông
a
,
SA SB SC SD a= = = =
. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo
nhau
SA
BC
bằng:
A.
6
3
a
B.
2
2
a
C.
a
D.
6
6
a
D
B
C
A
S
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
Câu 20: Tính giới hạn
2
2
54
lim
31
nn
n
+−
+
, kết quả là:
A.
B.
5
2
C.
1
3
. D.
5
3
.
Câu 21: Cho hàm số
31yx=
. Gía trị của
3
. ''yy
bằng:
A.
9
4
. B.
3
2
. C.
1
. D.
3
2
.
Câu 22: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào bằng
0
?
A.
3
2
2
lim
35
+
n
nn
. B.
2
2
3
lim
2
nn
n
+
. C.
2
43
lim
21
n
n
+
+
. D.
3
4
2 54
lim
31
+−
+
nn
n
Câu 23: Tính giới hạn
1
37
lim
1
x
x
x
, kết quả là:
A.
B.
+∞
. C.
3
. D.
−∞
.
Câu 24: Tính giới hạn
2
0
34
lim
51
+−
+
x
xx
x
, kết quả là:
A.
1
5
. B.
4
. C.
4
D.
0
.
Câu 25: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình bình
hành,
( )
DSA ABC
. Góc giữa đường thẳng
SB
mặt
phẳng
()
ABCD
bằng góc nào sau đây:
A.
SAB
B.
SBA
C.
ASB
D.
SBC
D
A
B
C
S
Câu 26: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình chữ nhật,
( )
SA ABCD
. Gọi
H
hình chiếu của điểm
A
lên
đường thẳng
SB
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
( )
AH SBC
B.
( )
AH SCD
C.
( )
AH SAD
D.
(
)
AH SAB
D
B
C
A
S
H
Câu 27: Hàm số
cos 3sinyx x= +
có đạo hàm là:
A.
' sin 3cosyx x=
B.
' sin cosy xx=−+
C.
' 3cos siny xx=
D.
' sin 3cosyx x= +
Câu 28: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình
vuông cạnh
,
( )
DS A ABC
SA a=
. Tính góc giữa
đường thẳng
SB
và mặt phẳng
()ABCD
kết quả là:
A.
0
30
B.
0
90
C.
0
45
D.
0
60
D
A
B
C
S
Câu 29: Hàm số:
32
51yx x x=−+
có đạo hàm là:
A.
2
'3 2 5yxx= −+
B.
2
'3 5y xx= −+
.
C.
2
'3 2 4= −+yxx
. D.
2
' 21yx x=−−
.
Câu 30: Cho hàm số
( )
sin cosx
y fx x= =
. Giá trị
2
'
16
f

π


bằng:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 35 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm